Redd villreinen

Norge har den sørligste bestanden av villrein i Europa og et internasjonalt ansvar for å ta vare på den. Naturvernforbundet mener at spørsmålet om vinterbrøyting av veien over Imingfjell i realiteten dreier seg om en skal ta vare på Lufsjå-tangen som en del av leveområdet for Europa sin viktigste villreinstamme.

Naturvernforbundet frykter vinterbrøyting av veien over Imingfjell vil få store negative konsekvenser for villreinen. Norsk Institutt for Naturforskning, (NINA) har i en rapport fra 2009 i forbindelse med ny fylkesdelsplan for Hardangervidda, gått klart imot fordi dette områdte har noen av de største reinlav forekomstene for hele Hardangervidda og representerer et meget viktig vinterbeite. Vi snakker om langvarige og kompliserte sykluser i naturen. Når et reinlav-beite er fullstendig nedbeitet kan det ta 30 år før det vokser helt opp igjen.

Spørsmålet om prøveordning med vinterbrøyting av veien over Imingfjell, dreier seg i realiteten om en skal ta vare på Lufsjå-tangen som en del av leveområdet for Europa sin viktigste villreinstamme. Gjennomføres brøytingen vil det være det største inngrepet i leveområdene til villreinen på Hardangervidda på mange tiår.

I arbeidet med regional plan for Hardangervidda var Norsk institutt for naturforskning soleklare på at vinterstenging av veien på dagens nivå er en forutsetning for at det skal være mulig å ta vare på det særdeles viktige vinterbeiteområdet på Lufsjå-tangen, jf. NINA-Rapport 412 (2009). I denne rapporten ble det også tatt hensyn til kunnskap om villrein innsamlet i lokalmiljøet.

I NINA-Rapport 1121 (2015) er arbeidet med blant annet prøveordningen over en 10 års periode for vinterstenging av Rv 7 over Hardangervidda oppsummert. Her er konklusjonen at ordningen hvor man stenger veien når villreinen nærmer seg, ikke kan fungere tilfredsstillende i praksis.

Norsk Villreinsenter  Sør har konkludert med at Lufsjå-tangen er svært viktig for villreinstammen på Hardangervidda, og kan bli enda viktigere med et endret klima. De sier også at en prøveordning med vinterbrøyting med stor grad av sannsynlighet vil redusere reinen sin mulighet til å utnytte Lufsjå-tangen som vinterbeite i framtida.

På tross av dette og på tross av at fylkesrådmannen i Buskerud innstilte på at veien ikke skulle brøytes vinterstid, gikk fylkestinget i Buskerud inn for brøyting av veien. Det beklager vi.

Vi håper fylkestinget i Telemark går mot vinterbrøyting av veien og er med på å sikre villreinen tilgang til svært viktige matområder vinterstid.