Du er her:

Foto: Tom Egil Jensen (VG)

Foto: Tom Egil Jensen (VG). Foto: Tom Egil Jensen (VG)

Miljøvennlig oppvarming

I Norge er vi vant til å oppfatte elektrisitet som ren energi, men dette stemmer ikke. Strøm er verdifullt. Strømsparing er derfor et viktig klimatiltak da spart strøm kan erstatte utslipp andre steder.

Alternativ varme
Panelovner og varmekabler på strøm er den vanligste varmekilden i Norge i dag.  Nå ser vi at dette har vært en uheldig utvikling.  I miljøsammenheng er bruk av strøm til oppvarming sløsing med en fornybar energiressurs med høy kvalitet.  I Europa er varmekraftverk dominerende i produksjonen av strøm.  Her brennes kull eller gass men bare 30 til 50 % av energien i brenselet blir omgjort til strøm.  Resten går tapt i form av varme. De store energitapene og miljøkostnadene forbundet med produksjon av strøm gjør at forbruket må begrenses bare til de formål der det ikke er noe alternativ. For oppvarming av rom og tappevann er det mange alternativer.

Sol + bio = sant
Sola gir gratis varme som vi må lære oss å utnytte bedre.  Solvarmen gir allerede et betydelig varmetilskudd (opp til 20 prosent for mange) gjennom sydvendte vinduer.  I tillegg kan sola utnyttes aktivt ved å sirkulere vann for oppvarming gjennom solpaneler på taket. Et panel på 3-4 m2 er nok til å dekke halvparten av en families varmtvannsbehov.  Solvarme kan på årsbasis dekke 20-50 % av energiforbruket til oppvarming av rom og vann.  

Når sola ikke gir nok varme, brukes bioenergi (lagret solenergi). Med et vannbårent varmesystem vil hele varmebehovet kunne dekkes med en kombinasjon av sol- og bioenergi.  Bruk av pellets gjør det mulig å få et fullt automatisert oppvarmingssystem.  

Fjernvarme
Mange steder ligger det til rette for utbygging av fjernvarme. Det vil si at alle bygg i et område får tilført varme fra et felles anlegg. Forbrenning av flis eller halm, samt gassproduksjon fra gjødsel og slam, er aktuelle energikilder i slike anlegg. Et kraft-varmeverk gir optimal energiutnyttelse med produksjon av strøm til nettet og varme til fjernvarmeanlegget.

Varmepumpe
Med en varmepumpe vil varmebehovet kunne dekkes med bare en tredel av strømforbruket sammenliknet med panelovner/varmekabler.  Tradisjonell elektrisk oppvarming er veldig dårlig ressursutnyttelse og sløsing med våre begrensede fornybare kraftressursser.
 

Artikkelen ble sist oppdatert: 22.07.2010