217 fremmede arter truer norsk natur

Norsk svarteliste 2012 om fremmede arter ble i dag lansert av Artsdatabanken. Den gir en god oversikt over fremmede arter som ikke finnes opprinnelig i vår natur, men som er flyttet hit av mennesker. – De 217 artene som utgjør en svært høy eller høy risiko, må bekjempes, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Lilla lupiner

På global basis er fremmede arter vurdert som en av de største truslene mot stedegen natur og mot økosystemene. 217 slike arter utgjør i følge Artsdatabanken en stor trussel mot økosystemer og naturmangfoldet i Norge. Andre
fremmede arter er relativt harmløse.
– Det må settes inn offensive tiltak for å utrydde eller begrense disse artenes ødeleggende utbredelse. Noen av de verste er harlekinmarihøne, brunskogsnegl, kongekrabbe, ullhåndskrabbe, signalkreps, lupin, edelgran, europalerk, platanlønn, mink, kjempebjørnekjeks og sitkagran.

Alle søknader om utplanting av sitkagran må avslås!
1. juli trer nye forskrifter om utplanting av utenlandske treslag i kraft. Forskriftene inneholder ikke noe forbud, men krever at de som ønsker å plante ut slike treslag til skogbruksformål må få tillatelse fra Fylkesmannen. Naturvernforbundet mener det burde vært innført et totalforbud mot utplanting av fremmede treslag.
– Når det ikke kom, må myndighetene i alle fall avslå alle søknader om å plante ut sitkagran. I tillegg må eksisterende
sitkagranplantasjer hogges ned før de påfører norsk natur alt for stor skade, sier Lars Haltbrekken.

Sitkagran er en art som skogbruket langs hele norskekysten presser på for å benytte til økt skogplanting. Artsdatabankens solide, kunnskapsbaserte risikovurdering tilsier at dette må unngås.På global basis er fremmede arter vurdert som en av de største truslene mot stedegen natur og mot økosystemene. 217 slike arter utgjør i følge Artsdatabanken en stor trussel mot økosystemer og naturmangfoldet i Norge. Andre fremmede arter er relativt harmløse.

Noen av de verste er harlekinmarihøne, brunskogsnegl, kongekrabbe, ullhåndskrabbe, signalkreps, lupin, edelgran, europalerk, platanlønn, mink, kjempebjørnekjeks og sitkagran.