Nyheter

Fylkesmannen avslo søknaden 27.07.2018. Vi uttalte oss i brev.

La oteren leve i Orkla

25.03.2019: NINA konkluderer med at oteren "kan tarrotta på minken". Naturvernforbundet i Orklaregionen gjekk i brev til Fylkesmannen mot søknaden om fellingsløyve på inntil 5 otrar i Orkla, slik det var offentleggjort i avisa Sør Trøndelag. Fylkesmannen avslo 27.07.18 søknaden om fellingsløyve: "Fylkesmannen gir avslag på søknad om felling av oter som tar laks i elva Orkla. Oter er klassifisert som en trua art, og laks er en naturlig matkilde for arten. I tillegg vektlegges at det er yngletid for oter."

Remmafjellet2

Brev til Statkraft om å trekke seg frå Remmafjelelt

29.11.2019: Naturvenforbunda i Trøndelag og Orklaregionen, Orkla Jeger og Fiskerforening, Trondheim Turistforening og Norsk Ornitologisk forening Trøndelag: Vi ber Statkraft Vind Utvikling DA trekke seg frå planen om å etablere vindkraft på Remmafjellet i Snillfjord og dermed bidra til at dette området blir bevart for oss og for framtidas generasjonar, både når det gjeld natur­verdiar, landskap og friluftsliv.

Grønøra_vest

Klage på vedtak: reguleringsplan for havn på Grønøra Vest

Naturvernforbundet i Orklaregionen og Norske Lakseelver har sendt felles klage på kommunestyrets vedtak 19.06.2019 om reguleringsplan for hamn på Grønøra vest. Klagen peiker på at det er ulovleg med slike store inngrep i munningsområdet i nasjonale laksevassdrag, at saksframlegget bryt med naturmangfaldlova, og at det er ny informasjon om forureining som ikkje er vurdert.

Skilt_ved_Osbrua

Gangåsvatnet og Skjenaldelva - innspel til nye vilkår

Regulanten Bekk og Strøm, ønskjer at arbeidet med revisjon skal bli sett i gang først i desember 2019, men vi håper at dette arbeidet kan bli starta så snart som mogleg, då erfaringa seier at ein revisjonsprosess tek tid. For vår del dreier det seg om å få klåre rammer for reguleringa framover, av omsyn til biologisk mangfald i Gangåsvatnet og Skjenaldelva. Naturvernforbundet har difor sendt brev til NVE 19.01.2019 med innspel til kva vi meiner at bør bli vurdert i ein revisjon.

Viser fra 9 til 12 av totalt 23 artikler