Redd fjordene og villfisken

Med dagens praksis har oppdrettsnæringen uholdbare konsekvenser for livet i fjordsystemene og strider mot FNs bærekraftsmål. Vi krever at oppdrettsanlegg i åpne merder forbys fra og med 1. januar 2025.

For en rekke fjordsystemer i Norge er grensen nådd for hva de kan tåle av lakselus, rømt oppdrettslaks, sykdommer, forurensning av avlusningsmidler, kjemikalier, kobber, mikroplast og fiskeavføring fra oppdrettsmerdene. Av om lag 450 elver i Norge er 110 stengt for laksefiske på grunn av sviktende bestander eller ukjent bestandstilstand.

De uakseptable miljøkonsekvensene oppdrettsnæringen medfører, inkludert lakselus, forurensning og genetisk innblanding hos vill laksefisk, kan løses gjennom å lukke anleggene. Teknologien for lukkede oppdrettsanlegg er allerede god nok til å starte en storstilt overgang til lukkede oppdrettsanlegg. Det er derfor ingen gode grunner til å fortsette med åpne oppdrettsmerder.

En annen mørk side ved fiskeoppdrett i åpne merder er bruken av såkalt rensefisk. Leppefisk og rognkjeks blir brukt som levende avlusere i oppdrettsmerder. Dette bærer med seg elendig dyrevelferd og påfølgende skyhøye dødelighet blant rensefisken. Naturvernforbundet mener det er moralsk forkastelige i å forbruke levende dyr som et engangsverktøy.

Foto: Rudolf Svensen. Rovfiske av leppefisk  går ut over dyrevelferd og fratar ville arter viktig mat.

Omfanget av kommersielt fiske etter bergnebb, berggylt, gressgylt og rødnebb har eksplodert de siste årene. Det intensive fisket foregår med teiner og ruser rundt nes og øyer i fjordene våre og praktisk talt tømmer store områder for fisk. Det kommer en rekke rapporter fra dykkere som ser konsekvensene av slike drastiske endringer i én artsbestand: Hele økosystemet kommer i ubalanse. Leppefisk er mat for større fisk, sel, oter og sjøfugl. Forsvinner den på grunn av overfiske, forsvinner maten til de andre artene. Samtidig blir luseplagen større for sjøørret, lyr, sei og torsk. Leppefisk beiter på både lakselus og torskelus.

Oppdrettsnæringen har potensial til å bli en bærekraftig næring i fremtiden, men forutsetningen er at næringen investerer i lukkede anlegg som vil forhindre forurensing, spredning av lakselus og rømminger av oppdrettsfisk. Ved etablering av lukkede anlegg på land, forutsetter vi at dette skjer i områder som allerede domineres av menneskelig aktivitet og på en måte som ivaretar natur, energiutnyttelse, artsmangfold og ressurser.

Les hele uttalselsen fra Landsmøtet

Les også: Druknet forskningsetikken i Frakkfjorden?