Du er her:

Dvergmaigull

Ei sjelden plante registrert i Ávži, Guovdageaidnu: Dvergmaigull – Lottečalbmi – Chrysosplenium tetrandum. (Foto: Svein Lund).

Bli med på registrering av biologisk mangfold i Finnmark!

Hvorfinner du utbredelsen av planter og dyr i Finnmark? Jo, det er på Artsdatabanken. Der kan du også melde inn egne observasjoner og slik bidra til kunnskap om de forskjellige artene. Vil du lære om dette, kom på kurs i Guovdageaidnu 09.–10.06.2018

Kurset blir arrangert av Guovdageainnu meahcceguovddáš /natursenter og vi får besøk av to eksperter fra Artsdatabanken i Trondheim. Her føler invitasjon med nærmere informasjon:


 

Guovdageainnu meahcceguovddáš

9520 Guovdageaidnu

http://meahcci.info

 

Naturfaglærere i grunnskoler, videregående skoler, høgskole og universitet i Finnmark

Studenter i/fra Finnmark innafor biologi, naturforvaltning og beslekta emner.

Medlemmer i Botanisk, Zoologisk og Ornitologisk forening og miljøorganisasjoner i Finnmark

Registrerte brukere av Artsobservasjoner

Interimstyre og andre bidragsytere til Guovdageainnu meahcceguovddáš
Miljøansvarlige i kommuner i Finnmark samt fylkeskommunen og Fylkesmannen

Andre interesserte

Invitasjon til kurs om Artsdatabanken og registrering av plante- og dyrearter

Vi har gleden av å kunne invitere dere alle til et kurs i regi av Guovdageainnu meahcceguovddáš og Artsdatabanken.

Kurset holdes 09-10.06.2018 ved Samisk videregående skole og reindriftsskole i Guovdageaidnu.
Kursledere er fra Artsdatabanken Nils Valland og Stein Arild Hoem, fra Guovdageainnu Meahcceguovddáš Máret J. Heatta og Svein Lund.

 

Program:

Dag

Tid

Tema

Ansvarlig

Lørdag 09.06.

1000-1100

Artsdatabanken: Hva, hvorfor og hvordan? Funksjoner i nettjenestene Artskart, Artsobservasjoner og Natur i Norge.

Stein Arild Hoem og Nils Valland

 

1100-1200

Artsdatabanken i Sápmi. Arbeidet med samiske artsnavn. Hvordan kan vi i Guovdageaidnu og Finnmark ha nytte av Artsdatabanken? Kan denne være en trussel mot natur og lokalt naturbruk?

Máret J. Heatta og Svein Lund

 

1200-1600

Tur med observasjoner og notering av arter. Lunch ute (Deltakerne deler seg i to grupper, med hovedvekt på planter eller fugl.) Oppsummering om feltmetodikk rundt bål / i lavvu eller gamme.

En fra Artsdatabanken og en fra Natursenteret på hver gruppe.

 

2000-2300

Sosialt samvær for dem som har tid og lyst.

Organiseres av deltakerne

Søndag 10.06.

1000-1230

Vi lærer å legge inn observasjonene fra lørdagen inn i Artsobservasjoner

Stein Arild Hoem og Nils Valland

 

1230-1430

Hvordan bruke Artsdatabanken og Artsobservasjoner i skole og organisasjoner? Hvordan samarbeide videre?

Alle kursledere

 

Kursavgift kr. 300, dekker mat på turen, kaffe/te og snacks under kurset. Betales til 4901 1354229 eller kontant på kurset. Evt. reise og overnatting dekkes selv.

Påmelding innen 25.05. til maretjh@gmail.com.

Deltakerne bør ha med seg: Gode klær og støvler for alt mulig vær og vått terreng, skrivesaker (notatbok), flora/fuglebok, PC / smarttelefon, fotoapparat og gjerne kikkert.Vel møtt!
 

For Guovdageainnu meahcceguovddáš
Máret J. Heatta og Svein Lund
medlemmer av interimstyret

 

Litt om arrangørene:
Artsdatabanken presenterer seg slik: "Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold. Vår hovedoppgave er å formidle oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om arter og naturtyper. Gjennom innhenting, systematisering og formidling av kunnskap, bygger vi broer mellom vitenskap og samfunn." Artsdatabanken har vært i drift siden 2005 og er stadig under utvikling. Den holder til i Trondheim og har omlag 30 ansatte. Fra 2018 er den en sjølstendig og faglig uavhengig etat under Klima- og miljødepartementet.
Artsdatabanken har registrert omlag 25,8 mill. artsfunn av til sammen 40623 arter i Artskart. Observasjonene kommer delvis fra vitenskapelige institusjoner, delvis fra frivillige som rapporterer egne funn. I Artsobservasjoner er det registrert 18,4 mill. artsfunn.
Nettside: https://www.artsdatabanken.no/.
Facebook: https://www.facebook.com/artsdatabanken/

Man kan nå søke på artsnavn på norsk og/eller vitenskapelig (latinsk) navn, og i god tid før kurset skal også nordsamiske navn være på plass.

Guovdageainnu meahcceguovddáš er et natursenter under oppbygging, og har som målsetting å vise natur, naturbruk og naturinngrep i Guovdageaidnu og Finnmark. Et forprosjekt blei gjennomført i 2016/17 og arbeidet drives nå av et interimstyre fram til stifting av institusjon i september 2018. Senteret har holdt utstillinger og kurs om forskjellige emner og har tilrettelagt samiske artsnavn for Artsdatabanken.
Nettside: http://meahcci.info
Facebook: https://www.facebook.com/groups/784015828437856/

Artikkelen ble sist oppdatert: 25.04.2018

Nyheter

Elvesandjeger - sjelden billeart trua av E6 i Alta

14.05.2011 | Sist oppdatert: 14.05.2011

I Alta er det planlagt ny E6 for å føre gjennomgangstrafikken utenom sentrum. Men det er strid om traseen, der alternativa er å bygge ned dyrka jord eller et miljø med en av Norges mest trua arter, elvesandjegeren. 12.05.2011 blei Naturvernforbundets fagleder for naturmangfold, Arnodd Håpnes, intervjua av Aslak Ballari, NRK Troms og Finnmark. Her kan du lese spørsmåla og svara som kom fram i intervjuet.

Norge binder seg til kampen mot fremmede arter

Norge binder seg til kampen mot fremmede arter

30.10.2006:

Norge ratifiserer ballastvannkonvensjonen. - Endelig! Dette er et viktig og nødvendig skritt i arbeidet mot introduksjon av fremmede arter i norske farvann. Vi har lenge oppfordret norske myndigheter til å slutte seg til denne avtalen, sier Tore Killingland, generalsekretær i Norges Naturvernforbund.