Du er her:

Innledning, vindkraftseminar i Alta, 10. oktober 2020

Åpning av seminar i Alta 10.oktober 2020. Innledning av Per Flatberg, Naturvernforbundet.

Jeg har gleden av å ønske velkommen til Alta og til dette viktige vindkraftseminaret.

Jeg er stand in for Alfred Nilsen, den tidligere lederen av Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget, som dessverre har måttet melde forfall.

Jeg fulgte Altasaken gjennom store deler av 1970-årene. I min generalsekretærtid i Naturvernforbundet gikk vi til rettsak mot staten for å få kjent utbyggingsvedtaket ugyldig.

Senere deltok jeg i den store aksjonen i Stilla 14. januar 1981 og i flere mindre aksjoner.

Våren 1981 ble jeg engasjert som informasjonsleder i Folkeaksjonen og bodde i Alta ut året.

Jeg ble sammen med tre av de andre lederne i Folkeaksjonen i mars 1983 dømt etter oppviglerparagrafen i straffeloven for å ha oppfordret til ulovlige handlinger.

Jeg ser mange likhetspunkter mellom Altakampen og kampe mot vindkraften, som nå pågår.

Flere av de som deltar på vindkraftkonferansen i dag var for øvrig også aktive i kampen mot utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget.

 

Det var to hovedsaker i Altakampen:
- Å bevare viktige naturområder og det biologiske mangfoldet, flora og fauna
- Kampen for samene og deres rettigheter, som etter hvert ble en viktig grunn for mange til å engasjere seg.

Konsekvensene for de samiske interessene ble avfeid av de ansvarlige statsråder.

Utbyggingsvedtaket for Alta-Kautokeinovassdraget var preget av dårlige naturfaglige undersøkelser, så mangelfulle at det holdt på å velte hele utbyggingen.

NVE og statsråd Bjartmar Gjerde mente at man ikke hadde tid til grundigere undersøkelser på grunn av kraftsituasjonen i Finnmark.

Jeg kjenner ikke godt nok til kvaliteten i de konsesjonssakene for vindkraft i Nord-Norge som nå er aktuelle. Det vil sikkert bli belyst gjennom seminaret, blant annet de elendige faglige utredningene for Øyfjellet vindkraftverk.

Det jeg kjenner til er den kritikkverdige saksbehandlingen for Okla vindkraftverk på Stadlandet, som har ført til krav om at utbyggingen må bli stoppet. Det er store naturverdier som står på spill.

NVE har mer eller mindre helhjertet innrømmet at det var det politiske presset for mer vindkraftenergi som gjorde at de ga konsesjon.

Det som preget Altakampen var at det ble bygd opp en sterk Folkeaksjon, som på det meste hadde nær 20 000 medlemmer. Og man skjønte at det var helt nødvendig å bygge allianser for å bli hørt.

 

I mitt arbeid i Naturvernforbundet, og senere i Folkeaksjonen, så jeg det som helt nødvendig med et godt samarbeid med de samiske interessene, både reindriftsamene som ville bli direkte berørt, og med samiske organisasjonene, NRL og NSR.

Jeg er svært godt fornøyd med at Norske Samers Riksforbund står som arrangør av dette seminaret sammen med Naturvernforbundet i Finnmark, Motvind Norge og La Naturen leve. Det er et viktig seminar for de samiske interessene når vi ser hvordan vindkraftutbygging fortrenger samisk reindrift fra sine tradisjonelle områder, med Fosen som det verste eksemplet, men også Øyfjellet som en trist utbygging.

Og det er viktig at de andre organisasjonene støtter opp om reindrifta nå.

Jeg vil sterkt anbefale at vi står samlet i vindkraftdebatten og ikke lar gnisninger og mistenkeliggjøring ødelegge.

Jeg har mitt ståsted i Naturvernforbundet, en bred demokratisk miljøorganisasjon, og kan forsikre om at vi gjør vårt beste for å hindre vindkraftutbygginger både i Finnmark og andre steder med de ressurser vi har.

 

Det som preget Altakampen var at den pågikk i mange år.

Og det kan være utmattende å holde ut lenge, Det gjelder derfor å bygge opp robuste motstandsmiljøer i organisasjonene, som ikke er avhengig av at enkeltpersoner står på hele tiden.

Isolert sett så tapte vi Altakampen, vassdraget ble bygd ut, men kampen ga likevel store positive resultater.

Ikke noe ble som før, vi fikk samlet plan for vassdrag og en bedre saksbehandling av vannkraftsaker.

Det går en rett linje fra Alta til senere vern av Vefsna og vassdrag på Saltfjellet. Og for de samiske interessene ble Alta et tidsskille, som vi vet.

 

Planene om utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget hadde store konsekvenser for natur og lokalsamfunn, selv om de opprinnelige planene som innebar store neddemminger på Finnmarksvidda og av samebygda Masi, ble forlatt.

Den massive vindkraftutbyggingen som planlegges er på samme måte som Altautbyggingen en trussel mot natur og miljø mange steder. Det er derfor naturlig å trekke en linje fra Alta til vindkrafttruslene. Vi bør lære av Altakampen i arbeidet for å hindre naturødeleggende vindkraftprosjekter.

Det er også en viktig lærdom at aksjonene med sivil ulydighet ble gjennomført konsekvent som ikke volds-aksjoner. Alle forslag om sabotasje og hærverk ble slått ned av en sterk ledelse i Folkeaksjonen. Likedan at det til tross for store konfrontasjoner ikke ble uverdig oppførsel fra vår side - det var verre fra politimesterens side. Vi greide også å håndtere reaksjoner og provokasjoner fra utbyggingstilhengere på en grei måte.

 

Programmet for dagens seminar ser meget interessant ut, og jeg gleder meg til å delta.

Jeg tror seminaret blir viktig for arbeidet framover for å hindre nye ødeleggende vindkraftanlegg,

Jeg vil ønske til lykke både med seminaret og den videre kampen. Den tror jeg vi kan greie å vinne.

 

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 12.10.2020