Du er her:

  • Buskerud
  • Nyheter
  • Høringssvar til reguleringsplan for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

Høringssvar til reguleringsplan for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

Naturvernforbundet har forfattet et høringssvar til reguleringsplanen for utbygging av ny jernbane og motorvei gjennom Hole og RIngerike

NiB finner mye å kritisere både på innhold og prosess. Konklusjonen er som følger:

Naturvernforbundet i Buskerud fraråder departementet å godkjenne reguleringsplanen. Det foreligger ennå mye uavklart i utredningene. Den samlede belastningen av inngrepene er altfor store til at prosjektet bør bli gjennomført. Fellesprosjektet har i flere rapporter pekt på store negative konsekvenser for vassdrag, natur, våtmark, naturreservater, artssammenstninger, rødlistet arter inkludert edelkreps, matjord og viktige habitater for fugleliv. Alt dette har Stortinget vedtatt å bevare gjennom en rekke vedtak. Det er ikke et behov for avlastning av Oslo, som var den opprinnelige årsaken til å få fortgang i Ringeriksbanen. Naturvernforbundet i Buskerud påpeker også at de geologiske utfordringene med stor løsmassemektighet, til dels kvikk, er kostnadsdrivende. Naturvernforbundet i Buskerud fraråder å fragmentere dette unike natur- og kulturlandskapet som har svært høy grad av historikk, kulturminner, noe av landets mest høyproduktive matjord og verneområder med vei og bane. Samfunnsnytten av fellesprosjektet er altfor lav til å rettferdiggjøre en torpedering av dette unike cuesta landskapet med tilhørende internasjonale 12 våtmarksområder. Alternativer må vurderes på lik linje før beslutninger om trasé/korridor fattes.

Hele høringssvaret kan lastes ned fra rammen over til høyre.