Du er her:

  • Nyheter
  • Arrangementer
  • UTSATT: Klimahelga: I samme bÅs (For studenter) / The Climate Weekend: A Student Gathering

UTSATT: Klimahelga: I samme bÅs (For studenter) / The Climate Weekend: A Student Gathering

Fra 01.10.2022 til 02.10.2022 kl. 23:59

Sted: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås

UTSATT TIL 1.-2. OKTOBER: Temaet for årets klimahelg (tidligere Klimaseminar for studenter) er landbruk. / POSTPONED UNTIL 1ST-2ND OCTOBER: This year's Climate Weekend (previously the Student Climate Conference) is about agriculture.

UTSATT TIL 1.-2. OKTOBER / POSTPONED UNTIL 1ST-2ND OCTOBER!

Vi oppdaterer programmet når vi har sjekket innledernes tilgjengelighet på de nye datoene / The program will be updated after we check the availability of speakers for the new dates

MELD DEG PÅ / REGISTER HERE

/ ENGLISH BELOW /

Vi er alle avhengig av mat for å leve. Befolkningsvekst, klimaendringer, press på naturressurser og stigende råvarepriser de siste årene har satt matsikkerhet høyt på dagsorden – både i Norge og internasjonalt.

Med global oppvarming må vi gjøre tilpasninger for varmere og våtere vær slik at vi evner å sørge for matsikkerhet også i et mer krevende klima. Samtidig må vi også sørge for en mer klimasmart matproduksjon. Denne tilpasningen krever oppdatert kunnskap om landbruk og at mange er med på laget for å få til en bærekraftig omstilling.

Vi håper at du vil lære mer om utfordringene i landbruket, løsningene og hva du som student kan gjøre!

Klimahelga er gratis og åpent for alle studenter og andre mellom 19-30 år.

Ikke medlem av Naturvernforbundet eller Natur og Ungdom ennå? Meld deg inn i Naturvernforbundet hvis du er over 25 eller i Natur og Ungdom hvis du er under 25!

PROGRAM

Lørdag
0930-1100: Velkommen til Klimahelga!    
- Introduksjon til Naturvernstudentene
ved Aled Dilwyn Fisher (klimarådgiver, Naturvernforbundet) og Mali Regine Børset (studentsekretær, Natur og Ungdom)
- Introduksjon til Ås og omegn
ved Naturvernforbundet i Ås
- Introduksjon til NMBU
ved Naturvernstudentene på NMBU
- Jordbruk og matproduksjon i et globalt perspektiv
ved Larissa Avelar (styreleder, Latin-Amerikagruppene/LAG)
    
1100-1130: Pause    
    
1130-1300: Landbruk – Hva er utfordringene?    
- Klimakrisa og landbruk
ved Thomas Cottis (lektor i landbruk og klimakunnskap ved Høgskolen i Innlandet og klimaaktivist)
- Oppdrett: Hva er utfordringene for bærekraftige havområder?
ved Ingvild Fonn Asmervik (biolog og rådgiver, Naturvernforbundet)
- Utfordringer i landbruk sett fra unge bønders perspektiver
ved Gerbrand Vink (Ungdomsutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag)
    
1300-1400: Lunsj    
    
1400-1530: Landbruk – Hva er løsningene?    
- Sommerens grønneste eventyr: Grønt Spatak
ved Magnus Nickelsen (koordinator, Grønt Spatak)
- Jordkvalitet og bærekraftig jordforvaltning
ved Susanne Eich-Greatorex (førsteamanuensis, NMBU)
- Urbant landbruk – hvordan passer det med bærekraftsmålene?
ved Trine Hvoslef-Eide (professor, NMBU)
- Hvordan kan studentene jobbe med bærekraftig landbruk?
ved Ingvild Fonn Asmervik (biolog og rådgiver, Naturvernforbundet)

Søndag
0930-1100: Hvordan endre ditt studiested og verden?    
- Presentasjoner av studentlagene
- Kampanjer for omstilling av oljeindustrien og mot Wisting-feltet i Arktis
    
1100-1115: Pause    
    
1115-1245: Planlegging av studieåret som kommer    
    
1245: Lunsj og utflukt (mer informasjon kommer)

PRAKTISK

Overnatting: Vi oppfordrer alle til å finne overnatting hos venner/andre deltagere. Hvis det ikke er mulig, har vi har booket noen rom på Anker Hostel i Oslo som vi kan bruke. Si fra i registreringsskjemaet om du trenger overnatting. Førstemann til mølla!

Mat: Lunsj på lørdag og søndag blir dekket.

Transport: Hør først med ditt studentlag om de kan dekke transport. Deretter skal vi prøve å dekke så mye vi kan.

MELD DEG PÅ!

Har du spørsmål når det gjelder seminaret? Ta kontakt med klimarådgiver Aled Dilwyn Fisher på adf@naturvernforbundet.no / 41342733.

Finn DIN nærmeste studentgruppe på nu.no/student.

 

/ ENGLISH /

We all depend on food to live. Population growth, climate change, pressure on natural resources and rising commodity prices in recent years have moved food security up the agenda - both in Norway and internationally.

With global warming, society has to adapt to warmer and wetter weather so that we are able to ensure food security even in a more demanding climate. At the same time, we must also ensure more climate-smart food production. Adaptation requires up-to-date knowledge about agriculture and getting people on board with a mass movement to bring about a sustainable transition.

At this year's Climate Weekend, you will be able to learn more about challenges, solutions and what you as a student can do!

The Climate Weekend is free and open to all students and others aged 19-30.

Not a member of the Friends of the Earth Norway/Young Friends of the Earth Norway yet? Join Friends of the Earth if you are over 25 or Young Friends of the Earth if you are under 25!

PROGRAM

Saturday
0930-1100: Welcome to the Climate Weekend!
- Introduction to Friends of the Earth Students
by Aled Dilwyn Fisher (climate advisor, Friends of the Earth) and Mali Regine Børset (student secretary, Young Friends of the Earth)
- Introduction to Ås
by Friends of the Earth Ås
- Introduction to NMBU
by our student group at NMBU
- Agriculture and food production in a global perspective
by Larissa Avelar (chair, th eNorwegian Solidarity Committee for Latin America/LAG)
    
1100-1130: Break
    
1130-1300: Agriculture - What are the challenges?
- The climate crisis and agriculture
by Thomas Cottis (lecturer in agriculture and climate science at INN University and climate activist)
- Fish farming: What are the challenges for sustainable marine areas?
by Ingvild Fonn Asmervik (biologist and advisor, Friends of the Earth)
- Challenges in agriculture from the perspective of young farmers
by Gerbrand Vink (youth committee of the Norwegian Farmers' and Smallholders' Union)
    
1300-1400: Lunch
    
1400-1530: Agriculture - What are the solutions?
- A green summer: Grønt Spatak (project for young people to work on farms)
by Magnus Nickelsen (coordinator, Grønt Spatak)
- Soil quality and sustainable land management
by Susanne Eich-Greatorex (associate professor, NMBU)
- Urban agriculture
by Trine Hvoslef-Eide (professor, NMBU)
- How can students work with sustainable agriculture?
by Ingvild Fonn Asmervik (biologist and advisor, Friends of the Earth)

Sunday
0930-1100: How to change your instituiton and the world
- Presentations by the student groups
- Campaigns for a just transition of the oil industry and the struggle against the Wisting oilfield in the Arctic
    
1100-1115: Break
    
1115-1245: Planning for the coming academic year
    
1245: Lunch and excursion (more information to come)

PRACTICAL

Accommodation: We encourage everyone to find accommodation with friends/other participants. If that is not possible, we have booked rooms at Anker Hostel in Oslo that we can use. Indicate in the registration form whether you need accommodation. First come, first served!

Food: Lunch on Saturday and Sunday will be covered.

Transport: First ask your student group if they can cover transport costs. Above this, we will try to cover as many participants' travel as we can!

REGISTER HERE!

Any questions regarding the seminar? Contact Aled Dilwyn Fisher on adf@naturvernforbundet.no / 41342733.

Find YOUR nearest student group at nu.no/student.