Du er her:

Vedbotn-anlegget til høyre, Jernøya bakerst til venstre

Vedbotn-anlegget til høyre, Jernøya bakerst til venstre (Foto: Kjell M. Derås).

Oppdrett i Porsangerfjorden: Følger Grieg Seafood naturmangfoldloven?

Innlegg av Naturvernforbundet i Ávjovárri v/ styremedlem Kjell M. Derås

Ytterst i Porsangerfjorden er det ypperlige forhold for oppdrettsindustrien – mener Grieg Seafood, og søker om et stort oppdrettsanlegg ved Jernøya. Grieg Seafood har kommet med en egenvurdering, og vi siterer punktene e) om friluftsliv, f) om landskap, og g) om samiske utmarksnæringer.

Grieg Seafood, punkt e: «Området er ikke særlig viktig for utøvelse av friluftsliv.» Hvilken kunnskap ligger til grunn for denne påstanden? Her kommer Grieg Seafood i konflikt med naturmangfoldlovens § 1, som slår fast at naturen skal tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, «også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.» Friluftsliv er viktig for kultur, helse og trivsel – også ifølge innbyggere området.

Punkt f) i egenvurderingen, «særlig verdifulle landskap». Grieg Seafood: «Området ikke verdifulle landskap, sammenhengende urørte naturområder eller verna vassdrag.» Sametinget skriver om området: «Sametinget er kjent med at området ved Repvåg og Stranda/Stranddalen er rike på samiske kulturminner … et intakt og sammenhengende sjøsamisk kulturlandskap med stor tidsdybde.» Naturvernforbundet støtter Sametingets konklusjon om at dette er særlig verdifullt sjøsamisk kulturlandskap, og etterlyser tradisjonskunnskap som eventuelt kan underbygge eller avkrefte Grieg Seafood sine påstander.

Punkt g) i egenvurderingen til Grieg Seafood: «Lokaliteten ligger i ytre del av Porsangerfjorden. Deler av områdene rundt fjorden benyttes som reinbeite i sommerhalvåret. Etablering av lokaliteten vil likevel ikke være til hinder for reinbeite eller andre former for tradisjonell samisk næringsutøvelse.» Vår kommentar: Her ser det som at tiltakshaver ikke er oppmerksom på § 8 i naturmangfoldloven eller hvordan man definerer samiske utmarksnæringer. I Sametingets uttalelse om Vedbotn definerer man tradisjonelt kystfiske som samisk utmarksnæring, og forutsetter at et oppdrettsanlegg i Vedbotn, «alene eller samlet med andre tiltak i området, ikke går ut over muligheten til å utøve samisk tradisjonell næring i området … Dette kan innbefatte at tiltaket hindrer muligheten til å utøve fjordfiske eller laksefiske, benytte tradisjonelle fiskeplasser eller merder, eller at tiltaket medfører at fisken forhindres i å nå gyteplasser eller lakseelver i området som blir berørt av tiltaket.» …. «Stranda/Strandalen området er et levende sjøsamisk kulturmiljø.»

Naturvernforbundet konkluderer på punktet om tradisjonell samisk næringsaktivitet at Grieg Seafood ikke oppfyller minstekravene i naturmangfoldloven. Grieg Seafood har ikke dokumentert at de har innhentet samisk tradisjonskunnskap om bruk av området fra Jernøya til Vedbotn – og lokalbefolkningen opplever at de nå får enda et stort industrianlegg i «hagen». Minimumskravet er at Grieg Seafood beskriver den tradisjonelle sjøsamiske bruken av området, og viser at de har vurdert denne kunnskapen.

Samlet konklusjon: Virkningene i sum av to store oppdrettsanlegg ytterst i Porsangerfjorden for naturen og folk i nabokommunen Porsanger er ikke tilfredsstillende utredet. Tiltakshaver sin vurdering er gjort på et mangelfullt kunnskapsgrunnlag, og saken må utredes på nytt. Naturmangfoldlovens § 14 krever avveiing mellom samfunnsnytte og naturgrunnlaget for samisk kultur. Her må Grieg Seafood dokumentere samfunnsnytten av oppdrettsanlegg i Vedbotn og ved Jernøya, veid opp mot en oppdrettsfri Porsangerfjord og samiske kulturlandskap.

Artikkelen ble sist oppdatert: 07.03.2018

Nyheter

DSC08210

Høringssvar Molstrand

28.07.2017 | Sist oppdatert: 28.07.2017

Grieg Seafood har søkt om ny lokalitet til lakseoppdrett ved Molstrand i Hammerfest. Vi har svart på høringen.

Img_3057

Klage Davatluft

12.07.2017 | Sist oppdatert: 18.07.2017

Grieg Seafood er tildelt ny lokalitet i Alta kommune. Naturvernforbundet og Storekorsnes Fiskarlag har sammen levert klage på tillatelsen for Davatluft. Altafjorden har ikke plass til flere lokaliteter og enda mer oppdrettslaks i sjøen. Vi mener at det forekommer feil i saksbehandlingen og at vi har nye opplysninger til saken. Vi ber om at vår klage får oppsettende virkning for tiltaket, og at lokalitet ikke blir etablert og produksjon satt i gang før vår klage er behandlet og grundigere undersøkelser av naturmangfoldet på stedet er gjennomført. Alta kommune og Finnmark fylkeskommune har valgt å favorisere det oppdrettsselskapet som flest ganger har brutt denne «samfunnskontrakten». Vi kjenner ikke til at noen av de andre oppdrettsselskapene i Vest-Finnmark har blitt tatt så mange ganger i å bryte de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og vilkår.

Oppdrett

Høringssvar utslippstillatelse Grieg Seafood

Naturvernforbundet i Vest-Finnmark og Naturvernforbundet i Finnmark har avgitt høringssvar til Fylkesmannen i Finnmark vedrørende Griegs søknad om utslippstillatelse til slakteriet på Simanes. Vi ønsker ikke at Grieg Seafood skal belønnes for å ha drevet uten utslippstillatelse i flere tiår. Vi går i mot å gi Grieg utslippstilllatelse for produksjon av 40 000 tonn sløyd oppdrettslaks på Simanes. Nedenfor finner du høringsvaret.

Viser fra 13 til 16 av totalt 49 artikler