Vindmølle- eller kystnasjonalpark?

I Storheia på Fosenhalvøya i Trøndelag har NVE anbefalt å gi konsesjon til bygging av inntil 85 svære vindmøller, omlag 70 km med tilførselsveier og store traseer for overføringslinjer . Naturvernforbundet vil ha nasjonalpark. Les hvorfor.

Naturlandskap

Storheia dekker et ubrutt område på 50 kvadratkilometer fra fjord til fjell i Bjugn og Åfjord kommuner på Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag. Området er uten varige inngrep i form av veier og kraftutbygging.

Reinbeiter bygges ned
Sørsamer har drevet tradisjonell reindrift i området siden 1500-tallet. De voldsomme utbyggingsplanene kan ødelegge verdien av reinbeitene. Sør-Fosengruppen i Fosen reinbeitedistrikt hevder at Statskrafts planer på Storheia innebærer de største inngrep som er lansert overfor sørsamisk reindrift, og truer sør-samenes folkerettslige rettigheter som urbefolkning.

Rammer friluftsliv og naturverdier
I tillegg går det ut over natur- og friluftsinteresser. I området ligger Hildremsvannet naturreservat, det er nedslagsfelt for to vernede vassdrag, og det er tilholdssted for sjeldne fugler som hønsehauk, hubro, kongeørn, vandrefalk, storlom og gråspett.

Underskudd på kystvern
Norske nasjonalparker og landskapsvernområder er stort sett lokalisert i innlandet, mens sjønære verneområder er mangelvare. I en tid med raske klimaendringer ville Storheia kystnasjonalpark representere en inngrepsfri korridor fra sjø til høyfjell. Slike økologiske ”krabbefelt” kan være avgjørende for arter som er avhengig av å forflytte seg når livsbetingelser endres.

På Naturnvernforbundets landsstyremøte i desember 2009 ble det vedtatt å gi Storheia førsteprioritet som kandidat til Norges første kystnasjonalpark. I konkurranse med Prekestolen i Rogaland og Solværøyene i Nordland.

Høyt konfliktnivå
På en skala fra A til E hvor E er mest verdifull, har Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren kategorisert Storheia etter temaene naturmiljø, kulturmiljø og landskap til «D». Delfaktoren “Naturmiljø” er plassert mellom D og E. Disse kategoriene innebærer ”stor konflikt”i forhold til nasjonale miljømål.

Ensidige konsekvensutredninger
I sin klage til Olje-og energidepartementet har Naturvernforbundet i Sør- og Nord-Trøndelag gått kraftig i rette med NVEs premisser for å gi konsesjon, og anfører bl a at verdiene av utbyggingen for friluftslivet synes å være stilt på hodet.