Du er her:

Årsmøte

Årsmøter 2021 for lokal- og fylkeslag

Koronapandemien påvirker fortsatt arbeidsformen vår, og som en følge av dette har landsstyret vedtatt at årsmøter i lokal- og fylkeslag også kan gjennomføres som digitale møter i 2021. Frist for å gjennomføre årsmøtene er 19. mars. På denne siden finner du alt du trenger av informasjon og maler til årsmøtet.

Innhold på denne siden

 1. Frister og anbefalinger for årsmøter i 2021
 2. Innkalling til årsmøte
 3. Saker til behandling på årsmøte
 4. Årsmøtepapirer
 5. Spørsmål eller ting dere lurer på

 

1. FRISTER OG ANBEFALINGER FOR ÅRSMØTER I 2021
I henhold til vedtektenes §§ 8-5,1 og 9-7, 1 skal årsmøtene i fylkeslag avholdes innen utgangen av april måned og i lokallag avholdes innen utgangen av mars måned. I de samme paragrafene sies det videre at fylkeslagenes årsmøter alltid skal avholdes slik at fristene for innsending av saker til landsmøtet kan overholdes, og at lokallagenes skal avholdes slik at fristene for innsending av saker til fylkeslagets årsmøte kan overholdes. Den reelle fristen for årsmøtene til fylkeslagene blir med dette 19.mars. 

Vi anbefaler at fylkeslagenes årsmøter avholdes i mars måned og at lokallagene gjennomfører sine årsmøter i januar og februar måned. Trykk på denne linken for å se oversikt over når fylkeslagene skal avholde sine årsmøter

Smittesituasjonen er i stadig endring, og det er ulike press over hele landet, dette gjør at det i enkelte områder er mulig å gjennomføre årsmøtene fysisk, mens det i andre områder er umulig. Vi mener at det er tre mulige alternativer for hvordan årsmøtene kan gjennomføres: 

 1. Fysisk årsmøte
 2. Fysisk årsmøte med mulighet for digital deltakelse
 3. Digitalt årsmøte

På denne siden kan du lese mer om de ulike alternativene for årsmøteform

Vi viser til følgende aktuelle retningslinjer:

I retningslinjene for smitteverntiltak kan du lese nærmere hvilke tiltak dere må sørge for at er iverksatt for å gjennomføre et fysisk møte. 

I retningslinjene for gjennomføring av digitale årsmøter finner du en oversikt over hvordan man kan gjennomføre digitale årsmøter, hvilke krav som stilles, hva sekretariatet kan bistå med og hvilke formaliteter som gjelder.

 

2. INNKALLING TIL ÅRSMØTE
Når dere har bestemt dere for dato for årsmøte, ber vi på det sterkeste at dere fyller ut skjemaet om årsmøtesesong 2021, som du finner her. Dette ber vi om slik at vi kan sikre at alle som trenger bistand til årsmøte skal få dette.

Uavhengig av hvilken form for årsmøte dere velger, skal innkallingen være alle lagets medlemmer i hende senest to uker før møtet (se vedtektene §§ 8-5, 3 og 9-7, 2).

Dersom dere trenger hjelp til utsendelse av innkalling, ta kontakt med medlemsavdelingen på medlem@naturvernforbundet.no. Vi ber om at dere er ute i god tid slik at vi klarer å overholde fristen i vedtektene, senest 25 dager før årsmøtet. Husk å legge ved relevante dokumenter i word-format. 

 

3. SAKER TIL BEHANDLING PÅ ÅRSMØTE
Følgende saker skal behandles på årsmøtet, jfr. Vedtektene §§ 8-5, pkt. 9 og 9-7, pkt. 5:

 • Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere
 • Styrets årsmelding
 • Revidert regnskap
 • Saker fra styret
 • Saker fra medlemmer (meldt innen frist satt av styret)
 • Budsjett og arbeidsprogram
 • Valg av styre
 • Valg av valgkomité
 • Valg av revisor
 • For lokallagene: Valg av utsending til fylkeslagets årsmøte
 • Valg av delegat(er) til landsmøtet. 

Ved valg av delegat(er) til landsmøtet ber vi om at dere velger varaer for de valgte delegatene. Gjennomføringen av landsmøtet skal skje fysisk, og vi er helt avhengige av at dere har valgt varadelegater for å sikre at ditt lokal-/fylkeslag er representert på landsmøtet, dersom en valgt delegat skulle bli syk eller på annen måte forhindret fra å delta fysisk. 

Landsmøte 2018 vedtok en veiledning for valgkomiteer i fylkes- og lokallag, denne bør valgkomiteene gjøre seg kjent med før valgkomitearbeidet starter. 

 

4. ÅRSMØTEPAPIRER
Lokal- og fylkeslagene skal levere årsmøteprotokoll, årsberetning og regnskap i etterkant av sine årsmøter, lokallagene skal i tillegg sende de samme dokumentene til fylkeslaget i henhold til Naturvernforbundets vedtekter (se §§ 8-5, 13 og 9-7, 9).

Det er viktig at dere sender inn årsmøtepapirene så snart som mulig etter årsmøtet. Dette dokumenterer aktiviteten i laget, som gir rett til utbetaling av kontingent. Sakspapirer kan leveres ved å trykke på denne linken. Lagene kan også sende inn vedtatt budsjett og aktivitetsplan/arbeidsprogram.

Vi har som tidligere år utarbeidet maler til årsmøtepapirer, disse finner du på denne siden. Vi ber om at alle lag også fyller ut skjemaet om styresammensetning og representasjon.

Det er også utarbeidet en mal for standardvedtekter for fylkes- og lokallag, for de lagene som eventuelt ønsker å ha egne, supplerende vedtekter i tillegg til Naturvernforbundets sentrale vedtekter.
Det er styrets ansvar at årsmøtepapirer sendes inn etter avholdt årsmøte.

Om signering av protokoll
Protokollen fra årsmøtet skal signeres. Dette kan være vanskelig om man har hatt digitalt møte, og man møtes sjeldent. I 2021 godkjenner vi protokoller som er godkjent av protokollunderskriverne ved at dere videresender e-posten der protokollunderskriverne godkjenner protokollen.

 

5. SPØRSMÅL ELLER TING DERE LURER PÅ
Har du spørsmål eller noe du lurer på, etter å ha lest deg igjennom denne siden, og tilhørende informasjon? Ta kontakt med organisasjonsavdelingen på organisasjon@naturvernforbundet.no, så vil en av organisasjonsrådgiverne hjelpe deg.

Det er samme e-post dere tar kontakt, dersom dere trenger hjelp med å avholde et digitalt årsmøte.

 

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 11.01.2021

Nyheter