Laks

Villaksen er truet, og med økende temperaturer på grunn av de globale klimaendringene kan den få enda større problemer.

Laks (Salmo salar)
Rødlistestatus: Nær trua (NT)

Laksen begynner sitt liv i ferskvann, i en av de mange lakseelvene langs kysten av Norge. Når den har levd noen år i elva vender den snuten mot elvemunningen og vandrer ut i det store havet. I havet finner laksen mye mere mat enn den gjorde i elva. Derfor kan en ung fisk som veide noen titalls til noen hundretalls gram da den forlot elven ha blitt til en premielaks på 10 kilo etter et par år i havet.

Når laksen er moden for å formere seg, vender den tilbake til elva, og gjerne den samme elva som den selv vokste opp i. Denne dynamikken gjør at vi har mange laksestammer i Norge som er genetisk ulike, og har tilpasset seg sin egen elv.

Villaksen sliter med matmangel og lakselus i havet

Mengden laks som returnerer til elvene er mer enn halvert siden 80-tallet. Villaksen har mange trusler langs kysten: lakselus og fiskesykdommer, genetisk forurensing fra rømt oppdrettslaks, parasitter, vannkraftreguleringer, sur nedbør i elvene og risiko for overfiske.

Forskerne ser i tillegg at noe ikke er som før ute i de åpne vannmassene: laksen vokser mindre og overlever dårligere ute i det store havet enn den gjorde før. Når færre laks overleverer i havet er det færre laks som når tilbake til elven sin for å gyte, og når laksen som returnerer til elvene er tynnere enn den pleide å være blir det færre laksebabyer.

Hva kan gjøres?

Skal fremtidens mennesker også få oppleve gleden ved å få en ordentlig stor-rugg på kroken må vi ta bedre vare på laksen. Allerede nå er laksen truet, og med økende temperaturer på grunn av de globale klimaendringene kan den få enda større problemer, med mindre mat og mer lakselus. Laksen er truet på grunn av problemene som dagens oppdrettsnæring fører med seg og derfor må politikerne sette inn tiltak som monner.

Her kan du lese om flere havarter som er trua av klimaendringer.

Her kan du lese mer om: