Du er her:

Demonstranter bygger en barrikade i Kiev. Foto: Arthur Denisenko

Demonstranter bygger en barrikade i Kiev. Foto: Arthur Denisenko.

Slår ned på sivilsamfunn

«Agentlov» sprer seg fra Russland til Ukraina

Naturvernforbundet er bekymret for fremtiden til våre samarbeidspartnere i Ukraina etter at myndighetene vedtok en rekke undertrykkende lover rettet mot landets sivilsamfunnsorganisasjoner.

Naturvernforbundet har siden desember 2013 fulgt urolighetene i Ukraina nøye, og har jevnlig mottatt tilbakemeldinger fra våre partnerorganisasjoner Eco-Club Eremurus og NECU (National Ecological Center of Ukraine).

I følge våre partnere har bekymringen vært stigende både innad i deres respektive organisasjoner og generelt i NGO miljøet da det ble klart at Ukraina valgte å se bort ifra samarbeidsforhandlinger med EU og øke samarbeidet med Russland.

Deres bekymringer kulminerte med torsdagens vedtak (16 januar) av det som vår kollega Arthur Denisenko fra NECU kaller den mest undertrykkende loven mot sivile rettigheter, pressefrihet, forsamlingsfrihet og sivil samfunn i Europa.  Den nye loven ble publisert i den parlamentariske avisen «Golos Ukrainy», tirsdag 20 januar. I tillegg til «Anti-Protest-loven» som forbyr fredelige protester, oppsett av telt og andre barrierer, bilprosesjoner (med flere enn 5 biler), har myndighetene nå også innført en tilleggslov som krever at organisasjoner som mottar vestlig pengestøtte må registreres som «agenter».  Antiprotest-loven har per i dag fått stor oppmerksomhet i vestlig media, da den umiddelbare reaksjonen fra folket til vedtakene førte til en ny og mer voldelig bølge av demonstrasjoner i hovedstanden Kiev.  Disse demonstrasjonene har vedgått, og mange tusen demonstranter fortsetter å samle seg på Maydan-plassen når denne artikkelen skrives, slik de også gjorde i ukene før nyttår. I følge Denisenko, som selv deltar på demonstrasjonene har de allerede merket effekten av den nye loven som vil tre i kraft i morgen 22. januar. Demonstrantene som befinner seg på Maydan-plassen har mottatt tekstmeldinger på sine mobiltelefoner med advarsel om at de nå er registrert som opprørere.

Agentloven, som i tillegg til å innskrenke det sivile samfunns tale og forsamlingsfrihet ligner «agent loven» vedtatt av Putin i november 2012, hvor russiske ikke-statlige organisasjoner som mottar pengestøtte fra utlandet må registreres i et eget register.  Loven er omstridd i Russland og de fleste av organisasjonene som Naturvernforbundet jobber med har valgt å boikotte eller ignorere den. 

Det mest bekymringsfulle ved den nye loven vedtatt i Ukraina, er at den ikke bare kopierer den Russiske loven, men er mye mer restriktiv. Alle sivile organisasjoner som mottar støtte fra utenlandske kilder må inkludere “utenlandsk agent ” i sitt organisasjonsnavn, rapportere til myndighetene på månedsbasis, publisere kvartalsvis rapporter i offentlig media, og vil miste sitt skattefritak.  Loven spesifiserer at organisasjonene som tar del i politiske handlinger med sikte på å påvirke myndighetenes bestemmelsesmakt eller forandre statens politikk (inkludert miljøvern) og som søker å påvirke den offentlige mening om disse sakene vil bli definert som sivile organisasjoner, det vil si ikke-statlige politiske aktører. Organisasjoner som unndrar å registrere seg vil bli beordret lagt ned av myndighetene.  Loven legger også sterke restriksjoner på retten til å holde fredelige demonstrasjoner. Enhver form for demonstrasjon vil bli bøtelagt med opp til 300 Euro eller fengsel i opptil 10 dager.

Videre har lovendringene ført til at begrepet æreskrenkelse har blitt introdusert inn i Kriminalloven. Dette gir myndighetene en utvidet mulighet til å pålegge enkeltpersoner bøter eller fengselsstraff. For gjentatte overtramp kan man risikere samfunnsstraff i inntil ett år. Loven kriminaliserer dessuten «Ekstremist aktiviteter» og vil forby produksjon, besittelse og utdeling av «ekstremist litteratur». Den brede/åpne definisjonen av «ekstremist» kan brukes der det passer seg best, og er derfor tiltaket som bekymrer våre samarbeidspartnere mest.  Straffen for slike “ekstremist aktiviteter” er fengsel i inntil 3 år.

Uavhengig av hvordan loven blir fortolket i Russland, ser Naturvernforbundet at lignende restriksjoner blir innført mot våre samarbeidspartnere i land etter land i tidligere Sovjet. Vår Azerbaijanske partner melder om nye restriksjoner innført over nyttår, som blant annet krever strengere rapporterings-prosedyrer til myndighetene (med rapportering hver måned), krav om oppdatering av registrering hver 3 mnd. og strengere skatteregime. Partnere i Hviterussland møter lignende forhold, uten at dette er spesifisert i en agent lov, men effekten av eksisterende lovgivning er den samme. Her bruker våre partnere månedsvis på å registrere pengemottak og lignende.  

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 21.01.2014