Du er her:

Årsmøte

Årsmøter i lokal- og fylkeslag

Årsmøte 2022

Frist for å gjennomføre årsmøte i 2022 er 18. mars, og vi anbefaler at lokallagene gjennomfører årsmøter i januar og februar, og at fylkeslagene gjennomfører sine i mars. På denne siden finner du alt du trenger av informasjon og maler til årsmøtet.

Vil dere ha noe faglig påfyll på årsmøtet? Sekretariatet kan tilby blant annet innledninger om naturglede, pollinerende innsekter, arealendringer, naturmangfold og mye mer! 

Innhold på denne siden

 1. Frister og anbefalinger for årsmøter i 2022
 2. Innkalling til årsmøte
 3. Saker til behandling på årsmøte
 4. Årsmøtepapirer
 5. Spørsmål eller ting dere lurer på

 

1. FRISTER OG ANBEFALINGER FOR ÅRSMØTER I 2022
I henhold til vedtektenes §§ 8-5,1 og 9-7, 1 skal årsmøtene i fylkeslag avholdes innen utgangen av april måned og i lokallag avholdes innen utgangen av mars måned. I de samme paragrafene sies det videre at fylkeslagenes årsmøter alltid skal avholdes slik at fristene for innsending av saker til landsmøtet kan overholdes, og at lokallagenes skal avholdes slik at fristene for innsending av saker til fylkeslagets årsmøte kan overholdes. Den reelle fristen for årsmøtene til fylkeslagene blir med dette 18. mars. 

Vi anbefaler at fylkeslagenes årsmøter avholdes i mars måned og at lokallagene gjennomfører sine årsmøter i januar og februar måned. Trykk på denne linken for å se oversikt over når fylkeslagene skal avholde sine årsmøter

Smittesituasjonen er fortsatt i endring, og selv om Norge har gjenåpnet kan det være lokale tilfeller hvor man blir nødt til å gjennomføre årsmøtet digitalt eller utsette dette. Vår tydelige anbefaling er at lokallagene og fylkeslagene gjennomfører sine årsmøter fysisk i 2022. Dersom smittevernsituasjonen krever det vil vi komme med oppdatert informasjon

Årsmøtene kan gjennomføres som enten fysiske eller digitale møter, vedtektene legger ingen begrensninger på dette. Det vi likevel går bort fra som var en mulighet under pandemien er fysiske møter med digital deltakelse. Denne møteformen er krevende for de som leder møtet og de som deltar. Etter de tilbakemeldingene vi har mottatt oppleves det også som en lite demokratisk møteplass. 

På denne siden kan du lese mer om de to ulike alternativene for årsmøteform

 

2. INNKALLING TIL ÅRSMØTE
Innkallingen til årsmøtet skal, i henhold til vedtektene §§ 8-5, 3 og 9-7, 2, være alle lagets medlemmer i hende senest to uker før møtet. Innkallingen skal sendes til alle medlemmene i laget. De aller fleste innkallingene sendes på e-post, men de medlemmene som ikke har en registrert e-postadresse hos oss, må få innkallingen på et annet vis (vanligvis brevpost).

Medlemsavdelingen kan bistå lagene med utsendelse av innkalling til årsmøtet. For dette arbeidet faktureres lokal-/fylkeslaget for porto på de innkallingene som må sendes per brev, og en liten symbolsk sum for arbeidstiden som går med. 

Dersom dere trenger hjelp til utsendelse av innkalling, ta kontakt med medlemsavdelingen på medlem@naturvernforbundet.no. Vi ber om at dere er ute i god tid slik at vi klarer å overholde fristen i vedtektene, senest 20 dager før årsmøtet. Husk å legge ved relevante dokumenter i word-format. 

 

3. SAKER TIL BEHANDLING PÅ ÅRSMØTE
Følgende saker skal behandles på årsmøtet, jfr. Vedtektene §§ 8-5, pkt. 9 og 9-7, pkt. 5:

 • Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere
 • Styrets årsmelding
 • Revidert regnskap
 • Saker fra styret
 • Saker fra medlemmer (meldt innen frist satt av styret)
 • Budsjett og arbeidsprogram
 • Valg av styre
 • Valg av valgkomité
 • Valg av revisor
 • For lokallagene: Valg av utsending til fylkeslagets årsmøte
 • Valg av delegat(er) til landsmøtet. 

Ved valg av delegat(er) til landsmøtet har hvert lokallag en delegat til landsmøtet, og fylkeslagene får delegater basert på medlemstall, minimum to delegater. Det kan være smart å velge varaer til delegatene som kan møte dersom den valgte delegaten blir forhindret fra å delta. 

Landsmøte 2018 vedtok en veiledning for valgkomiteer i fylkes- og lokallag, denne bør valgkomiteene gjøre seg kjent med før valgkomitearbeidet starter. 

 

4. ÅRSMØTEPAPIRER
Lokal- og fylkeslagene skal levere årsmøteprotokoll, årsberetning og regnskap i etterkant av sine årsmøter, lokallagene skal i tillegg sende de samme dokumentene til fylkeslaget i henhold til Naturvernforbundets vedtekter (se §§ 8-5, 13 og 9-7, 9).

Det er viktig at dere sender inn årsmøtepapirene så snart som mulig etter årsmøtet. Dette dokumenterer aktiviteten i laget, som gir rett til utbetaling av kontingent. Årsmøtepapirer kan leveres ved å trykke på denne linken. Lagene kan også sende inn vedtatt budsjett og aktivitetsplan/arbeidsprogram.

Vi har som tidligere år utarbeidet maler til årsmøtepapirer, disse finner du på denne siden. Vi ber om at alle lag også fyller ut skjemaet om styresammensetning og representasjon.

Det er også utarbeidet en mal for standardvedtekter for fylkes- og lokallag, for de lagene som eventuelt ønsker å ha egne, supplerende vedtekter i tillegg til Naturvernforbundets sentrale vedtekter.
Det er styrets ansvar at årsmøtepapirer sendes inn etter avholdt årsmøte.

 

5. SPØRSMÅL ELLER TING DERE LURER PÅ
Har du spørsmål eller noe du lurer på, etter å ha lest deg igjennom denne siden, og tilhørende informasjon? Ta kontakt med organisasjonsavdelingen på organisasjon@naturvernforbundet.no, så vil en av organisasjonsrådgiverne hjelpe deg.

Det er samme e-post dere tar kontakt, dersom dere trenger hjelp med å avholde et digitalt årsmøte.

 

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 21.01.2022

Nyheter