Besøk oss lørdag

3. juni kan du møte noen av oss under Lierdagene. Vi har en liten stand og du kan få høre mer om hva vi jobber med.
Lier trenger Naturvernforbundet – og vi trenger DEG!

Grønne Lier – også i fremtiden?

Selv om vi regelmessig hører om «Grønne Lier for alle innbyggere» – er ikke dette en selvfølge. Også i Lier kommune er trykket på nedbygging av dyrket mark og natur høyt. I debatten om flere boliger og næringsbygg, taper dessverre naturen nærmest alltid – bevaring er unntaket. Slik er det dessverre over hele landet.

Lokalpolitikerne har et svært stort ansvar – også for å bevare naturverdiene i kommunen. Alt henger sammen med alt – og kommunene forsterker faktisk naturkrisen vi er midt oppe i. Dette har blant annet NRK fokusert på gjennom denne artikkelen : Ny rapport: Mellomstore kommunar forsterkar naturkrisa

Artsmangfoldet tilhører fellesskapet!

På det norske rødlista fra 2015 er 2.355 oppført som truet. Av disse har hele 90 % havnet på listen på grunn av arealendringer. Områdene de lever i forsvinner fordi de bygges ned el-ler omdannes til andre naturtyper.

Skogen er et utrolig artsrikt sted. Hele 60 % av alle arter i Norge lever i skogen! Skal vi klare å ta vare på dette mangfoldet må vi ta vare på mer skog. Disse artene er ikke tilpasset et liv i gran-plantasjer, de trenger naturskog, som dessverre er i sterk tilbakegang.

A de truede artene lever halvparten i eller i tilknytning til skog, Mange av artene som lever i skogen er tilpasset et helt spesifikt livsmiljø, for eksempel liggende døde trær. Når disse livsmiljøe-ne blir sjeldne blir også artene tilpasset dem sjeldne, for de klarer ikke å leve andre steder.

25 % av de truede artene lever i kulturlandskapet. De gamle driftsformene i jordbruket har lagt til rette for et stort biologisk mangfold, som vi står i fare for å tape. På grunn av endringer i hvordan vi driver jordbruk har denne naturtypen gått sterkt tilbake de siste hundre årene, og i dag utgjør den en liten andel av Norges totale landareal.