– En død fjord i julegave

Miljøminister Vidar Helgesen har i dag godkjent gruveselskapet Nussir sine planer om å dumpe to millioner tonn tungmetallholdig gruveslam i Repparfjord hvert eneste år.

– Vidar Helgesen har nå gitt grønt lys til ett av de mest miljøfiendtlige industriprosjektene i Norgeshistorien, stikk i strid med faglige tilrådninger. Regjeringen har gitt oss en død fjord i julegave, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Blankofullmakt til avfallsdumping

Klima- og miljødepartementet har i dag gitt nok en blankofullmakt til å fylle en norsk fjord med gruveavfall. Repparfjorden vil kunne ta stor skade av de enorme mengdene masse som skal dumpes i fjorden fra gruva. 17 lastebillass med kobberavfall skal dumpes hver time, hvert år i 20 år fremover, helt til landskapet under overflaten er endret fullstendig. Fjorden har status som nasjonal laksefjord, og har viktige gytefelt for kysttorsk.

– Dumpingen av gruveslam vil drepe alt liv på havbunnen i deponiområdet, men massene kan også spres og påvirke langt større deler av den nasjonale laksefjorden, og påvirke gytefeltene for kysttorsk. Det er ikke til å tro at en miljøminister er villig til å ofre nok en norsk fjord til gruveindustrien, sier Ask Lundberg.

Vil du lese mer om gruveprosjektet i Repparfjorden? Klikk her!

Skitten industripolitikk

Sametinget har også klaget på prosjektet, og i februar 2016 sa et nærmest enstemmig sameting nei til Nussirs gruveprosjekt i Kvalsund kommune. Prosjektet kommer i konflikt med reinbeiteområder i Kvalsund, og vil påvirke sjøsamene negativt.

– I denne saken skulle føre-var-prinsippet vært brukt, men det er tydelig at denne regjeringen ser det som sitt formål å føre en skitten industripolitikk basert på ødeleggelse av naturverdier og samiske områder, sier Ask Lundberg.