Du er her:

Ekorn. Foto: Odd Kindberg

Ekorn. Foto: Odd Kindberg.

Høring

Jakttidshøring

Naturvernforbundet har avgitt merknader til ny jakttidshøring for perioden 2017 – 2022. Vi har kommet med anbefalinger når det gjelder bever, ekorn, trost, heilo, bekkasin, rugde, rødlistearter, svartbak og rådyr. Hele merknaden kan du lese her.

Merknader til ny jakttidshøring for perioden 2017 – 2022

I media møter vi stadige innslag om hvilken betydning opplevelser med dyr og fugler har for folk i alle aldrer. Den fornybare naturopplevelsen som dyreliv representerer, er trolig sammen med natur og stillhet de aller viktigste elementene i folks friluftslivsopplevelser.

I et langt tidsperspektiv med en humanistisk verdiforankring har vårt syn på dyr og fugler forandret seg fram til at vi i dag tillegger dem egenverdi og at de skal behandles med respekt, noe som fremgår av dyrevernlovens paragraf 1.

Dette synet videreføres i naturmangfoldlovens § 16 der forutsetningene for å tillate høsting på enkeltarter er beskrevet. I noen grad kan forslaget til nye jakttider oppleves til ikke å legge tilstrekkrelig vekt på denne utviklingen i synet på viltet og de vilkår for å tillate jakt på enkeltarter som naturmangfoldloven forutsetter.  Vi vil her understreke at alt vilt er fredet med mindre forutsetninger opplistet i § 16 gir anledning til å fravike fredningsprinsippet.

Av de konkrete forslagene til nye jakttider fra 2017 - 2022, vil vi her gi disse anbefalingene:

Image

Bever (foto: Odd Kindberg)
Jakt på bever må avsluttes, senest 01.02. Vårjakt fram til 01.05. er uetisk helt forkastelig og kan stride mot dyrevernlovens § 14 om ikke å hensette dyr i hjelpesløs tilstand. Bever kan føde unger alt i slutten av april. En tilsvarende vårjakt på hjortedyr vil være helt uhørt. Vi tillater oss denne sammenlikningen for å fremheve det totalt uakseptable ved å jakte på høygravide dyr / dyr som kan ha født

Ekorn
Det skal legges vekt på artens funksjon i økosystemet, jfr § 16 i naturmangfoldloven. Ekorn har en slik nøkkelrolle som byttedyr for en rekke andre arter, til eksempel hønsehauk som er rødlistet. Vi finner videre at forutsetningen i samme paragraf i naturmangfoldloven for å tillate jakt på arter, ikke foreligger for ekorn. Arten bør unntas fra jakt i hele landet

Trost
Å åpne for jakt på svarttrost og måltrost, er å tilføre landet en ny høstingstradisjon som mange i Norge forbinder med land i Europa, og som det tas avstand fra. Vi skyter ikke sangfugler i Norge med en vekt fra ca 60 gram. Vi mener fravær av høstingstradisjon, artenes funksjon i økosystemet og rekreasjonsinteresser (her den fornybare naturopplevelsen til det store flertallet av befolkningen) tilsier at alle trostartene ikke skal være jaktbare. For gråtrost og rødvingetrost har det vært en negativ bestandsutvikling de seneste årene, (NINA 2016) noe som ytterligere understreker behovet for fredning.

Heilo, bekkasin og rugde
Høsting kan bare tillates når best tilgjengelig dokumentasjon tilsier at arten produserer et høstingsverdig overskudd (naturmangfoldloven § 16). Vi kan ikke se at det foreligger dokumentasjon (NINA 2016) som oppfyller nevnte krav i loven. Derfor bør andre forhold tillegges vekt, som artens betydning i økosystemet og hensynet til rekreasjonsinteressene. For enkeltbekkasin betyr også faren for feilskyting av andre bekkasinarter å være et viktig argument. For rugde foreligger betydelig færre innrapporterte skutt fugl. Det kan tyde på nedgang i bestanden. Vi har registrert stor dødelighet i fylker syd i landet i vintermåneder. Det kan tyde på at flere rugder overvintrer, men at arten da ikke klarer vanlig vintervær av en viss varighet. Vi kan ikke se at det foreligger dokumentasjon (NINA 2016) som oppfyller nevnte krav i loven for fortsatt jakt på rugde. Derfor bør andre forhold tillegges vekt, som artens betydning i økosystemet og i rekreasjonsøyemed.
Alle tre artene bør totalfredes.

Rødlistearter
Vi er glad for forslaget om å totalfrede havelle og å innføre jaktforbud for ærfugl i Vest-Agder samt å stoppe jakt på svartand i alle fylker bortsett fra Østfold. Imidlertid mener vi at det må innføres særlige begrensninger for alle arter som er på den nasjonale rødlista, særlig når bestandsutviklingen er negativ. Det innebærer at jakt og fangst på begge rypeartene stoppes etter 23.12. Det samme vil vi anbefaler også for hare. For ærfugl mener vi bestandsutviklingen også i andre fylker enn Vest-Agder tilsier at totalfredning innføres i hele landet slik tradisjonen for denne arten var i Norge fram til 1997. Hensynet til rekreasjonsinteressene der ærfuglen har hatt en særlig betydning for kystbefolkningen tilsier at totalfredning av arten gjeninnføres.

Svartbak
Vår informasjon tilsier at arten har en positiv bestandsutvikling mange steder på Skagerrakkysten, og at den som predator gjør store innhugg i bestanden av unger til en rekke arter. Vi vil anbefale at det ikke blir gjort endringer for arten på Skagerrakkysten.

Bukkejakt, rådyr
Rådyr har brunsttid i juli / august. Vi mener denne biologiske prosessen skal få pågå uten forstyrrelse og intervensjon som jakt fra 10.08. representerer. I tillegg er det andre viktige friluftsinteresser å ta hensyn til i den samme perioden. Jakt på rådyr åpnes fra 29.09.

Med hilsen Arvid Andersen (nestleder) og Peder Johan Pedersen (leder)                  

27.06.2016

Naturvernforbundet i Vest-Agder
Postboks 718
4666 Kristiansand   

Artikkelen ble sist oppdatert: 10.07.2016