Stans naturtapet #valg21

Arter og natur forsvinner – naturkrisa og klimakrisa forsterker hverandre.

Menneskelig aktivitet har endret på tre fjerdedeler av miljøet på land. To tredeler av det marine miljøet er påvirket. Hele 85 prosent av klodens våtmarksområder er allerede tapt.

Tapet av arter på jorda går nå mellom 100 og 1.000 ganger raskere enn uten menneskenes påvirkning, og naturtapet øker. Nedbygging og ødeleggelse av areal er den viktigste årsaken til tap av natur i Norge, og klimaendringer forsterker og truer i økende grad naturen. Tap av natur er en like stor trussel for menneskeheten og velferd som klimautfordringen, men er mindre kjent og ikke «akseptert» som utfordring på samme måte hos politikere og næringsliv. Sterke krefter bruker vikarierende motiv og klima som argument for å bygge ned natur.

Les mer: #valg21

Artikler klare til deleing:

Vi trenger vern av myr, ikke politisk spill

Skogbruket må ta langt mer ambisiøse natur- og klimahensyn

Naturtap – en menneskeskapt krise

Vi må bevare skogen for å bevare artsmangfoldet

Stans naturtapet fra hytte- og veiutbygging:

Motorvei i 110 km/t kan ikke tilpasses terrenget. Terrenget må tilpasses veien.

Motorvei i 110 km/t gir både natur- og klimatap

Motorveibygging – stor trussel mot natur og klima

Bedre vedlikehold er billigere og godt for næringslivet

Tap av natur ved veibygging er alvorlig

Nye Veier AS trenger strammere mandat

Stans naturødeleggende vindindustri:

Innvordfjellet – si nei til utsatt frist for oppstart

Nei til naturødeleggende vindkraft

Vindkraft – en arealkrevende energikilde

Stans forurensende oppdrett:

Redd fjordene og villfisken

Fiskeoppdrett – voksende næring med uløste miljøutfordringer

Naturvernforbundets krav til fiskeoppdrett

Sklinna – nei til oppdrettsanlegg midt i sjøfugl-koloniens matfat

Brev til Fiskeri- og sjømatministeren 26. mars 2021: La faglig råd og etikk styre leppefiskforvaltninga – reduser inngangsåpning på teinene, reduser kvoter og forebdre dyrevelferden kraftig, eller stopp fisket.

Brev til Drangedal kommune 31. august 2020: Uttalelse om søknad for igangsettelse av settefiskanlegg ved innsjøen Toke i Drangedal kommune.

Brev til Miljødirektoratet fra flere organisasjoner, inkludert Naturevrnforbundet 11. januar 2021. Høringsinnspill Revidering av foruresningsregelverket for fiskeoppdrett i sjø.

Marine verneområder:

Kyst- og havnaturen i Norge er truet. Marint vern er en god løsning

Vern gir økt naturmangfold

Formålet bestemmer verneomfang

Oslofjorden trenger akutt førstehjelp

 

Materiell:

Her kan du lese Naturvernforbundets fakta-ark og få tilgang til artikler og illustrasjoner om dette temaet.  Ta kontakt med Anne Guri Solem om du ikke har passordet. 

Faktaark Stans naturtapet – Marine verneområder

Faktaark Stans naturtapet – Stans naturødeleggende vindindustri

Faktaark Stans naturtapet – Transport

 Faktaark Stans naturtapet – artsmangfold

 Faktaark Stans naturtapet – oppdrett