Du er her:

Klimaseminar for studenter 2020: Biomangfold, klima, aktivisme!

Fra 18.09.2020 kl. 19:30 til 20.09.2020 kl. 12:15

Sted: Klimahuset ved Naturhistorisk museum, UiO og digitalt / Climate House at the Natural History Museum, UiO, and digitally!

Studentenes kamp for klima og natur kommer ut av karantene i høst med Naturvernforbundets og Natur og Ungdoms gratis klimaseminar! / Students’ climate activism is coming out of quarantine this autumn with our free climate seminar!

MELD DEG PÅ / REGISTER HERE!

All presenters will present in English!

Links to presentations are in the English program below!

///MORE ENGLISH BELOW///

OPPDATERING: Det er bare plass til 50 fysiske deltagere hos Klimahuset og vi har allerede fått 50 fysiske påmeldinger. MEN - det er fortsatt mulig å melde seg på! Alle nye påmeldinger vil legges på reservelista.

I tillegg oppfordrer vi studenter til å melde seg på selv om man vil delta digitalt. Vi oppfordrer dere på samme studiested/i samme by til å samles for å følge streamen sammen - og vi kan gjerne spandere mat hvis dere gjør det!

UPDATE: There is only room for 50 physical participants at Klimahuset and we already have 50 physical registrations. BUT - it is still possible to sign up! All new registrations will be added to a reserve list.

In addition, we encourage students to sign up even if you want to participate digitally. We encourage those of you at the same institution/in the same city to follow the seminar stream together - and we are happy to pay for food if you do!

****************************************************************

Koronakrisa har vært alvorlig og utfordrende, ikke minst for studenter. Men verden står også overfor eskalerende natur- og klimakriser. Tap av natur er en av hovedårsakene til økende pandemier, og bærekraft og beredskap må ses i sammenheng. Studentene kan utgjøre en forskjell i denne felles kampen for framtida!

Vil du lære mer om hvordan DU kan bidra, både på ditt studiested og i samfunnet for øvrig - og møte andre engasjerte studenter fra hele landet? Bli med på Naturvernforbundets og Natur og Ungdoms gratis Klimaseminar for studenter 18 - 20 september i Oslo!

Tema for årets seminar er biologisk mangfold, med et spennende program både faglig og sosialt! Her får vi tid til å bli godt kjent, jobbe aktivt med fagstoffet samt lære mer om hvordan dere kan bidra, både på deres studiesteder og i samfunnet for øvrig.

Seminaret er gratis og åpent for alle studenter. Meld deg på her!

Det vil være mulig å delta digital hvis du ikke kan/vil reise til Oslo.

Foreløpig program:

Fredag 18. fra kl. 19.30: Konsert med Hilja

LØRDAG 19. - BIOMANGFOLD

09.30-11.00: Visning rundt Klimahuset for fysiske deltagere

11.00-11.15: Pause

11.15-13.15: Biomangfold og klima   

 • «It’s a Relationship Problem!» - Karen O'Brien (UiO)
 • Insekter i en verden i endring: hva skjer, hvorfor og hvordan kan vi hjelpe dem?  - Rannveig Jacobsen (Norsk institutt for naturforskning, NINA)
 • Hva skal vi leve av etter oljen? - Henning Roed (marinbiolog og fiskeriekspert)
 • Vindkraft, klima og biomangfold - Jørgen Næss Karlsen (nestleder, Natur og Ungdom)

13.15-14.00: Lunsj   

14.00-15.30: Hvordan kan studentene påvirke naturvern og spre naturglede i Norge? 

 • Naturglede: hva kan studenter gjøre? - Hanna Støstad (biolog og rådgiver, Naturvernforbundet, og forfatter av Eventyrlig Evolusjon)
 • Hvorfor det er viktig å ta vare på naturmangfold og hvordan studenter kan bidra? - Maja Aarønes (Sabima)

15.30-15.45: Pause

15.45-17.15: Hvordan kan studentene støtte biomangfold internasjonalt?    

 • Plast i havet - Per-Erik Schulze (marinbiolog og rådgiver, Naturvernforbundet)
 • Et hav av muligheter: årets TV-aksjon - Karoline Andaur (generalsekretær, WWF)
 • Biomangfold og urfolk i Amazonas - Truls Gulowsen (Regnskogfondet)

Lørdag på kvelden: Felles middag/sosiale aktiviteter

SØNDAG - NORSK OLJEPOLITIKK OG KLIMA 

09.00-10.30: Hvordan vinner vi klimasøksmålet og stopper oljeutvinning i Arktis?

 • Helga Lerkeland (rådgiver, Naturvernforbundet)
 • Thor Due (Natur og Ungdom)

10.30-10.45: Pause    

10.45-12.15: Giftige løgner - hvordan kan studentene bekjempe miljøkriminalitet?

 • Thor Due (Natur og Ungdom)  

Søndag ettermiddag: Lunsj

Servering: Det serveres gratis lunsj på seminaret lørdag og søndag. Det er også gratis middag som avslutning på dagen lørdag. Her er det begrenset med plasser.

Reise: Det oppfordres å reise så miljøvennlig som mulig. Medlemmer i studentlag i Natur og Ungdom og Naturvernforbundet kan få reisen dekket av sitt studentlag. Er du ikke medlem i Natur og Ungdom eller Naturvernforbundet? Meld deg inn hos Naturvernforbundet hvis du er over 25 eller Natur og Ungdom hvis du er under 25! Studentmedlemmer i Natur og Ungdom eller Naturvernforbundet som ikke har et eget studentlag kan søke om å få dekket reise opptil 2000,- per reise. Ta kontakt med Aled Dilwyn Fisher i Naturvernforbundet.

Overnatting: Tilbys så mange som mulig på Anker Hotell fredag til søndag. Her er det førstemann til mølla som gjelder! De som kan sikre egen overnatting i Oslo oppfordres til å gjøre det.

Finn DIN nærmeste studentgruppe!

///ENGLISH///

The corona pandemic has been serious and challenging, not least for students. But the world is still facing an escalating nature and climate emergency. Loss of biodiversity is one of the main causes of increasing pandemics, and sustainability and societal preparedness have to be understood as linked phenomena. Students can make a difference in this common struggle for our future!

Do you want to learn more about how YOU can contribute, both at your institution and in society generally - and get out of quarantine/lockdown to meet other students from all over Norway? Then register for Friends of the Earth and Young Friends of the Earth Norway’s free Student Climate Seminar 18th-20th September in Oslo!

All presenters will present in English. Any questions or comments in Norwegian will be translated to the best of our ability. Register here!

This year’s theme will be biodiversity, with an exciting program both academically and socially! It will be possible to participate digitally if you can't or don't want to travel to Oslo.

Tenative program:

Friday 18th from 19.30: Consert with Hilja

SATURDAY 19th - BIODIVERSITY

09.30-11.00: Tour of the Climate House for physical participants

11.00-11.15: Break

11.15-13.15: Biodiversity and the climate crisis

13.15-14.00: Lunch

14.00-15.30: How can students influence nature conservation in Norway?

 • Nature campaigns: What can students do? - Hanna Støstad (biologist and advisor, Naturvernforbundet, and author of 'Eventyrlig Evolusjon')
 • Why is it important to take care of biodiversity and how can students contribute? - Maja Aarønes (Sabima/Norwegian cooperative council for biodiversity)

15.30-15.45: Break

15.45-17.15: How can students support biodiversity internationally?

Saturday night: Dinner/social activities

SUNDAY - NORWEGIAN OIL POLICY AND THE CLIMATE CRISIS

09.00-10.30: How do we win the climate lawsuit and stop oil extraction in the Arctic?

 • Helga Lerkeland (advisor, Naturvernforbundet)

10.30-10.45: Break

10.45-12.15: Poisonous lies - how can students fight environmental crime?

Sunday afternoon: Lunch

Food: There will be free lunches on Saturday and Sunday, and dinner on Saturday (limited spaces).

Travel: We can cover some travel expenses. We recommend students to travel together. Members in student groups can cover their travel expenses through their student group. If you aren't a member, you can join either Young Friends of the Earth if you're under 25 or Friends of the Earth if you're over 25! Student members who aren't linked to a particular student group can apply for travel expenses. Contact Aled Dilwyn Fisher at Friends of the Earth.

Accommodation: Accommodation will be offered to as many participants who cannot secure their own accommodation in Oslo as possible (first come, first serve) for Friday and Saturday night. Contact Aled Dilwyn Fisher at Friends of the Earth if you have any issues regarding finding accommodation on Friday or Saturday.

Find YOUR nearest student group!