Strandsonen bygges ut bit for bit

Politikerne klarer ikke å si nei, og Riksrevisjonen har kommet med klar kritikk.

Tur langs stranden

Forskere har påpekt at dispensasjoner undergraver nasjonale målsettinger, og Sivilombudsmannen slår fast at dispensasjoner fra forbudet mot bygging i strandsonen ikke holder kravene som loven stiller. Fagfolk, forskere og forvaltning ber om styrking av planarbeidet i kommunene. Regjeringens svar er å uthule dagens plan- og bygningslov med enda enklere dispensasjonsregler.

Dispensasjonssaker handler så godt som alltid om at noen ønsker å bygge ut mer enn det som er vedtatt. Noen ganger ønsker utbyggerne å ta i bruk områder som er vedtatt brukt til landbruk eller natur- og friluftsliv. Andre ganger handler det om å bytte tettere og høyere på bekostning av natur og naboer.

Etter å ha observert en rekke dispensasjoner som har tillatt bygging i strandsonen har Sivilombudsmannen undersøkt alle vedtak i slike saker for tre kommuner i tre år (2016 til 2019).

Resultatet er nedslående #valg21

• Kommunene har gitt mange dispensasjoner for bygging i 100-metersbeltet. 85 prosent av søknadene er innvilget.

• Det er feil eller mangler ved flertallet av vedtakene der dispensasjon er innvilget.

• Vurderingene av vesentlighetsvilkåret og av fordeler og ulemper er ofte mangelfulle.

• Ingen av vedtakene inneholder en særskilt «kan»-vurdering slik plan- og bygningsloven krever.

• Kommunene har i varierende grad sendt dispensasjons-søknader til andre myndigheter for uttalelse.

• Kommunene undersøker sjelden om dispensasjonen er i tråd med statlige og regionale rammer og mål.

I forordet til rapporten fra sivilombudsmannen kommer det fram at det i 2018 ble søkt om 1319 nye bygninger i strandsonen utenom tettsteder. Hele 751 av dem ble innvilget.

Restriksjoner på bygging i 100-meterssonen er innført for å sikre allmenn tilgjengelighet til rekreasjonsområder ved sjøen. Dette er et felles gode som det ifølge forarbeidene til loven «skal svært mye til for at dispensasjon kan gis, spesielt i områder med stort utbyggingspress».

Hver enkelt sak kan synes liten og betydningsløs, men samlet gir dispensasjonene en oppstykking og forringelse av det som skulle være et felles gode.

Illustrasjonsfoto. 

Åpner for flere dispensasjoner #valg21

Våren 2020 sendte regjeringen ut et høringsutspill om endring i Plan- og bygningslovens §19-2. I forslaget åpnes det for en uthuling av kommunenes areal -og reguleringsplaner. Naturvernforbundet har sammen med ni andre organisasjoner, som representerer over én million mennesker, bedt Kommunal -og moderniseringsminister Nikolai Astrup og regjerningen legge bort planene.

8 grunner for å si nei #valg21

  1. Flere naturområder kan forsvinne
  2. Flere friluftsområder kan forsvinne
  3. Mer matjord kan forsvinne
  4. Mindre demokrati og mer konflikt
  5. Svekket kunnskapsgrunnlag for beslutning
  6. Folks, naturens og matjordas rettsvern er i fare.
  7. Plan- og bygningslovens intensjoner er i fare
  8. Fagfolks klare råd lyttes ikke til

Hva mener kandidatene i ditt valgdistrikt om forslaget som vil svekke lokalt demokrati og innbyggermedvirkning? #valg21