Du er her:

De nyeste uttalelsene og brevene:

Nyheter

07.04.2015:

Uttalelse til forslag om raskere avskrivingsregler for vindkraft

Finansdepartementet foreslår å innføre gunstigere avskrivingsregler for vindkraft, for å få realisert flere vindkraftanlegg i Norge. Naturvernforbundet går imot forslaget, fordi det er gitt mange tillatelser til vindkraftverk i områder med naturverdier av nasjonal og internasjonal verdi. Ved å innføre gunstigere avskrivingsregler, legger man opp til at flere av disse vindkraftprosjektene kan realiseres, og som konsekvens vil store naturverdier gå tapt.

06.04.2015:

Høring av utredninger om Ringeriksbanen og E16

Organisasjonene bak denne høringsuttalelsen mener at firefelts E 16 og Ringeriksbanen via Kroksund og videre mot Hønefoss er uakseptabel. Planene om firefelts E 16 Skaret–Hønefoss må legges bort, til fordel for opprusting av dagens veg med bl.a. midtrekkverk og andre sikkerhetstiltak, som kan gjennomføres raskere og er langt billigere.

26.03.2015:

Innspill til grønn skattekommisjon

Naturvernforbundet er glad for at det nå er nedsatt en grønn skattekommisjon. Vi har store forventninger til arbeidet kommisjonen skal gjøre – og til resultatene vi vil måtte se i den praktiske politikken.

11.03.2015:

Klage på planting av sitkagran

Naturvernforbundet, SABIMA og WWF klager på utplanting av sitkagran i nærheten av kystlynghei som er en trua naturtype. Sitkagran er et fremmed treslag som sprer seg fra plantefelt og har store konsekvenser på norsk natur, ved at det skygger ut stedegne planter og utkonkurrerer naturlige arter. Det er spesielt uheldig at man ønsker å plante ut sitkagran i nærheten av sårbare og truede naturtyper.

05.03.2015:

Høringsuttalelse til konseptvalgutredning for kryssing av Oslofjorden

Framfor at samfunnet bruker store ressurser på å bygge en ny, fast forbindelse over Oslofjorden, som skaper mer trafikk og økte utslipp, bør ressursene heller brukes på å bygge ut kollektivtilbudet mellom byene og tettstedene og til å etablere en effektiv og kapasitetssterk jernbaneforbindelse mellom Oslo og Göteborg for både person- og godstrafikk.

05.03.2015:

Høringsinnspill – søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for drift av Goliat

De undertegnede organisasjonene (Naturvernforbundet, Natur og ungdom, Greenpeace og Bellona) mener at en tillatelse til virksomhet og drift på Goliat vil være et brudd på norske klimaforpliktelser. For at vi skal unngå en gjennomsnittstemperatur på mer enn to grader celsius slik Norge har forpliktet seg til, kan det ikke gis tillatelse til utslipp og drift på Goliat.

01.03.2015:

Høring på innføring av avgift på poser av plast og papir

Naturvernforbundet støtter forslaget om avgift på poser av plast og papir. Vi mener formålet med avgiften må være todelt. Det må stimulere til økt gjenbruk av poser og dermed til et lavere forbruk av poser totalt sett, og redusere mengden ikke-nedbrytbare poser som havner i naturen.

Viser fra 1 til 12 av totalt 492 artikler