Nyheter

Skade etter hogst

Klage på kritikkverdig skogshogst

Skogshogst skal skje etter skogstandarden, "Norsk PEFC Skogstandard". Der er det nøye beskrivelse av hvordan man skal ta vare på viktige nøkkelbiotoper, rydde opp etter seg, sette igjen "livpsløpstrær" etc. "Forskrift om berekraftig skogbruk" gir i § 5 plikt til at hogst skal skje etter "Norsk PEFC Skogstandard".

Oppdrettsanlegg

Oppdrettsanlegg utan forureinande utslepp

Naturvernforbundet i Trøndelag og Norske Lakseelver sendte 08.12.2020 felles brev til alle trønderske kyst- og fjord-kommunar om å innføre strengare vilkår for anlegg, i samband med rullering av kommuneplanane, og ved dispensasjonar. Målsettinga er å starte på vegen fram mot ei oppdrettsnæring med mindre miljøbelastning.

Bever

Beverjakt i Orkland - høyringsuttale frå Naturvernforbundet

Det er foreslått forskrift for beverjakt i heile Orkland. Vi sendte høyringsuttale 20.12.2020, og er kritiske til å innføre nærings- og rekreasjonsjakt på bever i Orkland kommune. For å forvalte bestanden, meiner vi at det må vera tilstrekkeleg med skadefelling etter at alle relevante førebyggjande og avbøtande tiltak er prøvd ut og omfanget av skadar er vesentlege. Dersom det blir jakt, går vi inn for vern langs Orkla, vern av beverhytter i perioden april-juni når det er avhengige ungar i hytta, og redusert jakttid om våren.

P9080952

Ber NVE oppretthalda avslag på Remmafjellet

Naturvernforbundet ber NVE om å oppretthalda avslaget på utsetting av frist for igangsetting av Remmafjellet vindkraftanlegg og endre konsesjonsvilkåra slik at konsesjonen fell bort om fristen ikkje blir overholdt.

Viser fra 1 til 4 av totalt 23 artikler