Du er her:

Fallunderlag av plast for barn inneholder miljøgifter

Gress, grus og jord er byttet ut med gummi og plast på tusenvis av lekeplasser og barnehager. Plasten inneholder miljøgifter som kan skade miljø og helse. En screeningundersøkelse Naturvernforbundet står bak viser at plastdekke i barnehager inneholder like mye miljøgifter som farlig avfall.

En undersøkelse Naturvernforbundet har fått utført vi viser at plastdekke brukt i barnehager inneholder miljøgifter som kan skade miljø helse. Det er funnet miljøgifter som klorparafiner, tungmetaller, tjærestoffer, ftalater og hormonhermere. Nivåene av klorparafiner er særlig bekymringsverdig. Det ble funnet opptil 9 milligram klorparafiner per gram i plastdekkene. Det er like mye som i farlig avfall. Det er tatt prøver av falldekker i barnehager og lekeplasser på ni steder på Østlandet. Prøvene er analysert av Norsk institutt for luftforskning (NILU).

Krever full undersøkelse
– Disse funnene viser at falldekkene kan være miljø- og helsefarlige. Det må nå gjennomføres en større undersøkelse hvor disse alle aspektene utredes, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet sendte 11. juni brev til FHI, Miljødirektoratet, klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad med informasjon om resultatene av undersøkelsen og krav om oppfølging.

«Naturvernforbundet er bekymret over at «føre var»-prinsippet er satt til side og at man i dag ikke tar hensyn til de fremtidige miljøkonsekvensene bruken av disse underlagene kan føre til», står det å lese i brevet.

110 kjemiske forbindelser
Undersøkelsen er gjort på prøver fra et utvalg vanlige falldekker lokalisert i skole, barnehager og lekeplasser i Norge. Analyser fra NILU ble det identifisert over 110 kjemiske forbindelser ut over selve plast- og gummimaterialet. Heriblant prioriterte miljøgifter med dokumentert farlige egenskaper: ftalater, klorparafiner og fosfororganiske flammehemmere.

«De to sistnevnte miljøgiftgruppene ble her funnet for første gang i slike fallunderlag i Norge, og er etter det vi vet heller ikke tidligere undersøkt. Det ble også påvist flere stoffer som kan gi kraftige kontaktallergier og astma», står det å lese i undersøkelsen.

Undersøkelsen er utført av Naturvernforbundet og Forbrukerrådet i samarbeid med NILUs miljøgiftlaboratorium som bruker moderne metoder for å jakte opp ukjente stoffer i miljøprøver.

Som farlig avfall
– Når plastdekkene skal deponeres, må de behandles som farlig avfall. Da sier det seg selv at vi ikke kan bruke slike materialer som underlag i barns lekeområder på idrettsbaner og andre uterom, sier Per-Erik Schulze, fagrådgiver i Naturvernforbundet.

Tidligere ble det brukt kreosotholdige og impregnerte materialer i barnehagene. En undersøkelse fra 2009 viser at det var nødvendig å fjerne forurenset jord og trevirke fra 1400 barnehager.

– Nå gjør man den samme feilen igjen. Det er ingen tvil om at plasten er skadelig for helse og miljø, sier Schulze.

Bekymret for sårbare barn
– Vi er bekymret over at føre-var-prinsippet er satt til side, når man vet hvor sårbare barn er for miljøgifter. Vi forventer at staten kommer med klarer retningslinjer for både innhold og omfang for bruk av falldekke, sier Janne Gillgren, rådgiver i Naturvernforbundet.

I november i fjor vedtok Naturvernforbundets landsstyre 24. november en uttalelse om miljøfarlig plastgranulat i kunstgressbaner og plastdekke på lekeplasser. Der kommer forbundet med følgende krav til myndighetene:

• Naturvernforbundet krever et forbud mot bruk av løst plastholdig fyllmateriale (granulat) på utearealer. Dette er nødvendig for å understøtte overgangen til mer miljøvennlige kunstgressbaner uten granulat. Det vil også sørge for at Norge er i takt med utviklingen internasjonalt.

• Strenge miljøkrav må ligge til grunn når kommuner og det offentlige gir tilskudd til nybygging, drift og rehabilitering av idrettsanlegg og anleggets totale miljøpåvirkning fra valg av konsept til avfallshåndtering må vurderes.

• Skoler, barnehager, idrettslag og kommuner skal informeres om at nedslitt plastdekke skal leveres til forsvarlig avfallshåndtering.

• Regelverk for barnehager, lekeplasser og skolegårder må endres slik at plastdekke i utgangspunktet ikke skal benyttes. Og det må være svært strenge miljøkrav både til materiale, lekkasje og omfang dersom det likevel skal tillates i begrenset grad.

• Regjering må igangsette utredning/ny forskning på de kortsiktige og langvarige miljøog helsekonsekvensene av økt bruk av plastdekke og kunstgressbaner på nærmiljøet (jordkvalitet, vannkvalitet og naturlige habitater) så vel som utslipp til elver og hav. Naturvernforbundet krever økt innsats i forskning på sammenhengen mellom helse og høy eksponering for ulike plasttyper på barn.

Les også: Falldekkeundersøkelsen 2020, prøvetakingsnotat

Les også: En oppvekst i plast

Artikkelen ble sist oppdatert: 04.09.2020