Formålet bestemmer verneomfang

I et geografisk avgrenset verneområde i sjø må ingen foreta seg noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet

Marine verneområder (engelsk: marine protected areas, MPA):

I et geografisk avgrenset verneområde i sjø må ingen foreta seg noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. Er for eksempel formålet at det skal bli mer hummer og torsk,  da stopper man fiske av hummer og torsk i området. Er formålet å ta vare på koraller på bunnen må de beskyttes mot aktiviteter som berører bunnen.

Dersom målet er at alt marint liv i området, altså hele økosystemet skal få utvikle seg fritt, da etablerer man et såkalt nullfiskeområde samtidig som man begrenser all annen inngripende aktivitet. For å bli effektive trenger marine verneområder restriksjoner etter både Havressursloven og Naturmangfoldloven, og altså et samarbeid mellom fiskeri- og miljømyndigheter om både vernebestemmelser og overvåking.

Marine Nasjonalparker: større naturområder som innehol-der særegne eller representative økosystemer eller landskap og som er uten tyngre naturinngrep. I marine nasjonalparker skal ingen varig påvirkning av naturmiljø eller kulturminner finne sted, for eksempel ikke konstruksjon av vindmøller eller opp-drettsanlegg, og en uforstyrret opplevelse av naturen skal sikres. Ferdsel i samsvar med friluftslovens regler er vanligvis tillatt.

Landskapsvernområder, biotopvernområder og Naturreservater er viktige verktøy for blant annet å ta vare på sjøfugl eller sjelden strandvegetasjon, men har sjelden direkte verneeffekt for livet i havet.  Heller ikke i et naturreservat kan noen foreta seg noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  Et naturreservat kan totalfredes mot all virksomhet, tiltak og ferdsel.

Ramsar-områder er bl.a. elvedelta og våtmark som har en særskilt status etter en internasjonal konvensjon om vern.

Vill-laks er flere steder så truet at den er kommer på Rødlsita over truede arter.  Kyst-torsk, hummer, blåskjell, uer og en rekke andre arter trenger vernede områder for å kunne vokse seg store og formere seg. Det kommer også områdene rundt til gode.

Naturvernforbundet mener

• Marint arealvern bør brukes aktivt som verktøy for å behol-de og gjenoppbygge bestander og velfungerende økosystemer både ute i havet og langs kysten.

• Norge skal bidra aktivt for å nå internasjonale mål om vern av 30 % av verdens havområder

• Norge bør verne over 30 % av våre egne marine områder snarest mulig. Dette bør skje i en mosaikk av representative og spesielt verdifulle områder, samt områder viktige for å trygge marine bestander og fortsatt godt fiske.

• Alle kommuner bør få anledning til å etablere både nullfiskeområder og andre verneformer i sine sjøarealer etter lokale initiativ og etter modell av hummerfredningsområdene som nå er suksessfullt etablert over 50 plasser langs kysten og i et titalls kommuner.

• Alle viktige naturtyper og økosystemer i havet må gis full fredning i tilstrekkelig areal til at de er sikret for fremtiden