Du er her:

NOAs arbeidsprogram 2020

I arbeidsprogrammet kan du lese om NOAs målsettinger og visjoner for det nye året.

Marka
Langsiktig mål/visjon:        
De siste restene av naturskog i Marka er vernet

I arbeidsperioden skal NOA

 • Fremme krav om nyregistrering av Markas naturverdier
 • Lage en oversikt over de siste naturskogene i Marka
 • Fremme en verneplan for gjenstående naturskoger i Marka
 • Informere allmennheten om tilstanden for naturskogene og behovet for vern
 • Arbeide for hogststans i gammelskog som ikke tidligere er flatehugget, eller at skogsdrift skjer gjennom selektiv hogst som ivaretar den naturlige strukturen

Langsiktig mål/visjon:        

Viktige deler av Markanaturen er restaurert tilbake til naturlig tilstand, og det er
etablert et funksjonelt landskapsøkologisk nettverk som binder sammen verne­-områder og andre områder med store naturverdier 

I arbeidsperioden skal NOA

 • Arbeide aktivt for etablering av Nordmarka-Krokskogen landskapsvernområde, herunder en utvidet bruk av landskapsvernområde som verneform
 • Legge fram en plan for landskapsøkologisk sammenbinding av kjerneregionene i de sentrale delene av Marka med Oslos kommuneskoger og andre egnede områder gjennom korridorer der nødvendige kvaliteter gjenskapes
 • Arbeide for at landskapsøkologiske nettverk gis beskyttelse gjennom arealdelen i kommuneplanene
 • Arbeide for en omlegging fra flatehogstskogbruk til et kontinuitetsskogbruk med selektive hogster

Langsiktig mål/visjon:
Det enkle, naturnære friluftslivet er gitt en dominerende posisjon i 
Markaforvaltningen.

I arbeidsperioden skal NOA

 • Gjenoppta arbeidet med eventyrskogene og motivasjonen for vern av hensyn til friluftsliv
 • Presse på for at hensyn til friluftsliv og naturopplevelse skal ha reell påvirkning på hogstene i Marka, særlig i gammelskogene
 • Arbeide for at tilrettelegging for aktivitet tilpasser seg områdenes naturverdier og det enkle, uorganiserte friluftslivets bruk av områdene

Kulturlandskap
Langsiktig mål/visjon:        
Tanumplatået i Bærum er varig vernet

I arbeidsperioden skal NOA

 • Utrede farbare muligheter for varig beskyttelse av området
 • Videreføre samarbeid og kontakt med gårdbrukerne i området, med sikte på å styrke fellesskapet om jordvern og vern av kulturlandskapet

Byen
Langsiktig mål/visjon:
Gjennom informasjonsarbeid, rådgivning og prosjekter bidra til å bevare og utvikle det biologiske mangfoldet, grønne korridorer, grønne lunger og annet grøntareal i byen
.

I arbeidsperioden skal NOA

 • Etablere dialog med potensielle samarbeidspartnere for å kunne oppnå større utslag/effekt av arbeidet
 • Arbeide for å profilere den byøkologiske arbeidsgruppens aktivitet utad 
 • Arbeide for å oppnå innflytelse i politikk/grønn byutvikling
 • Videreføre pollinatorprosjektet på Vålerenga og se på mulighetene for å utvide prosjektet til et annet område i byen i tillegg til Vålerenga
 • Bidra til å arrangere og gjennomføre Bynaturens dag på Huseby
 • Sende Oslo- og Akershus-lagene i partiene natur- og klimakrav for stortingsvalget 2021
 • Forberede et arbeid for å sette nasjonale og lokale klima- og natursaker på dagsorden i valgkampen, i samarbeid med interesserte lokallag og kampanjeansvarlig i Naturvernforbundet, samt Natur og Ungdom og Miljøagentene dersom de ønsker det

Fjorden
Langsiktig mål/visjon:
Oppfølging av Helhetlig plan for Oslofjorden

I arbeidsperioden skal NOA

 • Følge opp den videre faglige og politiske behandlingen av planen
 • Påvirke politikere, forvaltning og organisasjoner for at planen gjennomføres på tilfredsstillende måte
 • Komme med faglige innspill til aspekter som mangler eller er dårlig dekket i planen

Langsiktig mål/visjon:
De viktigste naturområdene i strandsonen og i vannet ved indre Oslofjord blir vernet og forvaltes på en tilfredsstillende måte

I arbeidsperioden skal NOA

 • Påbegynne et pilotprosjekt for Vestfjorden (Bærum og Asker kommuner) for å binde sammen punktforekomster med ålegrasenger, eksisterende verneområder og andre områder med verneverdi til større, marine verneområder
 • Foreslå noen trålfrie soner i indre Oslofjord for å hindre ødeleggelse av bunnhabitater

Langsiktig mål/visjon:
God informasjon om fjorden og fjordsaker

I arbeidsperioden skal NOA

 • Gi god informasjon til medlemmer og offentligheten om saker knyttet til fjorden
 • Stimulere lokallagene til å arbeide mer med fjordsaker
 • Arrangere ekskursjoner til interessante områder ved fjorden, gjerne i samarbeid med våre egne lokallag og andre lokallag rundt Oslofjorden
 • Utarbeide stoff til et framtidig temanummer om Oslofjorden i Grevlingen

Naturglede og naturkunnskap; Utadrettet virksomhet
Langsiktig mål/visjon:        

NOA er kjent for det naturinteresserte publikum, og er synlig i samfunnsdebatten om naturvern og arealforvaltning. NOA skal gjenkjennes som en organisasjon som sier JA til naturen og naturvennlige aktiviteter

            I arbeidsperioden skal NOA

 • Videreføre og styrke informasjonsaktiviteten på Frønsvollen
 • Bygge opp informasjonsvirksomhet på Søndre Sandås
 • Styrke og koordinere informasjonsarbeidet i ulike kanaler
 • Gjennomføre minst to større «Onsdagsfora» 
 • Gjennomføre minst tre «Sidesprang» i Marka
 • Videreføre satsing på familieaktiviteter i helgene 
 • Gi ut Markakalenderen

Organisasjon
Langsiktig mål/visjon:
NOA har 2 % av innbyggerne som medlemmer, lokallag som dekker alle medlemmer og en økonomi som gir oss frihet til å gjennomføre et kraftfullt naturvernarbeid

I arbeidsperioden skal NOA

 • Bidra til verving av nye medlemmer gjennom våre aktiviteter og informasjonsvirksomhet
 • Søke å øke grunnfinansieringen av foreningen med sikte på å bygge opp en fast stab
 • Søke å prosjektfinansiere avgrensede arbeidsoppgaver og enkeltsaker
 • Fremme forslag om framtidig organisering av lokallagsarbeidet i vårt distrikt
 • Tydeliggjøre de servicefunksjoner NOA kan være behjelpelige med overfor lokallag og aktive.
 • Organisere møteplasser for erfaringsutveksling mellom lokallagene og temalag i NOA
 • Vise fram mangfoldet i lokallagenes og temalagenes aktiviteter og saker gjennom å spre informasjon via sosiale medier og interne kanaler

Sekretariat

 • Etablere Markaporten Søndre Sandås i samarbeid med Oslo kommune, herunder
  • starte arbeidet med å realisere et nytt møtelokale for NOA, Markaorganisasjonene og lokale organisasjoner, 
  • realisere visjonen om en grønn adkomst fra T-banen til Marka, der NOA og andre Markaorganisasjoner kan drive informasjonsvirksomhet.
 • Søke å gjøre prosjektstillingene mer permanente gjennom å søke større og mer varige prosjekter, slik at de ansatte kan føle større trygghet i arbeidet.

Kapasitet til saker som kommer opp:

Uavhengig av NOAs prioriteringer, kommer det alltid opp en rekke saker som er viktige for oss og våre prioriteringer, saker som må prioriteres selv om de ikke står i noe arbeidsprogram. NOA skal hele tiden vurdere innkomne saker og deres viktighet for de målene vi setter oss, og gripe fatt i saker som påvirker vår kjernevirksomhet.

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 02.03.2021