Du er her:

Referat fra årsmøte i Naturvernforbundet i Arendal 15.02.22

 

Sted: Auditoriet, Arendal bibliotek. Kl. 18.00 -20.30

22 medlemmer til stede.

Sak 1. Valg av møteleder og referent, samt to til å signere protokollen

Møteleder: Jørgen Ubisch, referent Kirsti Husby. Protokollunderskrivere:

Kari Mentyjærvi og Hege Sander

Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Godkjent uten merknader

Sak 3. Årsmelding

Godkjent med følgende merknader:

-Alvekilen – feil at Alvekilen ligger utenfor Nasjonalparken. Kun et lite område omkring bryggeanlegget er tatt ut, resten tilhører parken.

-Informativ og god årsmelding!

-Bør ha målsetting om å få 500 medlemmer? Hvordan: Stand, aktiv verving, andre gode ideer…..

(Det fantes ingen sak 4, en feil i oppsettet)

Sak 5. Regnskap: Godkjent uten merknader

Sak 6. Budsjett og aktivitetsplan: Godkjent med følgende merknader:

-Naturvernforbundet trenger mer aktivitet rundt styret. Kan det etableres en arbeidsgruppe som kan stå for det praktiske rundt ryddeaksjoner etc. Medlemmer oppfordres til å melde seg. Hege Sander fører liste.

-Naturvernforbundet bør ta initiativ overfor andre beslektede foreninger: Jobbe sammen, være støttepartnere for naturvernarbeidet. Det bemerkes fra styreleder at dette gjøres fra sak til sak allerede.

-Samarbeide med velforeninger bør forsøkes.

-FNF «Forum for Natur og Friluftsliv» er samarbeidspartner på fylkesnivå.

-Ros til styret for alt godt arbeid!

Budsjett. Godkjent med følgende merknader:

-Det budsjetteres med underskudd og opprettes en diversepost på kr 30 000 som kan benyttes ved behov. Forslag godkjent.

Sak 7. Innkomne forslag:

Forslag fra Jørgen Ubisch – Skriv til politikerne i Bystyret ved ordfører med anmodning om å trekke reguleringsplanforslaget for campingplass på Hoveodden. Årsmøtet godkjenner forslaget.

Sak 8. Valg:

Lokale vedtekter opererer med to års valgperioder. Valgkomiteen foreslår avvik fra vedtektene med hhv 1 og 2 års perioder for styremedlemmene for å sikre rullering. Avvik fra lokale vedtekter: Godkjent enstemmig

Forslag til styre:

Ole Peder Tverdal, leder velges for 1 år Martin Håkonsen Skjulestad, kasserer velges for 2 år Bjørg Eva Øhlin, styremedlem velges for 2 år Rune Sævre, styremedlem velges for 2 år Anne Walbeck, styremedlem velges for 1 år

Varamedlemmer: Valgkomiteen har funnet to vararepresentanter (mot tre tidligere)

Morten Wegner velges for 1 år Berit Bryn Jensen velges for 1 år

Forslaget godkjent ved akklamasjon.

Forslag til valgkomite: Hege Sander, Stian Spanne Iversen og Kirsti Husby. Alle velges for ett år: Godkjent ved akklamasjon

Forslag til revisor: Per Damsgård, velges for ett år: Godkjent ved akklamasjon

Styret får fullmakt til å utpeke delegater til årsmøte i fylkeslaget samt øvrige utsendinger. Styreleder, Ole Peder Tverdal, valgt som lokallagets representant til årsmøtet i NNV-sentralt.

Etter det ordinære årsmøtet viste Helene Thorstensen frem sin modell over den planlagte Hove Camping.

Det ble i tillegg delt ut prisen «Årets naturverner» som gikk til Helene Thorstensen for sitt arbeid med å visualisere naturtap.

 

Image

 

Image

 

 

 

 

 

 

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 06.03.2022