Du er her:

Reise- og driftsstøtte for fylkeslag

Landsstyret har vedtatt at det innføres reise- og driftsstøtte for fylkeslag i Naturvernforbundet fra 2021. Her er mer informasjon om ordningen.

Reise- og møtestøtte

Reise- og møtestøtten er et bidrag til fylkeslag som har behov for økonomisk støtte på grunn av lange avstander og høye kostnader knyttet til gjennomføring av aktiviteter som årsmøter og annen organisasjonsaktivitet. 

Støtteordningen har to tildelinger i løpet av året med søknadsfrist 1. februar og 1. september. Det er 25.000 kroner tilgjengelig til utdeling ved hver tildeling. 

Søknaden kan fylles ut i dette Word-skjemaet som sendes til organisasjon@naturvernforbundet.no. Eventuelt kan dere fylle ut nettskjema her. Det er ikke nødvendig med vedlegg, men alle punktene i skjemaet må fylles ut. 

Driftsstøtte

Driftsstøtten for fylkeslag er ment som et bidrag for fylker som allerede har eller som ønsker å ansette en fylkessekretærressurs for å lette på arbeidet og for å øke aktiviteten i fylkeslaget. 

Støtteordningen har tildeling i første kvartal i 2021, og søknader må leveres innen tirsdag 23. mars. Som det står i retningslinjene for tildeling vil fylkeslag som samarbeider prioriteres, dersom dere er to fylker som vil søke sammen, fyller dere fortsatt bare ut et skjema. 

Søknaden fylles ut i dette wordskjemaet som sendes til organisasjon@naturvernforbundet.no. Eventuelt kan dere fylle ut nettskjema her. Det fremkommer av søknadsskjemaet hvilke vedlegg som er nødvendige. 

Nyttig informasjon

Viktig om ordningen

 • Det er fylkeslaget som ansetter fylkessekretær og som har arbeidsgiveransvar. 
 • Naturvernforbundets sekretaritat kan bistå fylkeslaget med kjøring av lønn og trekk av skatt. 

Veileder for ansettelsesforhold
Naturvernforbundet jobber i årskiftet 2020/2021 med å utarbeide en egen veileder for ansettelsesforhold. Denne vil sendes til fylkeslagene i januar. Fylker som får tildelt driftsstøtte vil få tilbud om at noen fra sekretariatet deltar på et fylkesstyremøte for å ha dialog om ansettelser, arbeidsgiveransvar, arbeidsmiljø og oppfølging av arbeidstager. 

Spørsmål og svar

 • Kan Naturvernforbundets sekretariat være arbeidsgiver istedet? Eller kan fylkeslaget kjøpe tjenesten som en oppdragsavtale fra sekretariatet? 
  • Nei, dette er ikke mulig. Det er fylkeslagene som normalt er arbeidsgiver for fylkessekretær. 
 • Gjelder kravet om 40% stilling også om man er to fylkeslag, altså at fylkeslagene kan dele en fylkessekretær i totalt 40%-stilling? 
  • Ja, støtten til en fylkessekretær tilsvarer en 20% stilling uansett, og fylkeslaget eller fylkeslagene som samarbeider må dekke minst 20% selv, slik at stillingen ikke blir mindre enn 40%. 
 • Er det 125.000 kroner per fylkeslag eller til sammen om man samarbeider? 
  • Det er 125.000 kroner per stilling, det vil si at om to fylker samarbeider om en stilling så blir det fortsatt 125 000. 
 • Hva er egentlig lønnskostnadene for en fylkessekretær? Og hva blir totalkostnaden medregnet arbeidsgiveravgift, forsikring, pensjonskostnader, feriepenger etc.? 
  • Lønnen til fylkessekretær fastsettes av fylkesstyret, men de fleste benytter lønnsstigen fra sekretariatet som rådgivende. 
  • Sett at man plasseres på lønnstrinn 50 som tilsvarer en årslønn på kroner 451.700,00, vil en 100% stilling totalt koste kroner 550.020,00 og en 40% stilling totalt koste kroner 220.008,00. Disse summene inkluderer lønn, pensjon, feriepenger og arbeidsgiveravgift.
  • Det vil i tillegg komme utgifter knyttet til kontorplass, dekking av mobilkostnader og reiseutgifter.
 • Hvilke eksterne støtteordninger kan vi søke for å reise midler til en fylkessekretær? 
  • Fylkeskommunene har ulike støtteordninger det er mulig å søke på. 
  • Statsforvalterne (tidl. Fylkesmann) har ulike støtteordninger det er mulig å søke på. 
  • Vi minner om at det er mulig å dekke stillingen også på prosjektmidler og ikke bare driftsstøtte. 
  • Vi vil også legge ved utkast til en slik søknad. 

Spørsmål?

Har dere flere spørsmål, ta kontakt med organisasjonsavdelingen på organisasjon@naturvernforbundet.no

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 04.01.2021