Du er her:


Foto: Martin Ødegaard

Ny rapport:

Store gevinster ved spart energi

Kutt i globale klimagassutslipp, tryggere strømsituasjon og nye, grønne arbeidsplasser kan bli gevinsten dersom Norge setter i gang en storsatsing på energieffektivisering de kommende årene, viser en ny rapport Naturvernforbundet har fått laget sammen med Norsk Industri og NITO. Organisasjonene mener det er på høy tid at regjeringen utløser det store potensialet som ligger i å bruke energien vår mer effektivt.

 

Les mer:

Last ned rapporten Krafttak for riktig kraftbruk

Fullversjon (76 s.) Kortversjon (12 s.)


Uttalelse fra Naturvernforbundets landsstyre:
Krafttak for riktig kraftbruk (pdf)

”Krafttak for riktig kraftbruk” er navnet på rapporten Naturvernforbundet la frem i dag sammen med Norsk Industri og NITO.

Rapporten organisasjonene har fått utarbeidet, viser  hvordan vi med kjent teknologi kan spare energi vi kan bruke for å sikre en mer stabil strømsituasjon, skape nye arbeidsplasser og reduserte klimagassutslipp både i Norge og resten av verden.

Gjennom en storstilt satsing på energieffektivisering og en riktig formulert politikk, vil man kunne sikre et kraftoverskudd som kan brukes til å erstatte fossil energi for eksempel i eksisterende industri, petroleums- og transportsektoren.

Kraftoverskuddet kan også benyttes til å bygge opp en ny industri for eksport av klimavennlige produkter, øke muligheten for kraftutveksling med kontinentet og sikre en tryggere kraftsituasjon i Norge.

Kan erstatte fossil energi
På tross av at klimagassutslippetne fra fastlandsindustrien har gått ned, har norske klimagassutslipp steget de siste årene. Prognosene viser at uten tiltak vil utslippene fortsette å øke frem mot 2020.

Dersom deler av kraftoverskuddet brukes til å erstatte fossil energi for eksempel i transport- og petroleumssektoren, kan utslippsveksten stanses og vi kan få utslippene ned på et nivå under det de lå på i 1990. Slik kan det sikres at utslippene blir 10 millioner tonn under det vi risikerer at de ellers vil ligge på i 2020.

Norsk Industri, NITO og Norges Naturvernforbund peker på at disse utslippskuttene er vesentlige på veien mot et lavutslippssamfunn.

- Ved å bruke energien vi sparer på å erstatte fossilenergi, stopper vi ikke bare utslippsveksten vi har sett de siste 20 årene og som ser ut til å fortsette, vi vil ha lavere utslipp enn i 1990. Tiltakene i vår rapport er avgjørende dersom Norge skal bidra til å stanse de globale klimaendringene, og om de settes i gang sammen med andre viktige klimatiltak kan vi endelig få klimapolitikken på rett kjøl, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

Kan gi grønne arbeidsplasser
Rapporten viser hvordan mer effektiv energibruk kan bidra til grønn verdiskapning, og at potensialet for dette er stort i Norge.

Overskuddskraft kan benyttes i moderne klimavennlig industri, som aluminiums- og solcelleproduksjon, og økt bruk av norsk vannkraft i samspill med kraftsystemene på kontinentet vil også kunne ha en klimaeffekt.

Administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, sier en slik industriutvikling er viktig både for norsk verdiskapning og for å skape varige, grønne arbeidsplasser.

- Eksport av kraft via industriprodukter som aluminium og solceller er god global klima- og miljøpolitikk, sier Stein Lier-Hansen.  Når vi her i Norge er velsignet med store fornybare kraftressurser, har vi også et ansvar for å bruke disse effektivt og til beste både for miljøet og verdiskapningen, sier han, og legger til at økt eksport av norskproduserte energiintensive produkter i realiteten er eksport av fornybar kraft fordi de er produsert ved hjelp av verdens mest miljøvennlige kraft, sier Stein Lier-Hansen.


Krever kompetanse og omstillingsvilje
Potensialet for overskuddskraft er basert på bruk av kjent teknologi, men NITO, som organiserer ingeniører og teknologer, peker på at det er behov for mer kompetanse over hele landet dersom energieffektiviseringstiltakene skal settes i verk og dersom overskuddskraften skal brukes på en god måte.

De peker også på at det trengs politisk omstillingsvilje for å sikre rask fremgang og at de mulighetene energieffektivisering kan gi, blir satt ut i livet.

- Det er store gevinster ved å satse på energieffektivisering, men dette vil ikke skje av seg selv. Vi trenger politikere som arbeider langsiktig, som både tilrettelegger for energiomlegging og som satser på å utdanne de dyktige fagfolkene vi vil være helt avhengige av de neste årene, sier Marit Stykket, president i NITO.

Artikkelen ble sist oppdatert: 28.02.2019