Du er her:

Foto: Øystein Paulsen

Foto: Øystein Paulsen.

Stopp for småbåthavn i Farsund

Kommunal- og moderniseringsdepartementet stoppet 05.10. planene for en småbåthavn i Halebukta i Farsund. Begrunnelsen er at tiltaket vil få negative konsekvenser for et område med ålegress og havgress som er av nasjonal betydning

Departementet sier også at det er et viktig økosystem for arter som lever i og nær denne naturtypen. Fordelene ved et småbåtanlegg til 45 båter oppveier ikke de negative konsekvensene for naturmiljøet, i følge departementet. Klima- og miljødepartementet sier i en uttalelse til saken at naturtyper ”ålegressenger og andre undervannsenger” er under økende press i Norge. En viktig årsak til det er en stadig bit for bit utbygging i strandsona til blant annet småbåthavner og kunstige badestrender.

Farsund bystyre vedtok reguleringsplanen for småbåthavna i Åptafjorden i september 2014. Planområdet dekker et areal på 10 dekar. Av det må omtrent halvdelen mudres for å få tilstrekkelig dybde.  I følge reguleringsplanen må ca 1,3 dekar opparbeides til bilparkering med utfylling i sjøen. Det var innsigelser fra Fylkesmannen i Vest-Agder og Fiskeridirektoratet Sør som førte til at departementet fikk saken til endelig avgjørelse.

Naturvernforbundet arbeider med tilsvarende saker i flere kommuner på Agder. Presset på strandsona på Agderkysten er, etter Naturvernforbundets syn, altfor stort og ikke i henhold til nasjonale interesser og føringer. Det gjelder både under og over vann. Det er å håpe at nye kommunestyrer tar inn over seg denne viktige avgjørelsen fra Jan Tore Sanners departement.

 

Peder Johan Pedersen, fylkesleder i Naturvernforbundet i Vest-Agder

Artikkelen ble sist oppdatert: 12.10.2015