Du er her:

Biologisk mangfold på Sørøya: Spor etter hare, oter og røyskatt

Biologisk mangfold på Sørøya: Spor etter hare, oter og røyskatt. Foto: Svein Lund

Biologisk mangfold i Finnmark

Over hele verden blir dyre- og plantearter utrydda, og også i Finnmark er mange arter trua, men bevisstheten rundt dette er ganske liten. Naturvernforbundet vil arbeide for mer forsking og opplysning omkring trua dyre- og plantearter, og for at hensynet til disse skal bli vurdert i all arealplanlegging og før det blir gitt tillatelser til naturinngrep.

Sámegillii

Artikkelen ble sist oppdatert: 30.09.2012

Nyheter

Elvesandjeger - sjelden billeart trua av E6 i Alta

14.05.2011 | Sist oppdatert: 14.05.2011

I Alta er det planlagt ny E6 for å føre gjennomgangstrafikken utenom sentrum. Men det er strid om traseen, der alternativa er å bygge ned dyrka jord eller et miljø med en av Norges mest trua arter, elvesandjegeren. 12.05.2011 blei Naturvernforbundets fagleder for naturmangfold, Arnodd Håpnes, intervjua av Aslak Ballari, NRK Troms og Finnmark. Her kan du lese spørsmåla og svara som kom fram i intervjuet.

Norge binder seg til kampen mot fremmede arter

Norge binder seg til kampen mot fremmede arter

30.10.2006:

Norge ratifiserer ballastvannkonvensjonen. - Endelig! Dette er et viktig og nødvendig skritt i arbeidet mot introduksjon av fremmede arter i norske farvann. Vi har lenge oppfordret norske myndigheter til å slutte seg til denne avtalen, sier Tore Killingland, generalsekretær i Norges Naturvernforbund.