Du er her:

Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn

Fra 25.01.2022 til 26.01.2022 kl. 23:59

Sted: Hamar og web

Konferanse i Hamar og på nett, arrangert av Natur, plan og utvikling. Naturvernforbundet deltar.

Program

25. januar:

10.00 Velkommen

10.05 Om utbredelsen av den fennoskandiske bjørnebestanden 1981-2019

Lisbet Baklid – fra en masteroppgave

10.20 Siste nytt fra bjørneforskningen på Evenstad

Petter Wabakken, Høgskolen i Innlandet

10.45 Generasjonstid hos ulv med konsekvenser for forvaltningen

Øystein Flagstad, Norsk Institutt for Naturforskning

11.10 Pause

11.25 Rovviltpolitikk og -forvaltning

Statssekretær Aleksander Øren Heen (Sp), Klima- og miljødepartementet

12.05 Lunsj

12.45 Utfordringer og forventninger for de neste fire årene og erfaringer med den forrige regjeringen

Truls Gulowsen, Naturvernforbundet

13.10 De globale menneskeskapte klimaendringene – hva gjør de med klimaet i de ulike norske landsdelene?

Helga Therese Tilley Tajet, Meteorologisk Institutt

13.40 Pause

13.55 Effekter av klimaendringer og arealinngrep for reindriften – hva vet vi, og hva trengs det mer kunnskap om?

Inger Hansen, Norsk Institutt for Bioøkonomi

14.25 Status fra et reinbeitedistrikt i Sør-Varanger – fokus på predatorer

Egil Kalliainen, reinbeitedistrikt 5A Pasvik

14.45 Beinstrekk

15.00 Dyrevern, beitebruk, jakt og forvaltning

Statssekretær Wenche Westberg (Sp), Landbruks- og matdepartementet

15.40 Pause

15.55 Risiko og sårbarhet & forberedelser ved skade på beitedyr

Per Fossheim, Norsk Sau og Geit

16.20 Praktiske erfaringer og utfordringer med lisensfelling på jerv

Jon Inge Vik, jeger og sauebonde

16.50 Oppsummering av signalene fra regjeringen og dagen - diskusjon i salen

17.05 Avslutning

26. januar:

08.40 Velkommen

08.45 Jerv og gaupe – utfordringer med bestandsmålsettinger og bestandsregistreringer

Ann Guro Hansen, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

09.15 Viltkamera for overvåking av gauper og andre arter – prosjekt SCANDCAM

John Linnell, Norsk Institutt for Naturforskning

09.45 Pause

10.00 Genetisk og geografisk opphav til dagens skandinaviske ulvestamme

Hans K. Stenøien, NTNU Vitenskapsmuseet

10.40 Juridisk og biologisk evaluering av den norske delen av ulvebestanden

Ane Eriksen, Høgskolen i Innlandet

11.05 Pause

11.20 Hvordan bruke økonomiske virkemidler for å få ned klimagassutslippene i jordbruket og beholde landbruk over hele landet?

Klaus Mittenzwei, Institutt for rural- og regionalforskning

12.00 Storfebønders erfaringer fra utmarksbeite: utfordringer og muligheter

Cecilie Dyngeland, Høgskolen i Innlandet

12.25 Beinstrekk

12.35 Erfaringer med bruk av radiobjeller, kadaverhunder og vokterhund

Ann Guro Hansen, beitebruker i Saltdal

12.55 Utfordringer og løsninger med jerveforvaltning i Innlandet

Ståle Sørensen/Øyvind Gotehus, Statsforvalteren i Innlandet

13.20 Beinstrekk

13.30 Rewilding, biodiversitet og restaurering av økosystemer

14.00 Biodiversitet, store rovdyr og felling v/ Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk v/Åsmund

Ystad, Naturvernforbundet v/Maren Esmark, og flere

14.25 Lunsj

Informasjon

Informasjon og påmelding til Natur, Plan og Utvikling per epost post@naturplanutvikling.no eller per telefon 93 28 72 55. Kamera vil bli satt opp i møtesalen for gratis direktesending over internett. Send epost, så får du tilsendt lenke. De fleste presentasjonene fra konferansen vil bli lagt ut på www.naturutvikling.no etter konferansen.

Det er antallsbegrensning i møtelokalene for å tilfredsstille kravene til covid19-smittevern. Det er noen få plasser igjen for påmelding til fysisk oppmøte. Meld deg på! Vi håper at covid19 snart er over og at alle kan møtes igjen i januar 2023.

Arrangøren ber alle deltagere som skal til Hamar om å være vaksinerte mot covid19 og oppfordrer alle de siste 14 dagene før konferansen til å være ekstra forsiktige og ta smittevernhensyn. Det satses på en trygg og smittefri konferanse.