Du er her:

Fossil energi

Olje, kull og gass er pr i dag de viktigste energikildene vi har. Alle troverdige undersøkelser og analyser de siste tretti årene peker i samme retning: Bruken av fossile brensler i transportsektoren og energiforsyningen bør ikke fortsette som i dag.

Fossil energi er en samlebetegnelse på energiproduksjon basert på olje, kull og gass, svært karbonholdige energikilder som har ligget bevart i jordskorpen i millioner av år. Olje og gass kalles også ofte for petroleum.

Fossil energi er totalt dominerende som energikilde. Hele 90 prosent av verdens samlede energiproduksjon består i dag av fossile energikilder. Transport, oppvarming, elektrisitetsproduksjon, industri - fossil energi brukes til å dekke stort sett alle våre energibehov.

Hva er problemet?
Når vi forbrenner karbonholdige energikilder øker mengden av karbondioksid (CO2) i atmosfæren. Karbon i atmosfæren er ikke et problem i seg selv, det er tvert imot både naturlig og nødvendig. Problemet oppstår når vi tar opp og forbrenner karbon som ikke hører naturlig til i kretsløpet i atmosfæren.

Karbondioksid er  er en viktig del av drivhuseffekten, som vi faktisk er helt avhengig av for å leve på jorda. Men for mye CO2 gir for mye drivhuseffekt, og konsekvensen er global oppvarming.

Artikkelen ble sist oppdatert: 10.08.2009