Dverggås

Norges mest truede fugl kan kanskje reddes ved hjelp av radiosendere og tryggere trekkruter.

Norges mest truede fugl er dverggåsa, Anser erythropus. Den hekker i Finnmark og har blitt redusert med svimlende 99 prosent de siste hundre år, til 12 par i 2010. Den er dermed en kritisk truet art og de norske individene er de eneste i hele Fennoskandia. Men dverggåsa kan kanskje reddes. Norsk Ornitologisk Forening har overvåket den siden 1990 og i 2011 ga regjeringen dverggåsa status som prioritert art og egen handlingsplan.

Etter mange års mislykket hekking ble det klekket 35 dverggåskyllinger i 2010. Gjessene lager reirene sine i høyereliggende myrer, hvor de er et lett bytte for rødreven. Suksessen i 2010 skyldtes en omfattende revejakt. I tillegg fikk de ville gjessene påfyll av fire kyllinger fra en svensk dyrepark. To av dem ble merket med radiosendere for å kunne følge med på om de overlever og blir en del av den ville gruppen. I tillegg til revejakten har hekkeplasser og fuglens rasteplasser blitt sikret mot inngrep og forstyrrelser, og det er innført jaktforbud mot alle typer gjess i dverggåsas områder, for å unngå utilsiktet felling av dverggjess. Norge arbeider også internasjonalt med å gjøre dverggjessenes trekkruter tryggere.

Porsanger er kommunen som har fått et spesielt ansvar for å ta vare på dverggåsa. Etter overvintringen i Hellas flyr nemlig gjessene nordover og lander på Valdakmyra i Porsanger tidlig i mai. Der beiter fuglene i noen uker før de drar til øde fjellområder lenger inn i landet. Hunnen legger fire til seks egg og ruger i cirka fire uker, godt passet på av hannen. I september samles gjessene igjen på Valdakmyra for å beite før reisen til Hellas.

Les mer:

Artikkel om dverggås i Natur og Miljø

Norsk Ornitologisk Forenings dverggåsprosjekt

Les om dverggås hos Artsdatabanken

Les om dverggås i regjeringens Postkortaksjon