Høringsuttalelser og brev om energi

Nyheter

13.02.2014:

Innspill til statsbudsjettet 2015

Våre innspill til statsbudsjettet vil bidra til å ta vare på naturen og kutte utslipp av klimagasser. Statsbudsjettet er et viktig verktøy for å innfri viktige nasjonale miljømål – og til å innfri internasjonale natur- og miljøforpliktelser.

21.11.2013:

Utfordringer fra Naturvernforbundet til olje- og energiministeren

Norge må gå i front for å redusere utvinningen av olje og gass. Ledende klimaforskere anslår at 4/5 av de allerede oppdagede fossile energiressursene må bli liggende, for at vi skal ha sjanse til å nå målet om å stabilisere den globale temperaturøkningen til maksimum 2 grader. Derfor må det ikke åpnes nye områder for olje- og gassleting på norsk sokkel, og kullutvinningen på Svalbard må avvikles.

18.11.2013:

Innspill til energi- og miljøkomiteen til statsbudsjettet 2014

De siste dagene har det kommet signaler om at skattefradragsordningen ikke kommer på plass i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet. Vi frykter en forsinkelse vil føre til en stillstand i enøk-arbeidet. Hvis skattefradragsordningen ikke kommer på plass fra 1. januar må det sendes et tydelig signal til forbrukerne om at de kan gå i gang med sine enøk tiltak allerede nå, og få trukket dette av på skatten senere.

15.11.2013:

Dispensasjon for bruk av reservegasskraftverk på Nyhamna

Naturvernforbundet viser til Olje- og energidepartementets høringsbrev 15. oktober 2013, Statnetts søknad om dispensasjon fra konsesjonsvilkår for bruk av reservegasskraftverket på Nyhamna og NVEs innstilling 3. oktober 2013. Naturvernforbundet leverer herved vår uttalelse hvor vi mener søknaden må avslås av hensyn til miljø og klima.

11.11.2013:

Energieffektivisering må være høyeste prioritet

Den mest miljøvennlige strømmen er den som ikke brukes. Som ansvarlig for byggsektoren håper vi du kan bli en minister som setter energisparing på dagsorden. FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået peker på energieffektivisering som det viktigste tiltaket for å få ned klimagassutslippene skriver Naturvernforbundet i dette brevet til kommunal- og moderniseringsminsteren.

05.11.2013:

Innspill til statsbudsjettet 2014

Forslaget til statsbudsjett for 2014 inneholder noen forsiktige skritt i riktig retning, i arbeidet med å gjennomgå skatte- og avgiftssystemet. Omlegging av skatte- og avgiftssystemet er viktig, ikke bare for å følge opp klimaforliket, men også for at andre natur- og miljømål og -forpliktelser kan bli innfridd. Vi vil spesielt minne om Norges forpliktelser i henhold til konvensjonen om biologisk mangfold (CBD), som krever en sterk innsats fra norske myndigheter.

30.10.2013:

Velkomstbrev til finansministeren

Naturvernforbundet vil ønske deg velkommen som finansminister. Du vil nå få ansvar for viktige økonomiske prioriteringer – og ikke minst arbeidet skatte- og avgiftspolitikken, som har mye å si for natur og miljø. Vårt viktigste budskap er, kort oppsummert: Fjern natur- og miljøskadelige subsidier og tilskudd og øk prisen på klimagassutslipp, energibruk og andre natur- og miljøskader.

16.09.2013:

Utredning om fjernvarmeregulering

Naturvernforbundet ser positivt på at det nå gjennomføres en vurdering av fjernvarmereguleringen. Det er det behov for. Vi mener allikevel at rapporten fra THEMA Consulting Group gir få klare svar og ikke tar opp alle viktige aspekter vedrørende fjernvarmen. Naturvernforbundet forventer at Olje- og energidepartementet går grundig til verks i det videre arbeidet.

Viser fra 1 til 12 av totalt 114 artikler