Du er her:

Dette mener Naturvernforbundet om samferdsel

Transportbehovet i samfunnet må reduseres, gjøres mindre energikrevende og mindre forurensende.

Det krever en overgang fra privatbilisme til mer miljøvennlige transportformer.

Kollektivtilbudet må bedres, det må legges bedre til rette for syklende og gående, og det må bygges ut høyhastighetsbaner og dobbeltspor i områder med stor trafikk.

Transportreduserende virkemiddel må også tas i bruk. Utbygging av firefeltsveier fører til økt bilisme og økte utslipp.

I tillegg må det satses mer på miljøvennlig teknologi som f. eks energieffektive motorer, miljøvennlig drivstoff og nullutslippsteknologi.


Kontaktperson: Holger Schlaupitz, hs@naturvernforbundet.no

Artikkelen ble sist oppdatert: 07.11.2017