Du er her:

Årsmøtet i Naturvernforbundet Bergen: Biltrafikken i Bergen må ned

Naturvernforbundet i Bergen, samlet til årsmøte 26. mars 2011, krevde i en uttalelse idag at myndighetene på alle nivåer planlegger, prioriterer og samarbeider om tiltak som vil redusere biltrafikken gjennom bomringen til det halve av 2011-nivå innen 2021 og med en fjerdedel i Bergen som helhet.

Til bystyret i Bergen, byrådet i Bergen, fylkestinget i Hordaland, fylkesmannen i Hordaland, Transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Samferdselsdepartementet, Energi- og miljøkomiteen på Stortinget og Miljøverndepartementet.
 
Uttalelse fra årsmøte 2011:
 
Biltrafikken i Bergen må ned
 
Naturvernforbundet i Bergen, samlet til årsmøte 26. mars 2011, krever at myndighetene på alle nivåer planlegger, prioriterer og samarbeider om tiltak som vil redusere biltrafikken gjennom bomringen til det halve av 2011-nivå innen 2021 og med en fjerdedel i Bergen som helhet. Vi krever også at myndighetene sørger for at luftforurensningen ikke overstiger lovlige grenseverdier, uansett værforhold.
  • Biltrafikk gir klimagassutslipp som setter kloden i fare. Byer har en særlig plikt til å ta i bruk mulighetene for miljøvennlig byplanlegging og kollektivtransport.
  • Bergen har et alvorlig luftforurensningsproblem, og de siste to vintrene har luftkvaliteten vært så dårlig at loven blir brutt. Luftforurensningen gir økt risiko for hjerte- og lungelidelser i befolkningen og forverring av tilstanden for de som allerede er syke. Biltrafikken er den største bidragsyteren til problemet.
  • Bergen er en Verdensarvby. Den store bilmassen er visuell forsøpling, støyforurensning og ferdselshindring for byens brukere. Et grelt eksempel er Danmarks plass, som opprinnelig ble planlagt som et torg, men som idag er omdisponert til trafikkørken.
  • Bergen har dårlig framkommelighet, særlig for kollektivreisende og syklende. Det er for få bussavganger, for dårlig regularitet, for dårlig informasjon og for lang reiseitid til å gjøre buss til et attraktivt transportalternativ. Det finnes få sammenhengende sykkelveier, og syklister er henvist til kronglete og risikable ruter.
Til høsten er det kommune- og fylkestingsvalg. Naturvernforbundet i Bergen anbefaler at det nye bystyret i Bergen og det nye fylkestinget i Hordaland danner brede samferdselsforlik som sikrer en sterk og langsiktig satsing på miljøvennlig samferdsel i Bergen. Lokale, regionale og sentrale myndigheter bør samarbeide bedre for å finne helhetlige løsninger.
 
Naturvernforbundet i Bergen krever en storstilt og rask utbygging av kollektivtilbudet. I dag er bare 13% av reisene i Bergen kollektive. De nærmeste årene forventes en enorm trafikkvekst. Det innebærer at kapasiteten i kollektivtilbudet må mangedobles om målene om redusert biltrafikk skal nås. Tilbudet til de reisende må også bli kvalitativt bedre: Fullt utbygd bybane, hyppige bussavganger, flerdoblet ekspressbusstilbud, utvidelse av trolleybussnett, kollektivfelt i alle høyt traffikerte veier, sanntidsinformasjon om avganger på holdeplassene og sterk utbygging av sykkelveinettet.
 
Parallelt må bilister ledes til å ta i bruk det fremvoksende, gode kollektivtilbudet. Slik blir det passasjergrunnlag for ytterligere styrking av tilbudet. Passeringsavgifter (bompenger/rushtidsavgift/forurensningsavgift) økes og antall parkeringsplasser redusereres til nivåer som virker reelt trafikkreduserende. Naturvernforbundet i Bergen mener at passeringsavgifter må brukes til å finansiere kollektivsatsingen og at det om nødvendig gjøres lovendringer som gjør dette mulig. Brede, tverrpolitiske, langsiktige forlik som tydelig varsler endringene vil sammen med en gradvis innføring av restriksjonene over flere valgperioder gi innbyggerne tid til å finne løsninger som fungerer godt for den enkelte.
 
I tillegg til det langsiktige arbeidet for å redusere biltrafikken krever Naturvernforbundet i Bergen at myndigheter på alle nivåer samarbeider om en beredskapsplan mot akutt dårlig luftkvalitet. Tiltakene skal settes inn i forkant, når værforhold og andre faktorer tilsier økt risiko, slik at akuttsituasjoner avverges. For forslag til hva en slik beredskapsplan kan inneholde, henviser vi til brev av 18. oktober 2010 fra Bergen Astma- og Allergiforening og Natuvernforbundet i Hordaland til Samferdselsdepartementet.

Nyheter

Båter ved Bryggen 016 2005

Byrådet og havnesjefen kan vise bort supplybåtene

28.01.2014

Byrådet og havnesjefen uttalte til BT at de hadde plikt til å ta imot supplybåtene. Naturvernforbundet Hordaland har sjekket lovverket som viser at dette ikke stemmer. Byrådet og havnesjefen har rett til å vise bort supplybåter for å ivareta Bergens innbyggeres helse.

Prøvekjøre (42 of 82)
Framtiden i våre hender og Naturvernforbundet med felles høringsuttalelse

Regelverket må endres for å gjøre flere el-sykler lovlige

25.01.2014

Det er viktig at el-sykler som er lovlige i Europa blir lovlige i Norge. Slik kan vi få flere ut av bilen og over på et transportmiddel som er bedre både for helsa og miljøet.

Viser fra 1 til 4 av totalt 110 artikler