Du er her:

  • Agder
  • Nyheter
  • Innspill til kommunedelplan for havneområde nord – Kongsgård – Vige
Innspill til kommunedelplan

Innspill til kommunedelplan for havneområde nord – Kongsgård – Vige

Intensjonen med dette omfattende reguleringsarbeidet er å utvikle ei framtidsrettet havn for Kristiansand. Høringsforslaget innebærer flytting og utvikling av kai og containerterminal til Kongsgård – Vige. Det vil legge beslag på store arealer, ca 0,5 km2 og redusere miljøkvaliteten dramatisk for tilstøtende boligområder på begge sider av Topdalsfjorden (Kongsgård – Søm).

 

Image

Gjennom inngrep i og tap av grøntstrukturer og ulike former for forurensing (støy, svevestøv, visuell forurensing og sannsynlig utlekking av flere former for forurensing), vil livskvaliteten for store befolkningsgrupper bli vesentlig forringet.

Naturvernforbundet viser i denne sammenhengen til den omfattende motstanden mot prosjektet, fremkommet til eksempel på formasjonsmøte nylig, 19.09. i Marvika, gjennom utallige avisinnlegg i Fædrelandsvennen og engasjement ellers på sosiale medier.

Framtidsrettet havn

De dramatiske miljøkonsekvensene som viser seg verden over som følge av klimagassutslipp, er akselererende, og de skjer fort. Det haster derfor med å gjøre tiltak som vil redusere skadevirkningene. Godstrafikk, her i denne sammenhengen over verdenshavene på skip, er en vesentlig bidragsyter til klimagassutslipp og andre alvorlige miljøproblemer. En utbygging av et havneanlegg for mottak av gods med de dimensjonene som planforslaget legger føringer for og stimulerer til, vil, etter vår oppfatning, klart bidra til økte globale klima- og miljøproblemer. Det vises her til  NRK Urix, https://tv.nrk.no/serie/urix/NNFA53022217/22-02-2017#t=15s om miljøproblemer fra internasjonal skipstrafikk.

En økning i temperaturen med minimum 1,5 til 2 grader celsius vil føre til store geografiske endringer verden. Det vil forringe og ødelegge menneskers og dyrs livebetingelser i mange land. Det vil trolig komme til å framtvinge endringer i vårt forbruksmønster. Vi viser her til fagrapport, 2015 fra Framtiden i Våre hender; En framtid du ikke vil ha, https://www.framtiden.no/rapporter/rapporter-2015/774-en-framtid-du-ikke-vil-ha/file.html

Godstrafikk i det omfang verden i dag ser og på lasteskip med energibruk som medfører omfattende klimagassutslipp er ikke miljømessig bærekraftig eller framtidsrettet. Naturvernforbundet ber derfor Kristiansands politikere utreder kommunens framtidige havnebehov mot en slik bakgrunn. I denne forbindelse vil det også være riktig å vurdere om regional havnekapasitet kan være et alternativ / supplement.

Samlet belastning

Naturvernforbundet er bekymret for den samlede belastningen som naturmiljøet vil bli utsatt for, her særlig tatt inn fjordmiljøet som en følge av eksisterende virksomheter og i tilstøtende områder og virkningen av den planlagte utbyggingen og aktiviteten som følger av planforslaget. Her også tatt med det sannsynlige kravet som vil komme om å øke seilingsdybden inn til ny containerhavn gjennom omfattende sprengningsarbeider / utgraving av sjøbunn. Det vil medføre endringer i vannmiljøet og marint liv. Topdalsfjorden er en terskelfjord der utsprengning som her nevnt, da vil fjerne en terskel i fjordsystemet.

Naturvernforbundet mener det bør være en nødvendig del av et godt beslutningsgrunnlag å få en samlet rapport om konsekvenser for miljøet i denne delen av Topdalsfjorden ved etablering av det planforslaget innebærer med tillegg av et høyst sannsynlig inngrep i sjøbunnen for større seilingsdybde. Det vises her til § 10 i naturmangfoldloven, samlet belastning.

Samlet belastning innebærer også en samlet framstilling av alle miljøkonsekvensene befolkningen i tilstøtende boligområder vil bli påført med sannsynlige konsekvenser. Planforslaget omhandler slike konsekvenser, men vi synes konsekvensene vil være så omfattende at de burde vært gitt en samlet, dypere framstilling.  Planforslaget omhandler til eksempel ikke de friluftsmessige konsekvensene for bruk av sjøområdene som den trafikken og den virksomheten en realisering av høringsforslaget vil medføre.

Jernbanetilknytning

I fall det politisk vil bli tilslutning til planforslaget, vil Naturvernforbundet understreke det som fremkommer fra en rekke instanser og i offentlige dokumenter med mål om å redusere bilbruken. Det er en direkte konsekvens av Paris-møtet som nå krever en omstilling for framtida kalt Det grønne skiftet. Et viktig tiltak i den henseende er å overføre gods fra vei til bane. En slik målsetting for Kristiansandsregionen forutsetter en oppkopling fra havn til jernbane.  

Jernbanetilknytning må være en forutsetning for å følge opp intensjonen om å utvikle ei framtidsrettet havn og må legges inn som et rekkefølgekrav, jfr § 1.4 – a  nødvendig teknisk anlegg,------, veier og jernbanetilknytning til Langemyr skal være etablert -------

På informasjonsmøtet som kommunen holdt i Marvika 19.09. ble det presentert et interessant forslag om å vurdere en containerterminal til Langemyr. En slik mulighet vil i så fall kunne nyttegjøre eksisterende jernbanespor og tilgjengelige arealer samt redusere behovet for kaiareal. I hovedtrekk vil det være slik Oslo by har løst tilsvarende utfordring med containerterminal til Alnabru. Naturvernforbundet synes ideen bør utredes nærmere.

Konklusjon

Høringsforslaget bør ikke vedtas, men suppleres med utredninger på temaer vi her har foreslått for da å ha et best mulig beslutningsgrunnlag for et framtidsrettet vedtak. Her bør, etter vår mening, også inngå en ny vurdering av de mulighetene Kolsdalsbukta representerer.  

10.10. 2017

Med hilsen Peder Johan Pedersen, fylkesleder, Naturvernforbundet i Vest-Agder

Postboks 718, 4666 Kristiansand