Du er her:

Satsning på energisparing gjør behovet for nye kraftverk mindre, og sparer dermed natur. Her Røldal kraftverk.

Satsning på energisparing gjør behovet for nye kraftverk mindre, og sparer dermed natur. Her Røldal kraftverk. Foto: Sissel Riibe/NVE/Flickr.com.

Krever tidenes strømsparesatsning

Satsing på energieffektivisering og energisparing er den raskeste, billigste, minst konfliktfylte og mest miljøvennlige måten å bidra til løsninger på energikrisen på.

En storstilt energiomstilling er nødvendig i Europa, og det aller viktigste Norge kan gjøre, er å redusere energiforbruket. Det vil bidra til å redusere klimagassutslippene og ta vare på naturen, mener Naturvernforbundet, som har sendt en omfattende kravliste til budsjettkamerater, departementer, politikere og forvaltning.

- Det er en skandale at det ikke tidligere er gjort mer for energieffektivisering, men nå har regjeringen tidenes mulighet til å få til store endringer, sier leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.

Blant forslagene finner vi:

Endring av mandatet til Enova slik at energieffektivisering prioriteres

Flere og sterkere virkemidler for strømsparing i boliger

Gratis energirådgivning til husholdninger

Økt støtte fra Enova til flere energitiltak

Ny Husbanken-garanti for bankers enøk-lån

Innføring av «Minimum Energy Performance Standards» (MEPS), EUs system for å sikre at bygg med størst potensial for energisparing gjennomfører tiltak

Fjerne søknadsplikt eller gebyr for energioppgradering av bygningskropp

Nye, målrettede støtteordninger for næringsbygg, offentlige bygg og landbruk

Krav om energioppfølgingssystemer for alle bygg som bruker over 100 000 kWh

Krav til industrien i utslippstillatelsene om ny teknologi som reduserer klimagassutslippene og fører til økt energieffektivisering, inkludert krav til utnyttelse av spillvarme og tetting av lekkasjer

Utforming av strømstøtte så incentivene for energisparing ikke svekkes

Naturvernforbundet har tidligere laget en plan som viser at Norge kan bli fossilfritt i 2040, uten utbygging av nye, større anlegg for vann- eller vindkraft. Men skal denne planen kunne gjennomføres, kreves det en satsning på energisparing i tråd med det Naturvernforbundet nå foreslår.

- I en tid med både energi-, natur- og klimakrise kan en storsatsning på energisparing være et bidrag til å løse alle. Redusert energiforbruk vil også gjøre forbrukerne bedre i stand til å møte svingninger i strømprisen, forklarer Gulowsen.

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 30.08.2022