Du er her:

Positivt med handlingsplan for energieffektivisering – målet må være å spare minst 12 TWh!

Naturvernforbundet synes det er positivt at det endelig skal lages en handlingsplan for energieffektivisering i bygg, der målet er å redusere samlet energibruk i bygg vesentlig innen 2020.

Naturvernforbundet har tidligere foreslått at ansvaret for energibruk i bygg bør samles i Kommunal- og regionaldepartementet. Det vil også være naturlig at den kommende handlingsplanen legges til det departementet.

Lavenergiutvalget konkluderte med at det er mulig å halvere energiforbruket i bygg innen 2040, mens SINTEF, Lavenergiprogrammet og BNL mener det vil være mulig å spare hele 12 TWh innen 2020.

Når regjeringens mål er å redusere energibruken vesentlig, regner vi derfor med at de vil sørge for en reduksjon på minst 12 TWh innen 2020.

For å nå dette målet er det naturlig at regjeringen følger opp Lavenergiutvalgets anbefalinger. Det innebærer blant annet innføring av energispareforpliktelser – såkalt hvite sertifikater. Med hvite sertifikater pålegges nettselskapene, fjernvarmeleverandører og olje- og gassdistributører å støtte effektiviseringstiltak tilsvarende en prosentandel av sitt energisalg. Inntil denne ordningen er på plass, må det gis skattefradrag for energieffektivisering. Det må også utarbeides nye byggforskrifter som gjør lavenergihus til standard fra 2012, passivhus fra 2017 og nullenergihus fra 2022.

Det er bra at det skal satses videre på utbygging av fjernvarme og lokale energisentraler. Da forventer vi også at fossil oppvarming fases ut. Det kan gjøres ved å innføre forbud mot utskifting av gamle oljefyrer med nye og ved å øke avgiftene på oljefyring. All fossil oppvarming må være faset ut innen 2015.

Naturvernforbundet er fornøyd med at regjeringen vil bygge opp grunnfondet for fornybar energi og energieffektivisering til 30 milliarder kroner innen 2012 og øke den fornybare energiproduksjonen betydelig.

Regjeringen må denne perioden forhandle med EU om fornybardirektivet, som krever at landene øker produksjonen av fornybar energi. Siden regjeringen vil øke den fornybare energiproduksjonen betydelig forventer vi at Norge forplikter seg til å øke andelen fornybar energi fra 60 til 75 prosent innen 2020, slik EUs beregningsmodell legger opp til.

For å oppnå det, må energieffektivisering prioriteres.

Grønne sertifikater er et annet viktig virkemiddel for å nå dette målet. Vi regner med at regjeringen følger Soria Moria 1 på dette punktet, og at ordningen kun vil omfatte ny fornybar energi og ikke vannkraft. Ordningen må legges opp slik at den stimulerer til økt utvikling av ny teknologi, som f.eks. offshore vindkraft.

Artikkelen ble sist oppdatert: 10.11.2009