Aktivitetstilskudd: Skogen – mer enn bare trær

Alle kan søke om aktivitetstilskudd til skogarrangementer, kartleggingsturer og inkluderende skogaktiviteter. 

Fire ungdommer som står i skogen og snakker

Aktivitetstilskuddet gir midler til prosjekter som skal styrke kunnskapen om naturmangfoldet i skog, og mobilisere flere mennesker til både å bli bedre kjent med og bruke skogen mer. Som hovedregel tildeler vi 2000 – 8000 kroner for mindre arrangementer og 10.000 – 30.000 kroner for større arrangementer eller prosjekter. 

Vi støtter følgende tiltak: 

  • Spredning av informasjon om viktigheten av å ta vare på skogen: Vi oppfordrer aktiviteter som bidrar til økt bevissthet om skogens betydning for naturen og samfunnet. 
  • Lavterskel og åpne aktiviteter: Vi ønsker å støtte initiativer som er tilgjengelige for flest og som kan nå nye målgrupper, spesielt unge og innvandrere. 
  • Støtte til både nye og eksisterende aktiviteter: Midlene kan brukes til å etablere nye prosjekter eller forbedre eksisterende initiativer som fremmer skogbevaring. Nye prosjekter prioriteres foran pågående 

Vi støtter ikke: 

  • Utbetaling av lønn: Midlene kan ikke brukes til lønnsutbetalinger. 
  • Kartlegging utenfor undervisningssammenheng eller dugnad: Kartleggingsaktiviteter skal som hovedregel utføres i undervisningssammenheng eller som en del av dugnadsinnsats

Eksempel på aktiviteter: 

  • Lavterskel kartleggingsturer til artsrik skog: Gi folk muligheten til å utforske og lære om skogens biologiske mangfold på en enkel måte. 
  • Skogglede-turer til din nærmeste skog med følgende fokus: Fremme naturopplevelser og glede ved å tilbringe tid i skogen.
  • Luking av fremmede arter/granryddedager: Bidra til å bevare skogen ved å fjerne skadelige, fremmede arter. 
  • Skogseminar: Arrangere seminarer og workshops for å øke kunnskapen om den rike og varierte skogens viktighet og bevaringen av den. 

Prosjekter som får støtte bør være lavterskelaktiviteter i folks nærnatur, med fokus på skogglede og gjerne med unge og innvandrere som en viktig målgruppe. Arrangementet skal være inkluderende, ved for eksempel å bruke et enkelt og klart språk, invitere målgrupper dere vanligvis ikke når ut til, osv. Midlene skal primært gå til tiltak og aktiviteter i Sparebankstiftelsen DNBs virkeområde, det vil si Østlandet, men det er mulig å søke prosjekter i andre deler av landet.  

Når arrangementet er gjennomført, sender dere en liten rapport bestående av to-tre bilder, et avsnitt som oppsummerer arrangementene og et estimat på antall deltagere, gjerne fordelt på barn og voksne. Det skal legges ved regnskap. Fortell også om hvilke grep dere har gjort for å gjøre arrangementet mer inkluderende. 

Dette er første utlysning, og det vil komme flere utlysninger etter jul, der man kan søke om midler til større prosjekter. Fristen for å søke er innen 10. november, og søknaden sendes inn til annelia@nu.no. Pengene som søkes om må brukes innen 15. februar, og rapporteringsfristen er 1. mars 2024. 

Hvordan søke?

Du kan skrive ut søknadsskjemaet og sende på e-post til annelia@nu.no.

Om skogprosjektet 

Skog er det økosystemet på kloden som har størst rikdom av arter og mest variert naturmangfold. Det gjelder både internasjonalt og her hjemme. I tillegg har skogene den største andelen truede arter i Norge, fordi dette er den naturen vi mennesker har utnyttet hardest. WWF, Sabima, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har fått støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til et skogprosjekt. Prosjektet skal gjennom kunnskapsformidling om og aktivitet i skogen, bidra til bevaring av naturmangfold i norske skoger, og gjøre alle til pådrivere for rikere og mer varierte skoger.