Høringsuttalelser og brev om naturvern

Nyheter

Naturens goder - om verdier av økosystemtjentester

16.01.2014

Naturvernforbundet er imponert over det solide, faglige og grundige arbeidet som utvalget har nedlagt. Vi mener utredningen gir en god innsikt i utfordringer knyttet til prissetting av natur og synliggjøring av verdiene som økosystemtjenester faktisk betyr for oss mennesker. Naturvernforbundet vil særlig peke på at det er avgjørende å følge opp utfordringene knyttet til kunnskapsmangler om norske økossystemer, som utvalget spesielt trekker fram. Her kreves det raske, koordinerte og omfattende tiltak fra myndighetenes side.

Skrinlegg skogplanteplanene

12.12.2013

SABIMA, WWF, Naturvernforbundet og Norsk Botanisk Forening er svært positive til at norske myndigheter er opptatt av tiltak for å bekjempe klimaendringene. Men i dette arbeidet er det viktig å huske at hele poenget med å redde klimaet er å bevare naturen. Intakt natur med et rikt artsmangfold er klodens immunforsvar og livsforsikring mot store miljøendringer, som nettopp klimaendringene. Derfor må vi ikke ødelegge naturmangfoldet i forsøket på å hindre klimaendringene.

Utfordringer fra Naturvernforbundet til miljø- og klimaministeren

21.11.2013

Naturvernforbundet vil spesielt peke på at Norge og verden står overfor to store utfordringer: Bevaring av naturens mangfold og kampen mot alvorlige klimaendringer. For å lykkes i arbeidet trengs ambisiøse og sektorovergripende tiltak og sterk involvering på alle nivå i miljøforvaltningen.

Konsesjon for kraftverk i Tolga

19.09.2013

Konsekvensene av utbyggingen vil bli betydelige for fisk, friluftsliv og sportsfiske, og vil få store negative konsekvenser for reiselivsutviklingen i området. Det kommer tilreisende fra både regionen, Norge og Europa for øvrig, for å fiske her, og inntektene fra fisketurisme er betydelige, skriver Naturvernforbundet, NJFF og SABIMA i denne høringen.

Restriktivt regelverk for snøscooterkjøring i utmark

07.03.2013

Hovedformålet med Høyre og Frps forslag til Stortinget om endring av motorferdselsloven er at alle kommuner skal få myndighet til å opprette snøskuterløyper for fornøyelseskjøring. Dette er en utvikling Naturvernforbundet er sterkt imot.

Regional plan for Hardangervidda 2011 – 2025

13.03.2012

Konkret savner vi en redegjørelse for hvordan villreinens interesser skal ivaretas og styrkes. I henhold til oppdraget skal ”Villreinens leveområder sikres”, bruk og vern skal balanseres og tiltak som er ”viktige for villreinens fremtid” skal skisseres.

Høringsuttalelse drift av kobbergruve i Kvalsund

12.03.2012

Naturvernforbundet mener at Klif må avslå søknaden om sjødeponi i Repparfjorden. Et sjødeponi vil få uakseptable konsekvenser for livet i fjorden og bør derfor ikke tillates ved vurdering etter naturmangfoldloven §4, 9 og 12.

Viser fra 1 til 12 av totalt 152 artikler