Du er her:

Fra kulturminneområdet Ceavccagea?gi / Mortensnes.

Fra kulturminneområdet Ceavccagea?gi / Mortensnes. Foto: Svein Lund

Arealplan for Nesseby

Naturvernforbundet i Finnmark (NVF) har følgende kommentarer til kommuneplanens arealdel for Nesseby kommune:

Oppdrett
Hvitfiskbestanden  og de lokale anadrome laksebestandene i Varangerfjorden er sårbare og svært viktige både for næringsfiske og fritidsfiske.  Vi mener derfor at  all aktivitet som truer bestanden av villfisk bør unngås. Vi viser ellers til FNF Finnmark sin detaljerte høringsuttalelse ang dette punktet.
Naturvernforbundet i Finnmark  foreslår at man i soner for ”vannareal og allmenn flerbruk” merket FFNFA, fjerner A og benevner området med FFNF.
Områdene ” vann alminnelig flerbruk”  utenfor Hammernes og Klubbvik fjernes.

 Grustak
I Nesseby kommune er det 5 forholdsvis store grustak. Grustaket i Hammernes er derimot lite og grunt. Det er lite brukbar grus igjen i grustaket , noe som har resultert i at de som har fått tillatelse til å ta masse,  har tatt store deler av den opparbeida veien til en privat eiendom og i tillegg har  begynt å grave på nordsida  av denne veien.
Året rundt bruker befolkningen i Hammernes / Bergeby området  og  innbyggere  fra andre deler av kommunen  og nabokommunene området til forskjellige aktiviteter; her kan nevnes bærplukking, trim, hundekjøring. Området er også høst trekkrute  for rein.
 Vi foreslår at grustak i Hammernes nå stenges og revegeteres.

 Hyttefelt
Naturvernforbundet er av den oppfatning at det er positivt at befolkningen i Finnmark har muligheten til å oppholde seg  i og nær naturen, det være seg på fjellet, i skogen eller ved sjøen.    I Nesseby  har man  lange tradisjoner på tobostedsmønster. Dette har vi forståelsen for. For at befolkningen i kommunen skal kunne videreføre denne tradisjonen uten å forbruke og påvirke naturmiljøet negativt, trenges en streng regulering av hytteområdene og  motorferdselen i tilknytning til hytteområdene, og en mer nøktern bygging av hyttene.  
Vi vil rose kommunen for ideen om å tillate gammebygging i utpekte områder som et alternativ til hytteområde. Men vi vil samtidig påpeke viktigheten av at det ikke må aksepteres forsøpling i området eller noen form for motorisert ferdsel til disse gammeområdene.
Erfaringene viser at flere hytter vil føre til økt motorferdsel og større forsøpling. Denne erfaringen tilsier at man ikke bør tillate spredt hyttebygging, men samlet i områder med allerede eksisterende infrastruktur.
 Økt antall hytter og økt motorferdsel ser ut til å ha en negativ effekt på den trua fjellrevbestanden, da økt menneskelig aktivitet ser ut til å generere økt antall rødrev.
Ut fra disse begrunnelsene foreslår Naturvernforbundet i Finnmark følgende endringer i arealplanen:
 Nytt hyttefelt 113b Sundejávri fjernes.
 Gammeområdet  tenkt lagt ved Sikkajávrrit  fjernes /flyttes da det ligger så nært et planlagt nytt hyttefelt, at man kan forvente økt motorisert ferdsel mellom disse to feltene
 NVF er svært kritisk til utvidelse av  Eaggejohka hyttefelt, da det ikke er vannkilde i området . Noe som har ført til mye kjøring mellom hyttefeltet og nærmeste vannkilde, Bergebyelva.
SE6, Meskelv fjernes /flyttes til vestsida av Meskelva. Området ligger ved foten av Aldon, et fjell som i samisk kontekst er hellig.  Med sin form og sin beliggenhet formidler hellige naturfenomen en eldgammel samisk relasjon til naturen. Disse  kollektivt opplevde erfaringene bør så langt det er mulig ivaretas ved slike spesielle naturformer.

Miljøvennlig aktivitet
Det er positivt at Nesseby kommune har som et av sine hovedmål at kommunen skal fremstå som en miljøbevisst kommune.  Det kan kommunen bl.a gjøre ved miljøvennlig forvaltning og ved aktivt  å aktivt  fremme miljøvennlig aktivitet i utmarka. Naturvernforbundet foreslår at Nesseby kommune tar særlig hensyn til naturmiljøet i  randsonen til Varangerhalvøya nasjonalpark, området sør for parken mellom Bergebyelva og vest for Klubbvikelva

For Naturvernforbundet i Finnmark
Vigdis Siri
Fylkesstyremedlem                           

Nyheter

Hva mener partia i Karasjok om naturforvaltning?

Naturvernforbundet i Ávjovárri har stilt spørsmål til alle kommunelister i Guovdageaidnu og Kárášjohka om deres syn på naturforvaltningsspørsmål. I forrige uke publiserte vi svara fra Guovdageaidnu, der alle parti har svart. Vi har i det lengste venta for å få svar fra alle parti i Kárášjohka, men det siste partiet ønsker tydeligvis ikke å svare, så da legger vi ut de svara vi har fått. Vi vil seinere komme tilbake med kommentarer til svara.

Hva mener partia i Guovdageaidnu om naturforvaltning?

Naturvernforbundet i Ávjovárri har sendt brev til alle partia som stiller til valg i Guovdageaidnu og Kárášjohka og bedt dem å svare på 6 spørsmål om hvordan de stiller seg til naturvern, naturforvaltning og naturinngrep. Nå har vi fått svar fra alle partia i Guovdageaidnu og de kan du lese her. I Karasjok er det fortsatt et parti som ikke har svart, vi venter derfor litt til i håp om å få med dette.

Skolestreik for klima i Alta
Still krav om hvor store kutt i utslipp som må gjøres hvert eneste år.

Naturvernforbundet støtter skolestreik for klima

Tusen takk for at dere skolestreiker for klimaet. Dere har skjønt hvordan klimaendringene vil ødelegge deres framtid. Dere har skjønt at Norge er en tragisk klimasinke. Politikerne og foreldregenerasjonen styrer mot en klimakatastrofe for deg.

Viser fra 1 til 4 av totalt 33 artikler