Du er her:

  • Agder
  • Nyheter
  • Innspill til havneområde nord – Kongsgård – Vige
Foto: Lars Verket

Skip på vei inn til Kristiansand havn. Foto: Lars Verket

Høring

Innspill til havneområde nord – Kongsgård – Vige

I slutten av april ga fylkesleder Peder Johan Pedersen på vegen av Naturvernforbundet i Vest-Agder et innspill til nytt havneområde i Kristiansand til Kristiansand kommune. Naturvernforbundet har klare meninger om hva som må få plass i plaprogrammet, og du finner hele høringen her.

Innspill til høring av planprogram for kommunedelplan havneområde nord – Kongsgård – Vige

Intensjonen med dette omfattende reguleringsarbeidet er å utvikle en framtidsrettet havn for Kristiansand. De to alternativene som da fremgår av høringsforslaget med flytting og utvikling av containerterminal (alternativ 1 og 2), vil legge beslag på store arealer og redusere miljøkvaliteten for tilstøtende store boligområder gjennom inngrep i og press på grøntstrukturer som har uvurderlig friluftsmessig betydning. I tillegg vil eksisterende spesialdeponi for forurensede masser og sedimenter i sjøbunn utgjøre en forurensingsfare ved opparbeidelse og drift av det nye kaiområdet.  Dette er forhold Naturvernforbundet vil komme nærmere tilbake til når konsekvensutredningen foreligger.

Nå i denne sammenhengen vil vi peker på forhold som vi mener må få plass i planprogrammet.

Framtidsrettet havn:
Naturvernforbundet deler synet som fremkommer fra en rekke instanser og i offentlige dokumenter med mål om å redusere bilbruken. Dette er i dag, etter vår oppfatning, en direkte konsekvens av Paris-møtet som nå krever en omstilling for framtida kalt Det grønne skiftet. Et viktig tiltak i den henseende, er å overføre stadig mer gods fra vei til bane og kjøl. En slik målsetting for Kristiansandsregionen forutsetter en oppkopling fra havn til jernbane.

Naturvernforbundet krever at jernbanetilknytning utredes og må være en forutsetning for intensjonen om å utvikle ei framtidsrettet havn.

El-forsyning:
Naturvernforbundet mener at Det grønne skiftet også innebærer å redusere CO2 utslipp ved skipsanløp til et kaianlegg med slike dimensjoner og en slik kapasitet som planprogrammet tar mål for.

Fremføring av og tilkoplingsplikt for elektrisitet når fartøyene benytter kaianlegget, må utredes i det videre planarbeidet.

Samlet belastning:
Naturvernforbundet er bekymret for den samlede belastningen som naturmiljøet vil bli utsatt for, i særlig grad fjordmiljøet som en følge av eksisterende virksomheter i tilstøtende områder og planlagte virksomheter og utbygging. Det vises her til Vannforskriften om god vannkvalitet i kystvann…... For å få en faglig forsikring om at miljøtilstanden i Topdalsfjorden ikke blir forringet med en etablering av kaianlegget, viser vi til § 10 i naturmangfoldloven.

Naturvernforbundet ber om at lovens forutsetning om samlet belastning legges til i planprogrammet.

28.04.2016,

med hilsen Peder Johan Pedersen, Naturvernforbundet i Vest-Agder, fylkesleder

Artikkelen ble sist oppdatert: 10.07.2016