Du er her:

Dugnadsfangst av pukkellaks i Repparfjordelva 2021. Foto: Natur og Ungdom

Dugnadsfangst av pukkellaks i Repparfjordelva 2021. Foto: Natur og Ungdom.

Sammen for å ta kontroll på pukkellaksen

Årsmøteuttalelse fra Naturvernforbundet i Finnmark 18.03.2022

I 2021 førte stor frivillig innsats til at det ble registrert rundt 110.000 pukkellaks fanget i elv og 38.000 i sjølaksefiske i Norge, men likevel er det forventet at mer enn en million pukkellaks skal innta norske elver i 2023 lang store deler av kysten i Norge.

Invasjonen av pukkellaks er en enorm tillegsbelastning på bestandene av annen vill laksefisk, i tillegg til at de enorme mengdene avfall fra kadaver er en stor trussel for hele økosystemene i elvene. Det primære målet må være å fange så mye pukkellaks som mulig før den gyter i elvene. Selv om man skulle oppnå svært høyt uttak av pukkellaks i Norge så vil det hvert år bli tilførsel av pukkellaks fra Russland fordi de lar bestandene blomstre. Derfor vil det være viktig å finne måter å utnytte pukkellaksen som fanges som mat samtidig som man sikter på å hindre all gyting i Norge for å holde bestandene så lave som overhode mulig. Dette hindrer ikke at vi kan anse pukkellaks som en naturressurs som kan gi lokal mat, eksportinntekter og lokale arbeidsplasser - om man fangster og omsetter den riktig.

Miljødirektoratet har en handlingsplan for pukkellaks i tillegg til at de i vår utnevnte en kompetansegruppe for bekjempelse av pukkellaksen som ledes av Eirik Frøiland. Øvrige medlemmer er representanter for Veterinærinstituttet, Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Statsforvalteren i Nordland, Finnmarkseiendommen, Tanavassdragets fiskeforvaltning, Havforskningsinstituttet og Norsk institutt for naturforskning/NINA.

Kompetansegruppa skal vurdere og gi råd om fangstmetoder, hvilke vassdrag innsatsen bør rettes mot og hvordan pukkellaksen kan bekjempes. Dagens handlingsplan for pukkellaks fokuserer ensidig på uttak i elv og tar ikke for seg pukkellaks som en ressurs. Kompetansegruppen derimot skal også vurdere om det er mulig å ta ut pukkellaksen i sjø uten å skade bestandene av atlantiske laks, samt vurdere gode system for å ta vare på og utnytte fangsten. Til tross for dette så er verken fiskeindustri, fiskeforedlingsbedrifter, kystfiskere, elvefiskere eller sjølaksefiskere invitert til kompetansegruppen.

Naturvernforbundet i Finnmark har følgende krav til regjeringens oppfølging av handlingsplanen for pukkellaks:

• Bevilgningen til arbeidet med pukkellaks må økes fra 15 millioner til 50 millioner i revidert statsbudsjett for 2022, og økes til 100 millioner i statsbudsjettet for 2023.
• Miljødirektoratets kompetansegruppe for pukkellaks må ha svært tett dialog med elveeierlag og foreninger med erfaring fra uttak i elv, og sjøsamiske interesser og foreninger med erfaring fra sjølaksefiske. Sametinget og sjøsamiske interesser må konsluteres i utarbeidelsen av handlingsplanfor pukkellaks.
• Det må forskes på å forbedre metodene for fangst av pukkellaks i sjø, elvemunning og elv for å øke effektiviteten og begrense bifangsten. Metoder for uttak i sjø kan være særlig viktig for de store elvene hvor det ikke er mulig å sette opp fysiske feller. All bifangst må rapporteres.
• Det må innføres betydelige begrensinger på fisket etter villaks i både sjø og elver i 2023. Det kreves en enorm innsats for å ta ut pukkellaks for å få kontroll på bestanden, og både i uttak i elv og sjø må det påregnes noe bifangst av villaks. 2023 blir et avgjørende år for villaksen i norske elver for de kommende generasjonene, og da bør fisketillatelser i 2023 vike for å gjøre rom for noe bifangst av villaks i pukkellaksfangsten mens vi fremdeles er i en tidlig fase for å finne de mest skånsomme metodene for uttak.
• Det må utredes ordninger for uttak av pukkellaks som ikke kun baserer seg på dugnadsinnsats, for dette arbeidet blir nødvendig i uoverskuelig framtid da det stadig vil vandre pukkellaks fra Russland. Betalt bemanning av fiskefeller er et eksempel på et viktig løfte å komme med tidlig for at elvelag skal ha tillitt til prosessen. Det kan også vurderes en ungdomsfiskeordning der ungdom kan bidra i det viktige arbeidet og få verdifull kunnskap om naturforvaltning og friluftsliv.
• Det må innføres en tilskuddsordning for etableringer som utnytter pukkellaks som ressurs, selv om det primære målet er å få bestandene ned på et sterkt redusert nivå med lavt skadepotensiale for våre økosystem


Image

Artikkelen ble sist oppdatert: 20.03.2022

Nyheter

Oppdrettsanlegg Syltefjord

Nytt oppdrettsanlegg i Syltefjord? Konsekvenser for fugler, fisk og vannkvalitet

27.06.2022 | Sist oppdatert: 28.06.2022

Salmar ASA vil ha et nytt oppdrettsanlegg i Syltefjord. Særlig effekten av avlusningsmidler og økt fartøytrafikk i sjøfuglenes fødeområde, samt effekten av lakselus på den allerede svekkede sjørøyebestanden, vekker bekymring. Dette skriver Naturvernforbundet i Finnmark og Birdlife Norge, avdeling Finnmark i en felles høringsuttalelse.

DSC08061

Vellykka folkemøte om oljefeltet Wisting

10.06.2022 | Sist oppdatert: 10.06.2022

Onsdag 8. juni var det et engasjert publikum som deltok i diskusjonen om det er riktig for Finnmark å bygge ut Wisting-feltet. Hvis Stortinget godkjenner utbyggingsplanene vil dette bli verdens nordligste oljefelt.

Viser fra 1 til 4 av totalt 44 artikler