Høringsuttalelser og brev om energi

Høringer og brev

02.06.2016:

Innspill til Kraft til endring - energipolitikken mot 2030.

Regjeringens energimelding viser verken vei til lavutslippssamfunnet, hvordan kraften kan brukes til å fase ut fossil energi, eller hvordan vi skal ivareta sårbar natur. Naturvernforbundet er særlig skuffet over den manglende satsingen på energieffektivisering, og at det åpnes for utbygging i vernede vassdrag.

24.02.2016:

Naturvernforbundets innspill til statsbudsjettet 2017

Hvert år utryddes om lag 1000 plante- og dyrearter. Utryddelsen går langt raskere en hva som er naturlig. Artene blir borte for all tid – og konsekvensene er formidable. Det reduserer naturens evne til å opprettholde livsviktige funksjoner. Gjennom statsbudsjettet kan regjeringen gjøre det dyrere å forurense, enklere å bruke miljøvennlige transportmidler og stanse tilretteleggingen for økt bruk av bil og fly.

12.10.2015:

Naturvernforbundets innspill til Enovas mandat videre

Energiproduksjon medfører ulike former for miljøbelastning, slik som klimagassutslipp (forbrenning av bensin), annen lokal luftforurensning (kullkraft), arealinngrep (vindkraft) og i noen tilfeller farlig avfall (kjernekraft). Energisparing har derfor en verdi også utenom reduksjon av klimagassutslipp. Naturvernforbundets utgangspunkt er at den mest miljøvennlige energien er den som ikke brukes.

01.10.2015:

Når sendes forbudet mot fossil oljefyring på høring?

Å fase ut bruken av fossil olje til oppvarming i byggsektoren er et både enkelt, virkningsfullt og politisk ukontroversielt klimatiltak, og både Regjering og Storting har gått inn for å få på plass et slikt forbud i 2020 (Innst. 390 S – 2011–2012 og Meld. St. 21 (2011–2012)). I januar i 2015 ba Stortinget regjeringen vurdere å utvide forbudet til også å omfatte spisslast i bygg utover boliger.

01.09.2015:

Måling og avregning av plusskunder

Naturvernforbundet ønsker at det stimuleres til økt produksjon av solenergi i Norge, som et alternativ til andre former for strømproduksjon som fører til betydelig høyere klimagassutslipp og naturinngrep.

29.07.2015:

Søndagsåpne butikker

Naturvernforbundet går imot søndagsåpne butikker. Vi mener at søndagen fortsatt skal være en dag fri fra kjøpepress, der flest mulig ikke bør jobbe.

24.06.2015:

Det haster med å sikre det norske atomavfallet

Vi som er aktive i de organisasjonene som har skrevet under dette brevet, har lenge vært bekymret for behandlingen av det norske, brukte atombrenselet. Det er helt uakseptabelt slik de over 16 tonn med høyaktivt atomavfall i dag ligger lagret på mange steder i Halden og på Kjeller.

Viser fra 1 til 12 av totalt 141 artikler