Bilde tatt fra Gurrojávri mot nordøst. Til høyre i bildet Rásttigáisseaibbuš, midt i bildet Vilgesrášša. Fra midten av bildet langs horisonten mot venstre er det planlagt vindturbiner i meldingen som er sendt til NVE.

Bilde tatt fra Gurrojávri mot nordøst. Til høyre i bildet Rásttigáisseaibbuš, midt i bildet Vilgesrášša. Fra midten av bildet langs horisonten mot venstre er det planlagt vindturbiner i meldingen som er sendt til NVE. Foto: Rolf-Erik Poppe.

Si nei til vindkraft i Finnmarks natur!

På Laksefjordvidda i Finnmark mellom Lebesby og Tana vil selskapet Grenselandet AS bygge ett stort vindkraftanlegg. Dette kalles Davvi, og vil legge beslag på store områder som i dag brukes til reinbeite og friluftsliv. Området ligger rett ved et av Finnmarks mest kjente fjell, Rásttigáisá.

Industrianlegget vil legge beslag på et gigantisk område – rundt 78 kvadratkilometer, midt i Norges nest største sammenhengende inngrepsfrie naturområde. Området er svært attraktivt for fiske- og turinteresserte lokale og tilreisende, og ligger rett ved Rásttigáisá, som er et samisk hellig fjell. Naturvernforbundet går mot vindkraft i området da det vil gi uforholdsmessig store negative konsekvenser for naturen, lokal høsting, reindrift og samiske kulturminner.

Store, urørte områder

Her er det store, urørte naturområder hvor både bjørn og fjellrev tidvis ferdes, og det kjente fjellet Rásttigáisá og områdene rundt brukes mye for friluftsliv med fiske, jakt og bærplukking. Finnmarks myr- og fjellandskap blir stadig presset av planer om utbygging, klimaendringer og gruvedrift. Derfor er det viktig å ta vare på de attraktive områdene som er igjen.
Utbyggerselskapet Grenselandet AS skriver i sin melding at “området og landskapstypen er meget artsfattig og ensrettet”. Det er feil. Derimot er artsmangfoldet i området dårlig kartlagt. Det er noe ganske annet! Naturmangfoldloven er tydelig på føre var-prinsippet og at utbygger ikke kan bruke manglende kunnskap som argument for å iverksette naturinngrep.

Presser reindriften

Hensynet til samisk kultur, og herunder også reindrift, er viktig for Naturvernforbundet.  Naturmangfoldloven tar flere steder hensyn til samiske interesser. Reindrifta har allerede erfaring med utbygging av Kjøllefjord vindkraftverk på Gartefjell. Her har 17 vindturbiner på et areal på 1.6 kvadratkilometer ført til at omlag 90 prosent av reinen skyr ei halvøy på 67 kvadratmeter som tidligere var beite for over 1000 rein. På Davvi vil man bygge rundt 267 vindturbiner som er større enn de på Gartefjellet, og dette vil føre til at langt større områder ikke kan brukes til reindrift.

Kraft til videre ødeleggelser?

I meldingen pekes det på et påstått økt kraftbehov i Finnmark, på grunn av energikrevende industri slik som gruveprosjekter i regionen, blant annet Nussir ASA i Kvalsund, og økt petroleumsvirksomhet i Barentshavet. En videre utbygging av petroleumsvirksomhet i Barentshavet, eller en realisering av Nussir ASA medfører svært negative virkninger for både klima og miljø, og er noe Naturvernforbundet går sterkt imot.

Sparing bedre enn utbygging

Naturvernforbundet mener at et av de viktigste tiltakene for mer miljøvennlig energibruk ikke er å produsere mer energi, men å bruke mindre. Dersom vi utnytter energien vi allerede har til rådighet på en mer effektiv måte, sparer vi også klimaet og miljøet for klimagassutslipp og naturinngrep. Dette prosjektet legger beslag på store naturområder av høy verdi og har store negative innvirkninger på naturmangfoldet. Det er også stor lokal motstand mot prosjektet.

Krever full stopp

Naturvernforbundet krever full stopp i planene om utbygging av vindindustrianlegget Davvi og oppfordrer Grenselandet AS til å trekke sin søknad. Videre ber vi NVE og regjeringen å si nei til vindindustri i områder som er viktige for reindrifta og i de områdene som ennå har opprinnelig natur og ikke er påvirka av større inngrep.