Du er her:

  • Finnmark
  • ARBEIDSPROGRAM 2021 – mere bål og kultur!
Levajoktreff i regi av Folkeaksjonen mot Davvivindkraftverk Foto: Maren Esmark

Levajoktreff i regi av Folkeaksjonen mot Davvivindkraftverk Foto: Maren Esmark.

Nytt arbeidsprogram for Naturvernforbundet Finnmark, vedtatt på fylkesårsmøte 13. mars 2021

ARBEIDSPROGRAM 2021 – mere bål og kultur!

Arbeidsprogrammet 2021 viser Naturvernforbundet i Finnmark sine prioriterte arbeidsoppgaver pr. 13. mars 2021. 

Prioriterte saker

Naturvernforbundet i Finnmark prioriterte i fjor vindkraft og Repparfjorden – og disse sakene vil også bli topp-prioritert i kommende arbeidsprogramperiode. Vi vil også prioritere plast, oppdrett og fiske.

Organisasjonsutvikling
Utvikling av organisasjonen og arbeidsmetoder vil bli fulgt opp i 2021. Et sentralt spørsmål er – hvordan vinne fram med vårt opinionsarbeid ovenfor ulike målgrupper? I vindkraftsaker har vi gode erfaringer i å jobbe opp mot kommunestyret i Porsanger, som vedtok å stenge ut vindindustrien fra kommunen.

På Levajok-treffet mot Davvi vindkraftverk kom det opp en særs viktig debatt – hvordan unngå å bli lurt inn på utbyggernes argumentasjonsbanehalvdel? Ande Somby understreket at naturvernere og urfolksaktivister alltid vil være best på språk, kultur – og tradisjonskunnskap. Byråkrat-teknisk argumentasjon vil kun være supplement.

På Altakonferansen om «Vindkraftkamp i Sápmi og Nord-Norge», fulgte vi opp denne debatten i praksis, og jobbet med å finansiere et kulturinnslag til åpning av konferansen – og resultat – musikk/filmverket «Rásttigáissa» – som satte „stemningen“ for hele konferansen og ble en suksess!

Opinionsarbeid i 2021 kan hente erfaringer fra bl.a. kampen om Alta-Kautokeinovassdraget, samtidig som vi må tilpasse oss den nye mediasituasjonen. Bruk av bilder, film og musikk har delvis utkonkurrert de skriftlige fremstillingene. Å nå fram til folks hjerter, er svært krevende via lange skriftlige avhandlinger. Vi behøver avhandlinger for å støtte opp om våre argumenter – men vår spesielle del av jobben er å få oppslutning om våre synspunkter.

Samarbeid
Vi må jobbe med lokale organisasjoner, vi må jobbe opp mot FeFo, kommuner og fylkestinget. Vi må også bidra i den felles påvirkningsjobben opp mot Storting og regjering.

Og hvem bør vi samarbeide med i de ulike sakene? Og hvordan bygge sterke allianser rundt meget konkrete krav som kan gi stor oppslutning og gjennomslag? Og et svært avgjørende spørsmål – hvor er de folkene som er gode på organisasjonsbygging og samarbeid?   

Folkene rundt bålet på bildet over gir litt av svaret. NOF har vært en svært viktig samarbeidspartner i de fleste vindkraftsaker, men også de ansatte i Naturvernforbundet på ulike nivå er viktige for å vinne konkrete seiere – som Kalvvatnsaka f. eks. hvor Naturvernforbundet, NU, NSR, reinbeitedistriktne og Sametinget samarbeidet – og vi vant Kalvatnsaka i november 2016.

I Repparfjordsaken har vi en annen miks av samarbeidspartnere (NU den viktigste), men vurdering av samarbeidsgrunnlaget vil i stor grad være sammenfallende.

Arbeidsmetoder
Vi skal også jobbe med de gode gamle arbeidsmetodene som skriftlige høringsuttalelser m.m. Leserinnlegg og uttalelser til media vil også være en del av vårt arbeid. Å bidra til miljøpolitikk-utvikling med et perspektiv fra Nord-Norge, er også en viktig og særegen oppgave.

Men viktigst av alt – vi må velge arbeidsmetoder som inspirerer oss, og den store medlems-undersøkelsen til Naturvernforbundet hvor ca. 10 000 medlemmer nylig ble spurt svarte medlemmene to ting. Konkrete seiere gir stor glede og motivasjon – samt å samarbeide med folk som jobber i samme retning for både natur og klima.

Kanskje bør vi satse på et stort arrangement i året – i fjor bidro vi sterkt på både Levajoktreffet, NU sitt Repparfjordtreff og Altakonferansen om vindkraftkamp i Sápmi og Nord-Norge.

Helt til slutt – hva fylkesstyre klarer å gjennomføre er avhengig av det nyvalgte styret sin kapasitet, evner til samarbeid og hvordan vi samlet klarer å motivere hverandre, og gi kampene våre tilstrekkelig energi – slik at vi vinner kampene mot dumping i Repparfjorden og mot vindindustrien.

På plastområde har vi nå en stor mulighet både lokalt og på fylkesnivå gjennom samarbeid med vår nytilsatte plastkoordinator Maja Bernhoff.

Internasjonalt arbeid vil i stor grad være avhengig av tilgjengelig kapasitet til vår regionsekretær, og settes på «ønskelista».

Likeså jobber vi videre med å bli bedre på å formidle hva vi gjør ved hjelp av ulike medier, og spesielt oppfølging med aktuelt materiale (tekst, bilder, film, musikk m.m.) til vår nye nettredaktør.

Rekruttering i forbindelse med konkrete saker som vi jobber med, er en vedvarende jobb, og målet for 2021 er å passere 500 medlemmer.

Samarbeid innad i organisasjonen
Hvordan få til et bedre samarbeid innad i fylket vil være en vedvarende prosess, og et av tiltakene vil være å sette ned et vedtektutvalg som vurderer ulike samarbeid-alternativer, deriblant muligheten til en representantskapsmodell (før var fylkestingene sammensatt av alle ordførerne i et fylket – nå

er fylkestinget satt sammen av direkte valgte representanter) – og å avvikle det årsmøtevalgte fylkesstyre. Målet er at vedtektutvalget fremmer sin innstilling til neste årsmøte i fylkeslaget.  Vedlegg: Tre bilder/skjermdumper som peker på noen av utfordringene og mulighetene som er nevnt i dette forslaget til arbeidsprogram.

Forbruksvekst
Forslag fra Solveig Steinmo: Forbruksveksten er en av de store driverne bak klima- og naturkrisen. Fylkeslaget skal jobbe for reduksjon av forbruk og å skape en bredere forståelse for dette i befolkningen og hos beslutningstakere. Forslaget ble vedtatt. 
 

Image

Fra Altakonferansen 2020 om vindkraft. Foto: Alf-Erling Isaksen

Mediaklipp fra Ávvir og NRK: 

Image

Image

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 21.10.2021

Nyheter

Viser fra 1 til 4 av totalt 467 artikler