Mer vern – mer friluftsliv!

Naturvern styrker det norske friluftslivet. Men enkelte velger å framstille naturvernere som en trussel.

2015 er friluftslivets år, og Naturvernforbundet er en stolt medarrangør. I over 100 år har vi kjempet for å bevare norsk natur for etterslekten, ikke minst fordi den gir oss fantastiske naturopplevelser som har blitt en hjørnesten i norsk kultur.  

Kampen for friluftsliv og natur vil aldri være helt over. Stadig trues store naturområder av utbyggingsplaner. Regjeringen planlegger å tillate fornøyelseskjøring med støyende snøskutere over hele landet, samtidig som klimaendringer kan føre til enorme forandringer i store deler av norsk natur. Mindre snø, færre isbreer, endret vegetasjon og utryddelse av talløse arter kan være resultatet hvis vi fortsetter å bruke fossil energi. Dovre kommer ikke til å falle, men om vi ikke kjemper mot naturinngrep og klimautslipp, kan Dovre og andre verneområder stå igjen som svake skygger av de rike naturområdene vi en gang vernet. 

Derfor står friluftslivet og naturvernet side om side for å sikre naturområdene våre. I alle fall de fleste av oss. Likevel dukker det innimellom opp tilfeller der naturvernere og friluftsfolk settes opp mot hverandre. Små konflikter og skinnuenigheter har spilt seg ut over hele landet, i små og store diskusjoner om vern av områder. I Oslo har den blusset opp i forbindelse med vernet av Marka, der over 50 års engasjement førte til at naturområder ble vernet med lov i 2009. Enkelte aktører innen idretten gir et inntrykk av at vernet av marka begrenser tilgangen for folk flest. Sannheten er tvert om: alle aktiviteter folk forbinder med friluftsliv i marka er tillatt under den gjeldende loven, og kun større arrangementer må søke om løyve.

Samtidig med åpningen av friluftslivets år, gjentas denne argumentasjonen for eksempel fra skihelten Vegar Ulvang – som signerer som «friluftsmann» – Rune Halvorsen, Asbjørn Moe og Anders Bryn i Aftenposten mandag. Der hevder de utrolig nok at opprettelsen av vernede «eventyrskoger» i Oslomarka undergraver naturvernloven. De hevder naturvernere setter «sine verdikriterier foran det store flertallets friluftslivsinteresser». Dette kommer altså som kritikk av at naturvernere ønsker å verne skogområder mot inngrep for å bevare dem som turområder for nettopp friluftsinteresserte!

I Friluftslivets år må vi se sammenhengene. Friluftslivet er essensielt for mange nordmenn, men det er lett å ta for gitt. Dessverre er det stadig slik at vi må slåss for å beholde lommer av stille, urørt og vill natur, med et mangfold av arter. Våre barn og barnebarn fortjener de samme opplevelsene, ikke økologiske ruiner. For å sikre det, er det avgjørende at alle som bryr seg om norsk friluftsliv engasjerer seg for å bevare det, enten du kaller deg naturverner, friluftslivselsker, eller helst begge deler.

Maren Esmark, friluftslivselsker og generalsekretær i Naturvernforbundet 

Ellen Munden Paalgard, friluftlivselsker og nestleder i Naturvernforbundet