Du er her:

Ved Nordkapp. Foto: Svanhild Andersen

Ved Nordkapp. Foto: Svanhild Andersen.

Verdens reineste kyst ?

Uttalelse fra Naturvernforbundet i Finnmark, vedtatt på fylkesårsmøte 17.03.2012.

"Hvis Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon, må vi også ha verdens reineste kyst." Dette skriver fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i et innlegg som er trykt bl.a. i Finnmark Dagblad 13.03.2012.
    Naturvernforbundet i Finnmark vil si seg helt enig med fiskeriministeren i denne uttalelsen. Det er i dag svært mange trusler mot vår ennå forholdsvis reine kyst, og regjeringens kystpolitikk er dessverre sterkt medvirkende til at truslene øker.

Beredskapen holder ikke
Ministeren setter i sitt innlegg søkelyset på skipstrafikken og oljevernberedskapen, og skryter av at beredskapen har blitt så mye bedre. Det er sant nok at den har vært ennå dårligere, men det er lita trøst når beredskapen ennå ikke holder for å behandle større oljeutslipp, særlig i dårlig vær. I denne situasjonen å flytte oljeboringa både lenger nord og øst og nærmere land, er et sjansespill som er dårlig forenlig med målsettinga om fortsatt å ha verdens reineste kyst.
Utover oljeberedskapen tar fiskeri- og kystministeren ikke opp spørsmålet om det eksisterer andre trusler mot kysten.

“Må godta giftutslipp”
Ei knapp uke før fiskeriministerens utspill kom det i Finnmarks-avisene et annet utspill av stor betydning for kysten. Det var hennes forgjenger som fiskeriminister, nåværende parlamentarisk leder for fiskeriministerens parti, som erklærte at nå var det viktig å få fart i gruveplanene i Kvalsund, og at sjødeponi måtte aksepteres, så sant ikke Klima og forurensingsdirektoratet sier at det vil føre til økologisk katastrofe. Ikke rart at gruvedirektøren jubler over denne støtten fra høyeste hold på et tidspunkt da motstanden mot giftdumpinga øker.

Ekspertene advarer
Nesten samtidig gir fire statlige organ; Fiskeridirektoratet, Havforskingsinstituttet, Mattilsynet og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, en felles uttalelse om regjeringas strategi for mineralnæringen, der de advarer mot sjødeponi dersom dette inneholder giftige mineraler, rammer gytefelt eller nasjonale laksefjorder. Alt dette er fullt ut tilfelle i Repparfjord, der vår tidligere fiskeriminister nå vil slippe ut flere millioner tonn gruveavgang. Det er utrulig at våre fremste politikere gir full støtte til ei forgiftning av sjøen som ville vært forbudt i de aller fleste land i verden.

Oppdretts-trusselen
Vår nåværende fiskeri- og kystminister er naturlig nok opptatt av sjømatnæringa. Men oppdrettsnæringa er ikke bare basert på en rein kyst, den er også en trussel mot den samme kysten og mot det biologiske mangfoldet. Det går aldri lenge mellom hver gang det kommer nyheter om rømt oppdrettslaks og smolt, som går opp i elvene og fortrenger de lokale bestandene. Vi hører også stadig om hvordan oppdrettsanlegg har ført til ødelagt fiske i fjordene og forurensa bunn nær merdene. Det er slående at dette ikke er nevnt i ministeren sitt engasjement for en rein kyst.
    Naturvernforbundets konklusjon er at vi deler ønsket om en rein kyst, men vi mener regjeringas egen politikk på dette området ikke står til troende i dag.

Skal regjeringa bli troverdig i kystpolitikken er det noen forutsetninger som må oppfylles:
- Forbud mot sjødeponi fra gruver
- Fiskeoppdrett inn i lukka anlegg
- Vern av Lofoten og Vesterålen mot oljeboring
- Stopp utvidelsen av oljeleitinga nord- og østover i Barentshavet, og nærmere Finnmarkskysten.

Naturvernforbundet i Finnmark

Nyheter

Mingolli

Aps gruver i teori og praksis

Arbeiderpartiet ønsker ei stortingsmelding om mineralnæringen. Det er utvilsomt stort behov for en brei debatt om mineralutvinninga i Norge, både innenfor og utenfor Stortinget, men Naturvernforbundet er svært skeptisk til det forslaget som 10 Ap-representanter leverte 09.02.2017.

Repparfjord

Vil "Havets statsminister" stoppe gruvedumping?

Nylig har regjeringa gitt klarsignal for Nussir til dumping av gruveavfall i Repparfjorden. Men dette kan ennå gjøres om. Mye tyder på at det kan bli regjeringsskifte til høsten. Naturvernforbundet utfordrer her statsministerkandidat Jonas Støre, som har sagt at han vil bli "Havets statsminister". Men er det et reint eller et forurensa hav han vil bli statsminister for?

Langfjord1

Gyldne og falske gruveløfter

Vi står nå i starten på det store gruveeventyret. En rikdom større enn oljefondet skal på kort tid hentes ut av norske fjell og gi massevis av arbeidsplasser i hele Distrikts-Norge. Ikke nok med at dette skal skje på en miljøvennlig måte, det skal også gi et stort bidrag til «det grønne skiftet», slik at hele gruvesatsinga er å regne som et gigantisk miljøprosjekt. Dette er budskapet i kampanja som nå er satt igang i samarbeid mellom bl.a. Norsk Bergindustri, NHO, LO, NGU, Klimadepartementet og Næringsdepartementet. Skal vi tro på dette?

Viser fra 1 til 4 av totalt 128 artikler