Du er her:


Anbefalinger til ny nettleiemodell

Naturvernforbundet har sammen med en rekke nettselskaper og organisasjoner en felles anbefaling om hvordan ny nettleiemodell bør utformes. Bak enigheten ligger et felles ønske om økt nettutnyttelse av hensyn til miljø og for å gi så lave nettkostnader som mulig for norske strømkunder.

Anbefalingen blir oversendt til Olje- og energidepartementet (OED) i dag. Den er
signert av 11 nettselskaper og 18 organisasjoner som representerer forbrukere, miljøbevegelse og
næringsliv. Les hele notatet her
Les hele notatet her

Etter mye debatt om den nye nettleiemodellen i fjor høst, og utsettelse av fristen til 1. juli 2022, har representanter for nettselskapene og en rekke interesseorganisasjoner hatt en god og konstruktiv dialog om hvordan nettleien kan utformes for å forene ulike samfunnsinteresser. Dette er nå sammenfattet i et notat med fem anbefalinger som aktørene stiller seg bak.

I juni 2021 vedtok OED nye forskriftskrav om hvordan nettleien for alle kunder i distribusjonsnettet skal utformes. Målet med forskriftsendringene er blant annet å oppnå økt nettutnyttelse, noe som kan bidra til lavere nettkostnader og nettleie over tid. De nye kravene skulle tre i kraft 1. januar 2022. Men etter et vedtak av OED 22. desember 2021, er innføringen utsatt til 1. juli 2022.

Enige om mål hele veien

Selskapene og organisasjonene er alle enige om at prissignalene på nettleien bør motivere til at
forbruk jevnes ut på en slik måte at behovet for nettinvesteringer reduseres. Samtidig er det viktig at
man i utformingen av ny nettleiemodell også ivaretar viktige miljø- og forbrukerinteresser, og sørger
for at man lager en forståelig nettleiestruktur for kundene. God kommunikasjon til nettkundene
rundt den nye nettleiemodellen vil også bidra til å styrke kundenes forståelse.

Med utgangspunkt i et felles ønske om så lave nettkostnader og nettleie som mulig, har selskapene
og organisasjonene hatt en god dialog om ny modell for nettleie den siste tiden. Målet med dialogen
har hele tiden vært å komme frem til felles anbefalinger som ivaretar de ulike interessentenes behov
og viktigste prioriteringer.

Nettleiens sammensetning

Stridens kjerne har for mange vært Reguleringsmyndigheten for energis (RME) anbefaling om at
energileddet maksimalt kan utgjøre 50 prosent av nettselskapets inntekter fra hver kundegruppe.
Dette har vært et sentralt punkt i diskusjonen om innføring av ny nettleiemodell, der aktørene har
vært delte i sine synspunkter.

Notatet som nå er videreformidlet til OED, representerer en felles anbefaling for å komme rundt
særlig dette uenighetspunktet. Anbefalingen er at OED sikrer at den til enhver tid gjeldene forskrift,
eller dispensasjon fra denne, gjør det mulig å gjennomføre de felles anbefalingene til ny
nettleiemodell.

Fem felles anbefalinger som vi alle stiller oss bak

Selskapene og organisasjonene som står bak dette notatet, anbefaler at nettselskapene innfører en
modell for nettleie som baserer seg på de fem punktene under. Våre anbefalinger gjelder boliger,
fritidsboliger og mindre næringskunder i lokalt distribusjonsnett.

1. ENERGILEDD SOM UTGJØR MINIMUM 50 % AV NETTSELSKAPETS INNTEKTER
Vi anbefaler at minimum 50 % av nettselskapets inntekter fra den aktuelle kundegruppen skal
komme fra energileddet.

2. FORENKLET TIDSDIFFERENSIERING AV ENERGILEDD
Vi anbefaler at energileddet tidsdifferensieres for å motivere til flytting av fleksibelt forbruk til
perioder med mye ledig kapasitet i strømnettet. Tidsdifferensiering av energileddet vil gjøre nettleien
mer komplisert, og differensieringen bør derfor begrense seg til et skille mellom dag og natt/helg for
å gjøre det enklest mulig for forbruker.

3. ET KAPASITETSBASERT FASTLEDD
Vi anbefaler at den delen av nettleien som ikke kreves inn gjennom energileddet skal kreves inn
gjennom et kapasitetsbasert fastledd som motiverer til å jevne ut store forbrukstopper. Fastleddet
bør ikke baseres på maksforbruk i én enkelttime.

4. INNFØRING AV NY NETTLEIEMODELL FRA 1.JULI 2022
Vi er enige om at ny nettleiemodell som er i tråd med våre anbefalinger bør innføres fra og med 1.juli
2022.

5. EVALUERING AV NY NETTLEIE HØSTEN 2024
Selskapene og organisasjonene som står bak dette notatet forplikter seg til å gjennomføre en felles
evaluering av erfaringene med ny nettleiemodell høsten 2024. Hensikten med denne evalueringen er
å vurdere om det kan være hensiktsmessig å justere nettleiestrukturen på en slik måte at
interessentenes ulike behov og prioriteringer kan bli ivaretatt på en enda bedre måte.

 • Naturvernforbundet
 • Zero
 • Bellona
 • WWF
 • Greenpeace
 • Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
 • Huseierne
 • Norsk elbilforening
 • NAF
 • Nelfo, en landsforening i NHO
 • Norsk Varmepumpeforening
 • Elektroforeningen
 • Byggevareindustriens Forening
 • Solenergiklyngen
 • Norsk solenergiforening
 • Energi Norge
 • Distriktsenergi
 • Samfunnsbedriftene Energi
 • Agder Energi Nett
 • Arva
 • BKK Nett
 • Elinett
 • Elvia
 • Glitre Energi Nett
 • Lnett
 • Linea
 • Mørenett
 • Norgesnett
 • Tensio

Artikkelen ble sist oppdatert: 17.03.2022