Du er her:

  • Agder
  • Nyheter
  • Innspill til planprogram – revisjon av regionalplan for Kristiansandsregionen 2011 – 2050
Revisjon av regional plan for Kristiansandsregionen

Innspill til planprogram – revisjon av regionalplan for Kristiansandsregionen 2011 – 2050

Naturvernforbundet vil gi følgende innspill til planprogrammet:

Regional politikk 2.2.

På side 7 står:  “Ny og bedre veiforbindelse til Kjevik samt utvikling av flyplassen”

Flyreiser representerer et av de største bidragene til klimagassutslipp. Ei reise for en person til Australia, til eksempel gir ca 5 tonn CO2 utslipp. Hver av oss innbyggere i Norge har et årlig utslipp på ca 10 tonn CO2. Det illustrerer flytrafikkens bidrag til klimaproblemene.

Vi ser at planen har målsetting om å redusere privatbilismen og øke bruken av kollektive transportmidler. Det er bra, men står i motsetning til utvikling av flyplassen, noe vi tolker til å øke kapasiteten. Det vil sammenfalle med Avinors mål om at flytrafikken skal ha et vekstmål på 4 % årlig de neste fem årene.

Planen må ha et eget avsnitt om å stabilisere og justere ned flytrafikken fra Kjevik, motsatt av det planen synes å legge føringer for. I den sammenhengen vil en økning i bruk av jernbane være et viktig mål, både til og fra andre storbyer som Stavanger og Oslo, og som lokalt kollektivt transportmiddel, noe planutkastet også må ta inn.

Transport 3.1.

Ferjetrafikken i Norge er i en rivende utvikling med omlegging til batteridrift og landstrøm. Som et supplerende transporttilbud fra større bydelsområder omkring Kristiansand, bør det planlegges for båttransport, og da med bruk av ferjer som er elektrisk drevet.

Fortetning 3.3.

Sitat fra planforslaget: “Ny bebyggelse bør altså tilføre omgivelsene nye kvaliteter til området”.

Naturvernforbundet mener at gode omgivelser er viktig her sett utfra et folkehelseperspektiv. Det innebærer estetiske kvaliteter – bebyggelsen i seg selv og forholdet til landskap. Naturvernforbundet har engasjert seg i flere kommune for hvordan landskapet ofte ødelegges -  med flatsprengning før bebyggelse etableres. Større vekt må legges på å bruke eksisterende natur / terreng som et tiltak til god trivsel.

Gode boligmiljøer bør legge til rette for sosial kontakt og aktivitet. I noen tilfeller kan det være et godt tiltak å føre inn muligheter for ( mindre) kolonihager / fellesområder der enkelt hagebruk kan drives.

Grønne nærområder er særlig viktig i denne sammenhengen. Vi viser til det engasjementet store befolkningsgrupper gjentatte ganger har vist for å beskytte “Vågsbygdskogen” mot forringelse gjennom ny E39 utbygging. Vi vil legge til her også områder som Rossevannsområdet og Lohneskogen i Søgne som viktige grønne nærområder som dessverre kan bli tapt eller sterkt forringet, natur som er særdeles viktige rekreasjonsområder for store befolkningsgrupper. Det er eksempel på svært uheldig planlegging som kan gi slike resultater.

Planforslaget må ta inn et eget avsnitt om betydningen av tettstedsnære rekreasjonsområder og hvordan de kan beskyttes mot inngrep og forringelse.

Naturvernforbundet i Vest-Agder

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 23.02.2018